• 1. Kế hoạch tàu đến và rời cảng ngày 21/7/2019 (Cập nhật)
  • THÔNG BÁO TÀU ĐẾN CẢNG

   Tên tàu

   Quốc tịch

   GT

   DWT

   Ngày đến

   Cảng rời cuối cùng

   Cảng đến

   Hàng hóa

   Đại lý

   /

   /

   /

   /

   /

   /

   /

   /

   /

    

    

    

   THÔNG BÁO TÀU RỜI CẢNG

   Tên tàu

   Quốc tịch

   GT

   DWT

   Ngày rời

   Cảng rời

   Cảng đích

   Hàng hóa

   Đại lý

   Hải Minh 16

   VN

   3069.7

   1599

   10h00 21/7/2019

   Chân Mây

   Quy Nhơn

   Clinker

   /

   Hào Hưng 666

   Panama

   36801

   43866

   16h00 21/7/2019

   Chân Mây

   China

   Gỗ Dăm

   Hào Hưng

   Minh Thành 26

   VN

   1665

   3117,2

   05h00 22/7/2019

   Chân Mây

   Cửa Lò

   /

   /

    

    

 • 2. Kê hoạch tàu đến và rời cảng ngày 21/7/2019
  • THÔNG BÁO TÀU ĐẾN CẢNG

   Tên tàu

   Quốc tịch

   GT

   DWT

   Ngày đến

   Cảng rời cuối cùng

   Cảng đến

   Hàng hóa

   Đại lý

   /

   /

   /

   /

   /

   /

   /

   /

   /

    

    

    

   THÔNG BÁO TÀU RỜI CẢNG

   Tên tàu

   Quốc tịch

   GT

   DWT

   Ngày rời

   Cảng rời

   Cảng đích

   Hàng hóa

   Đại lý

   Hải Minh 16

   VN

   3069.7

   1599

   10h00 21/7/2019

   Chân Mây

   Quy Nhơn

   Clinker

   /

   Hào Hưng 666

   Panama

   36801

   43866

   12h00 21/7/2019

   Chân Mây

   China

   Gỗ Dăm

   Hào Hưng

   Minh Thành 26 VN 1665 3117,2 05h00 22/7/2019 Chân Mây Cửa Lò / /
    

    

    

    

    

 • 3. Kế hoạch tàu đến và rời cảng ngày 20/7/2019
  • THÔNG BÁO TÀU ĐẾN CẢNG

   Tên tàu

   Quốc tịch

   GT

   DWT

   Ngày đến

   Cảng rời cuối cùng

   Cảng đến

   Hàng hóa

   Đại lý

   Hải Minh 16 VN 1599 3069.7 03h00 20/7/2019 Quy Nhơn Chân Mây / /

   Đại Tây Dương 25

   VN

   2989

   5173.4

   16h00 20/7/2019

   Dung Quất

   Chân Mây

   /

   Vietfracht

    
    

    

    

   THÔNG BÁO TÀU RỜI CẢNG

   Tên tàu

   Quốc tịch

   GT

   DWT

   Ngày rời

   Cảng rời

   Cảng đích

   Hàng hóa

   Đại lý

   Thanh Liêm 09

   VN

   1599

   3234.2

   10h00 20/7/2019

   Chân Mây

   Cửa Lò

   /

   /

   Trung Thảo 1818

   VN

   1586

   2703.52

   11h00 20/7/2019

   Chân Mây

   Dung Quất

   /

   PTSC

   Trường An 126 VN 2584 4899 18h00 20/7/2019 Chân Mây Quảng ninh / /
    

    


    

    

 • 4. Kê hoạch điều động ngày 19/7/2019
  • THÔNG BÁO TÀU ĐẾN CẢNG

   Tên tàu

   Quốc tịch

   GT

   DWT

   Ngày đến

   Cảng rời cuối cùng

   Cảng đến

   Hàng hóa

   Đại lý

   Trung Thảo 1818

   VN

   1586

   2703.52

   09h00 19/7/2019

   Dung Quất

   PVOil

   Dầu DO

   PTSC

   Minh Thành 26

   VN

   1665

   3117.2

   10h00 19/7/2019

   Đồng Nai

   Chân Mây

   Than

   /

    

