• 1. Vị trí tàu tại cảng ngày 23/4/2019
  • Stt

   Tên tàu

   Quốc tịch

   GRT

   DWT

   Ngày đến

   Cảng rời cuối cùng

   Vị trí tại cảng

   Hàng hóa

   Đại lý

   1

   Pilot 9

   VN

   49

   7.3

   10/11/2018

   Đà Nẵng

   Bến 120m

   /

   /

   2

   Hoàng Thiên Phú 88 VN 1599 3052.6

   10/4/2019

   Đồng Nai Bến số 1 Than /

   3

   Trường An 125

   VN

   2634

   5196.5

   14/4/2019

   Hải Phòng

   V1

   Than

   /

   4

   Trường An 126

   VN

   2584

   4898.99

   20/4/2019

   Hải Phòng

   V1

   Than

   /

   5

   Hoàng Bảo 668

   VN

   1896

   4148.1

   22/4/2019

   Quy Nhơn

   Bến số 1

   Clinker

   /

   6

   Thịnh Long 26

   VN

   1599

   3242.1

   23/4/2019

   Đồng Nai

   Bến số 1

   Than

   /