• 1. Khu vực hàng hải Chân Mây ngày 21/7/2019 (Cập nhật)
  • Stt

   Tên tàu

   Quốc tịch

   GRT

   DWT

   Ngày đến

   Cảng rời cuối cùng

   Vị trí tại cảng

   Hàng hóa

   Đại lý

   1

   TK400

   VN

   53.15

   8,815

   13/3/2019

   Long An

   Bến số 3

   /

   /

   2

   Minh Hằng 1

   VN

   91

   /

   13/3/2019

   Long An

   Bến số 3

   /

   /

   3

   SG-8606

   VN

   161

   134,99

   17/4/2019

   Long An

   Bến số 3

   /

   /

   4

   Trường Thành 51

   VN

   675

   1.251

   18/3/2019

   Hà Tĩnh

   Vị trí thi công bến số 2

   /

   /

   5

   Quang Thọ 01

   VN

   363

   915,3

   18/10/2018

   Lăng Cô

   Vị trí thi công bến số 2

   /

   /

   6

   Phú Xuân 15

   VN

   395

   304,25

   26/2/2019

   Đà Nẵng

   Vị trí thi công bến số 2

   /

   /

   7

   Bình Phương 05

   VN

   48

   9,97

   20/5/2019

   Nghệ An

   Vị trí thi công Đê chắn sóng

   /

   /

   8

   Trường Thành 8888

   VN

   676

   1.574,2

   20/5/2019

   Nghệ An

   Vị trí thi công Đê chắn sóng

   /

   /

   9

   Trường Thành 188

   VN

   861

   1.150,55

   21/6/2019

   Nghệ An

   Vị trí thi công Đê chắn sóng

   /

   /

   10

   Tàu kéo 57-31-68

   VN

   /

   /

   28/6/2019

   Đà Nẵng

   Vị trí thi công Đê chắn sóng

   /

   /

   11

   Tuần Châu

   VN

   178

   107,2

   16/7/2019

   Đà Nẵng

   Bến số 1

   /

   /

   12

   Minh Thành 26

   VN

   1665

   3117,2

   19/7/2019

   Đồng Nai

   Bến 120m

   Than

   /

   13

   Đại Tây Dương 25

   VN

   2989

   5173,4

   21/7/2019

   Dung Quất

   Bến số 1

   Titan

   Vietfracht

    

    

 • 2. Khu vực hàng hải Chân Mây ngày 21/7/2019
  • Stt

   Tên tàu

   Quốc tịch

   GRT

   DWT

   Ngày đến

   Cảng rời cuối cùng

   Vị trí tại cảng

   Hàng hóa

   Đại lý

   1

   TK400

   VN

   53.15

   8,815

   13/3/2019

   Long An

   Bến số 3

   /

   /

   2

   Minh Hằng 1

   VN

   91

   /

   13/3/2019

   Long An

   Bến số 3

   /

   /

   3

   SG-8606

   VN

   161

   134,99

   17/4/2019

   Long An

   Bến số 3

   /

   /

   4

   Trường Thành 51

   VN

   675

   1.251

   18/3/2019

   Hà Tĩnh

   Vị trí thi công bến số 2

   /

   /

   5

   Quang Thọ 01

   VN

   363

   915,3

   18/10/2018

   Lăng Cô

   Vị trí thi công bến số 2

   /

   /

   6

   Phú Xuân 15

   VN

   395

   304,25

   26/2/2019

   Đà Nẵng

   Vị trí thi công bến số 2

   /

   /

   7

   Bình Phương 05

   VN

   48

   9,97

   20/5/2019

   Nghệ An

   Vị trí thi công Đê chắn sóng

   /

   /

   8

   Trường Thành 8888

   VN

   676

   1.574,2

   20/5/2019

   Nghệ An

   Vị trí thi công Đê chắn sóng

   /

   /

   9

   Trường Thành 188

   VN

   861

   1.150,55

   21/6/2019

   Nghệ An

   Vị trí thi công Đê chắn sóng

   /

   /

   10

   Tàu kéo 57-31-68

   VN

   /

   /

   28/6/2019

   Đà Nẵng

   Vị trí thi công Đê chắn sóng

   /

   /

   11

   Tuần Châu

   VN

   178

   107,2

   16/7/2019

   Đà Nẵng

   Bến số 1

   /

   /

   12

   Minh Thành 26

   VN

   1665

   3117,2

   19/7/2019

   Đồng Nai

   Cập cầu 120m trong

   Than

   /

   13

   Đại Tây Dương 25

   VN

   2989

   5173,4

   21/7/2019

   Dung Quất

   Bến số 1

   Titan

   Vietfracht

    

    