    

   KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

   Thời gian
   Time

   Tên tàu
   Name of ship

   Mớn nước
   Draft

   Chiều dài lớn nhất
   LOA

   Trọng tải
   DWT

   Tàu lai
   Tug boat

   Tuyến luồng
   Chanel

   Từ
   From

   Đến
   To

   Đại lý
   Agent

   /

   /

   /

   /

   /

   /

   /

   /

   /

   /

    

    

   THÔNG BÁO TÀU RỜI CẢNG

   Tên tàu

   Quốc tịch

   GT

   DWT

   Ngày rời

   Cảng rời

   Cảng đích

   Hàng hóa

   Đại lý

   /

   /

   /

   /

   /

   /

   /

   /

   /

    

    

 • 5. Kê hoạch điều động ngày 18/7/2019
  • THÔNG BÁO TÀU ĐẾN CẢNG

   Tên tàu

   Quốc tịch

   GT

   DWT

   Ngày đến

   Cảng rời cuối cùng

   Cảng đến

   Hàng hóa

   Đại lý

    

    

   KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

   Thời gian
   Time

   Tên tàu
   Name of ship

   Mớn nước
   Draft

   Chiều dài lớn nhất
   LOA

   Trọng tải
   DWT

   Tàu lai
   Tug boat

   Tuyến luồng
   Chanel

   Từ
   From

   Đến
   To

   Đại lý
   Agent

   09h00 18/7/2019

   Trường An 126

   6.0

   83.18

   4899

   CM1

   Chân Mây

   Trạm hoa tiêu

   Bến số 1

   /

   09h30 18/7/2019

   Thanh Liêm 09

   5.1

   78.68

   3234.2

   /

   Chân Mây

   V6

   Cập mạn Trường An 126

    

    

    

   THÔNG BÁO TÀU RỜI CẢNG

   Tên tàu

   Quốc tịch

   GT

   DWT

   Ngày rời

   Cảng rời

   Cảng đích

   Hàng hóa

   Đại lý

    

    

 • 6. Kê hoạch điều động ngày 17/7/2019
  • THÔNG BÁO TÀU ĐẾN CẢNG

   Tên tàu

   Quốc tịch

   GT

   DWT

   Ngày đến

   Cảng rời cuối cùng

   Cảng đến

   Hàng hóa

   Đại lý

   Trường An 126

   VN

   2.584

   4.898,99

   17h00 17/7/2019

   Quảng Ninh

   Chân Mây

   Than

   /

   Thanh Liêm 09

   VN

   1599

   3234.2

   04h00 18/7/2019

   Nhơn Trạch

   Chân Mây

   Than

   /

    

    

   KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

   Thời gian
   Time

   Tên tàu
   Name of ship

   Mớn nước
   Draft

   Chiều dài lớn nhất
   LOA

   Trọng tải
   DWT

   Tàu lai
   Tug boat

   Tuyến luồng
   Chanel

   Từ
   From

   Đến
   To

   Đại lý
   Agent

   /

   /

   /

   /

   /

   /

   /

   /

   /

   /

    

    

   THÔNG BÁO TÀU RỜI CẢNG

   Tên tàu

   Quốc tịch

   GT

   DWT

   Ngày rời

   Cảng rời

   Cảng đích

   Hàng hóa

   Đại lý

   Minh Hằng 262

   VN

   1962

   4321

   17h00 17/7/2019

   Chân Mây

   Quảng Ninh

   /

   /

    

    

 • 7. Kê hoạch điều động ngày 16/7/2019
  •  

   THÔNG BÁO TÀU ĐẾN CẢNG

   Tên tàu

   Quốc tịch

   GT

   DWT

   Ngày đến

   Cảng rời cuối cùng

   Cảng đến

   Hàng hóa

   Đại lý

   Hào Hưng 666

   Panama

        36801

   43866

   20h00

   16/7/2019

   Zhanjiang

   Chân Mây

   /

   Hào Hưng

    

    

   KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

   Thời gian
   Time

   Tên tàu
   Name of ship

   Mớn nước
   Draft

   Chiều dài lớn nhất
   LOA

   Trọng tải
   DWT

   Tàu lai
   Tug boat

   Tuyến luồng
   Chanel

   Từ
   From

   Đến
   To

   Đại lý
   Agent

   20h00 16/7/2019

   Hào Hưng 666

   6.7

   195

   43866

   CM1CM2,Mỹ Khê

   Chân Mây

   Trạm hoa tiêu

   Bến số 1

   Hào Hưng

    

    

   THÔNG BÁO TÀU RỜI CẢNG

   Tên tàu

   Quốc tịch

   GT

   DWT

   Ngày rời

   Cảng rời

   Cảng đích

   Hàng hóa

   Đại lý

   /

   /

   /

   /

   /

   /

   /

   /

   /

    

    

    

 • 8. Kê hoạch điều động ngày 15/7/2019
  • THÔNG BÁO TÀU ĐẾN CẢNG

   Tên tàu

   Quốc tịch

   GT

   DWT

   Ngày đến

   Cảng rời cuối cùng

   Cảng đến

   Hàng hóa

   Đại lý

   /

   /

   /

   /

   /

   /

   /

   /

   /

    

    

    

   KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

   Thời gian
   Time

   Tên tàu
   Name of ship

   Mớn nước
   Draft

   Chiều dài lớn nhất
   LOA

   Trọng tải
   DWT

   Tàu lai
   Tug boat

   Tuyến luồng
   Chanel

   Từ
   From

   Đến
   To

   Đại lý
   Agent

   07h00 (15/7)

   Minh Hằng 262

   4.6

   88.2

   4321

   /

   Chân Mây

   V6

   Bến số 1

   /

    

    

    

   THÔNG BÁO TÀU RỜI CẢNG

   Tên tàu

   Quốc tịch

   GT

   DWT

   Ngày rời

   Cảng rời

   Cảng đích

   Hàng hóa

   Đại lý

   08h00 (15/7)

   Trường An 125

   2.8

   88.18

   5196,5

   CM1

   Chân Mây

   Chân Mây

   Hải Phòng

   08h15 (15/7)

   Sao Mai 36

   5.3

   75.7

   3073

   /

   Chân Mây

   Chân Mây

   Cam Ranh

    

    

    

    

 • 9. Kê hoạch điều động ngày 14/7/2019
  • THÔNG BÁO TÀU ĐẾN CẢNG

   Tên tàu

   Quốc tịch

   GT

   DWT

   Ngày đến

   Cảng rời cuối cùng

   Cảng đến

   Hàng hóa

   Đại lý

   /

   /

   /

   /

   /

   /

   /

   /

   /

    

    

   KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

   Thời gian
   Time

   Tên tàu
   Name of ship

   Mớn nước
   Draft

   Chiều dài lớn nhất
   LOA

   Trọng tải
   DWT

   Tàu lai
   Tug boat

   Tuyến luồng
   Chanel

   Từ
   From

   Đến
   To

   Đại lý
   Agent

   /

   /

   /

   /

   /

   /

   /

   /

   /

   /

    

    

   THÔNG BÁO TÀU RỜI CẢNG

   Tên tàu

   Quốc tịch

   GT

   DWT

   Ngày rời

   Cảng rời

   Cảng đích

   Hàng hóa

   Đại lý

   /

   /

   /

   /

   /

   /

   /

   /

   /

    

    

    

    

 • 10. Kê hoạch điều động ngày 13/7/2019
  • THÔNG BÁO TÀU ĐẾN CẢNG

   Tên tàu

   Quốc tịch

   GT

   DWT

   Ngày đến

   Cảng rời cuối cùng

   Cảng đến

   Hàng hóa

   Đại lý

   /

   /

   /

   /

   /

   /

   /

   /

   /

    

    

   KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

   Thời gian
   Time

   Tên tàu
   Name of ship

   Mớn nước
   Draft

   Chiều dài lớn nhất
   LOA

   Trọng tải
   DWT

   Tàu lai
   Tug boat

   Tuyến luồng
   Chanel

   Từ
   From

   Đến
   To

   Đại lý
   Agent

   /

   /

   /

   /

   /

   /

   /

   /

   /

   /

    

    

   THÔNG BÁO TÀU RỜI CẢNG

   Tên tàu

   Quốc tịch

   GT

   DWT

   Ngày rời

   Cảng rời

   Cảng đích

   Hàng hóa

   Đại lý

    

                  
    

    

 • 11. Kê hoạch điều động ngày 12/7/2019
  • THÔNG BÁO TÀU ĐẾN CẢNG

   Tên tàu

   Quốc tịch

   GT

   DWT

   Ngày đến

   Cảng rời cuối cùng

   Cảng đến

   Hàng hóa

   Đại lý

   Minh Hằng 262 VN 1962 4321 09h30 12/7/2019 Quảng Ninh Chân Mây Than /
   Sao Mai 36 VN 1551 3073 10h30 12/7/2019 Cam Ranh Chân Mây / /
    

   KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

   Thời gian
   Time

   Tên tàu
   Name of ship

   Mớn nước
   Draft

   Chiều dài lớn nhất
   LOA

   Trọng tải
   DWT

   Tàu lai
   Tug boat

   Tuyến luồng
   Chanel

   Từ
   From

   Đến
   To

   Đại lý
   Agent

   07h00 12/7/2019

   Trường An 125

   6.0

   88.18

   5193

   CM1

   Chân Mây

   Trạm hoa tiêu

   Bến số 1

   /

    

   THÔNG BÁO TÀU RỜI CẢNG

   Tên tàu

   Quốc tịch

   GT

   DWT

   Ngày rời

   Cảng rời

   Cảng đích

   Hàng hóa

   Đại lý

   Thuận Phát 09 VN 1599 3252 16h00 12/7/2019 Chân Mây Ba Ngòi Clinker /
   Hoàng Phương 35 VN 1599 3.084,54 23h00 12/7/2019 Chân Mây Quảng Ninh / /
    

    

 • 12. Kê hoạch điều động ngày 11/7/2019
  • THÔNG BÁO TÀU ĐẾN CẢNG

   Tên tàu

   Quốc tịch

   GT

   DWT

   Ngày đến

   Cảng rời cuối cùng

   Cảng đến

   Hàng hóa

   Đại lý

   /

   /

   /

   /

   /

   /

   /

   /

   /

    

    

   KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

   Thời gian
   Time

   Tên tàu
   Name of ship

   Mớn nước
   Draft

   Chiều dài lớn nhất
   LOA

   Trọng tải
   DWT

   Tàu lai
   Tug boat

   Tuyến luồng
   Chanel

   Từ
   From

   Đến
   To

   Đại lý
   Agent

    

    

   THÔNG BÁO TÀU RỜI CẢNG

   Tên tàu

   Quốc tịch

   GT

   DWT

   Ngày rời

   Cảng rời

   Cảng đích

   Hàng hóa

   Đại lý

   Sơn Lộc 09

   VN

   1599

   3.126,1

   17h00 07/7/2019

   Chân Mây

   Cửa Lò

   /

   /

   Tiến Đạt 19 – BLC

   VN

   1599

   3221,1

   20h00 10/7/2019

   Chân Mây

   Long Bình

   Clinker

   /

   Rong Da Chang Sha

   China

   18207

   22039

   09h00 11/7/2019

   Chân Mây

   Singapore

   Thiết bị

   Seaborne

    

    

    

    

    

    

    

 • 13. Kê hoạch điều động ngày 10/7/2019
  • THÔNG BÁO TÀU ĐẾN CẢNG

   Tên tàu

   Quốc tịch

   GT

   DWT

   Ngày đến

   Cảng rời cuối cùng

   Cảng đến

   Hàng hóa

   Đại lý

   Thuận Phát 09

   VN

   1599

   3252

   08h00 10/7/2019

   Cam Ranh

   Chân Mây

   /

   /

    

    

   KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

   Thời gian
   Time

   Tên tàu
   Name of ship

   Mớn nước
   Draft

   Chiều dài lớn nhất
   LOA

   Trọng tải
   DWT

   Tàu lai
   Tug boat

   Tuyến luồng
   Chanel

   Từ
   From

   Đến
   To

   Đại lý
   Agent

    

    

   THÔNG BÁO TÀU RỜI CẢNG

   Tên tàu

   Quốc tịch

   GT

   DWT

   Ngày rời

   Cảng rời

   Cảng đích

   Hàng hóa

   Đại lý

   Minh Hằng 313

   VN

   1581

   3633,05

   09h30 10/7/2019

   Chân Mây

   Đà Nẵng

   /

   /

   Sơn Lộc 09 VN 1599 3.126,11 18h00 10/7/2019 Chân Mây Nghệ An / /
   Tiến Đạt 19 – BLC VN 1599 3221,1 20h00 10/7/2019 Chân Mây HCM Clinker /
    

    

 • 14. Kê hoạch điều động ngày 09/7/2019
  • THÔNG BÁO TÀU ĐẾN CẢNG

   Tên tàu

   Quốc tịch

   GT

   DWT

   Ngày đến

   Cảng rời cuối cùng

   Cảng đến

   Hàng hóa

   Đại lý

   RONG DA CHANG SHA

   China

   18207

   22039

   14h00 09/7/2019

   SHANGHAI

   Chân Mây

   869.25 Tấn thiết bị

   SEABORNE

    

    

   KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

   Thời gian
   Time

   Tên tàu
   Name of ship

   Mớn nước
   Draft

   Chiều dài lớn nhất
   LOA

   Trọng tải
   DWT

   Tàu lai
   Tug boat

   Tuyến luồng
   Chanel

   Từ
   From

   Đến
   To

   Đại lý
   Agent

   09h00

   Sơn Lộc 09

   5.3

   78.68

   3126.1

   /

   Chân Mây

   Bến số 1

   Bến 120m

   /

   10h00

   Trường An 126

   2.9

   83.18

   4898.99

   CM1

   Chân Mây

   Bến số 1

   Quảng Ninh

   /

   14h00

   Rong Da Chang Sha

   9.0

   169.84

   22.39

   CM1, CM2

   Chân Mây

   Shanghai

   Bến số 1

   Seaborne

    

    

   THÔNG BÁO TÀU RỜI CẢNG

   Tên tàu

   Quốc tịch

   GT

   DWT

   Ngày rời

   Cảng rời

   Cảng đích

   Hàng hóa

   Đại lý

   Trường An 126

   VN

   2584

   4898.99

   10h00 09/7/2019

   Chân Mây

   Quảng Ninh

   /

   /

    

    

    

    

    

    

    

 • 15. Kê hoạch điều động ngày 08/7/2019
  • THÔNG BÁO TÀU ĐẾN CẢNG

   Tên tàu

   Quốc tịch

   GT

   DWT

   Ngày đến

   Cảng rời cuối cùng

   Cảng đến

   Hàng hóa

   Đại lý

   HOÀNG PHƯƠNG 35

   VN 1599 3084,54 18h30 08/7/2019 Quảng Ninh Chân Mây Than /

   RONG DA CHANG SHA

   CHINA

   18207

   22039

   14h00 09/7/2019

   China

   Chân Mây

   Thiết bị

   Seaborne

    

    

   KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

   Thời gian
   Time

   Tên tàu
   Name of ship

   Mớn nước
   Draft

   Chiều dài lớn nhất
   LOA

   Trọng tải
   DWT

   Tàu lai
   Tug boat

   Tuyến luồng
   Chanel

   Từ
   From

   Đến
   To

   Đại lý
   Agent

    

    

   THÔNG BÁO TÀU RỜI CẢNG

   Tên tàu

   Quốc tịch

   GT

   DWT

   Ngày rời

   Cảng rời

   Cảng đích

   Hàng hóa

   Đại lý

   HOÀNG THIÊN PHÚ 88

   VN

   1599

   3052,6

   15h30 08/7/2019

   Chân Mây

   HCM

   Clinker

   /

    

    

Trang 1 / 4