 • 3. Khu vực hàng hải Chân Mây ngày 20/7/2019
  • Stt

   Tên tàu

   Quốc tịch

   GRT

   DWT

   Ngày đến

   Cảng rời cuối cùng

   Vị trí tại cảng

   Hàng hóa

   Đại lý

   1

   TK400

   VN

   53.15

   8,815

   13/3/2019

   Long An

   Bến số 3

   /

   /

   2

   Minh Hằng 1

   VN

   91

   /

   13/3/2019

   Long An

   Bến số 3

   /

   /

   3

   SG-8606

   VN

   161

   134,99

   17/4/2019

   Long An

   Bến số 3

   /

   /

   4

   Trường Thành 51

   VN

   675

   1.251

   18/3/2019

   Hà Tĩnh

   Vị trí thi công bến số 2

   /

   /

   5

   Quang Thọ 01

   VN

   363

   915,3

   18/10/2018

   Lăng Cô

   Vị trí thi công bến số 2

   /

   /

   6

   Phú Xuân 15

   VN

   395

   304,25

   26/2/2019

   Đà Nẵng

   Vị trí thi công bến số 2

   /

   /

   7

   Bình Phương 05

   VN

   48

   9,97

   20/5/2019

   Nghệ An

   Vị trí thi công Đê chắn sóng

   /

   /

   8

   Trường Thành 8888

   VN

   676

   1.574,2

   20/5/2019

   Nghệ An

   Vị trí thi công Đê chắn sóng

   /

   /

   9

   Trường Thành 188

   VN

   861

   1.150,55

   21/6/2019

   Nghệ An

   Vị trí thi công Đê chắn sóng

   /

   /

   10

   Tàu kéo 57-31-68

   VN

   /

   /

   28/6/2019

   Đà Nẵng

   Vị trí thi công Đê chắn sóng

   /

   /

   11

   Tuần Châu

   VN

   178

   107,2

   16/7/2019

   Đà Nẵng

   Bến số 1

   /

   /

   12

   Hao Hung 666

   Panama

   36801

   43866

   16/7/2019

   Zhanjiang

   Bến số 1

   Dăm gỗ

   Haohung

   13

   Minh Thành 26

   VN

   1665

   3117,2

   19/7/2019

   Đồng Nai

   Bến số 1

   Than

   /

   14

   Hải Minh 16

   VN

   1599

   3069.7

   20/7/2019

   Quy Nhơn

   Bến 120m 

   Clinker

   /

    

    

 • 4. Khu vực hàng hải Chân Mây ngày 19/7/2019
  • Stt

   Tên tàu

   Quốc tịch

   GRT

   DWT

   Ngày đến

   Cảng rời cuối cùng

   Vị trí tại cảng

   Hàng hóa

   Đại lý

   1

   TK400

   VN

   53.15

   8,815

   13/3/2019

   Long An

   Bến số 3

   /

   /

   2

   Minh Hằng 1

   VN

   91

   /

   13/3/2019

   Long An

   Bến số 3

   /

   /

   3

   SG-8606

   VN

   161

   134,99

   17/4/2019

   Long An

   Bến số 3

   /

   /

   4

   Trường Thành 51

   VN

   675

   1.251

   18/3/2019

   Hà Tĩnh

   Vị trí thi công bến số 2

   /

   /

   5

   Quang Thọ 01

   VN

   363

   915,3

   18/10/2018

   Lăng Cô

   Vị trí thi công bến số 2

   /

   /

   6

   Phú Xuân 15

   VN

   395

   304,25

   26/2/2019

   Đà Nẵng

   Vị trí thi công bến số 2

   /

   /

   7

   Bình Phương 05

   VN

   48

   9,97

   20/5/2019

   Nghệ An

   Vị trí thi công Đê chắn sóng

   /

   /

   8

   Trường Thành 8888

   VN

   676

   1.574,2

   20/5/2019

   Nghệ An

   Vị trí thi công Đê chắn sóng

   /

   /

   9

   Trường Thành 188

   VN

   861

   1.150,55

   21/6/2019

   Nghệ An

   Vị trí thi công Đê chắn sóng

   /

   /

   10

   Tàu kéo 57-31-68

   VN

   /

   /

   28/6/2019

   Đà Nẵng

   Vị trí thi công Đê chắn sóng

   /

   /

   11

   Tuần Châu

   VN

   178

   107,2

   16/7/2019

   Đà Nẵng

   Bến số 1

   /

   /

   12

   Hao Hung 666

   Panama

   36801

   43866

   16/7/2019

   Zhanjiang

   Bến số 1

   Dăm gỗ

   Haohung

   13

   Trường An 126

   VN

   2584

   4899

   17/7/2019

   Quảng Ninh

   Bến số 1

   Than

   /

   14

   Thanh Liêm 09

   VN

   1599

   3234,2

   18/7/2019

   Đồng Nai

   Cập mạn Trường An 126

   Than

   /

   15

   Trung Thảo 1818

   VN

   1586

   2703,52

   19/7/2019

   Dung Quất

   Bến phao Pvoil

   D.O

   PTSC

   16

   Minh Thành 26

   VN

   1665

   3117,2

   19/7/2019

   Đồng Nai

   V6

   Than

   /

    

    

 • 5. Khu vực hàng hải Chân Mây ngày 18/7/2019
  • Stt

   Tên tàu

   Quốc tịch

   GRT

   DWT

   Ngày đến

   Cảng rời cuối cùng

   Vị trí tại cảng

   Hàng hóa

   Đại lý

   1

   TK400

   VN

   53.15

   8,815

   13/3/2019

   Long An

   Bến số 3

   /

   /

   2

   Minh Hằng 1

   VN

   91

   /

   13/3/2019

   Long An

   Bến số 3

   /

   /

   3

   SG-8606

   VN

   161

   134,99

   17/4/2019

   Long An

   Bến số 3

   /

   /

   4

   Trường Thành 51

   VN

   675

   1.251

   18/3/2019

   Hà Tĩnh

   Vị trí thi công bến số 2

   /

   /

   5

   Quang Thọ 01

   VN

   363

   915,3

   18/10/2018

   Lăng Cô

   Vị trí thi công bến số 2

   /

   /

   6

   Phú Xuân 15

   VN

   395

   304,25

   26/2/2019

   Đà Nẵng

   Vị trí thi công bến số 2

   /

   /

   7

   Bình Phương 05

   VN

   48

   9,97

   20/5/2019

   Nghệ An

   Vị trí thi công Đê chắn sóng

   /

   /

   8

   Trường Thành 8888

   VN

   676

   1.574,2

   20/5/2019

   Nghệ An

   Vị trí thi công Đê chắn sóng

   /

   /

   9

   Trường Thành 188

   VN

   861

   1.150,55

   21/6/2019

   Nghệ An

   Vị trí thi công Đê chắn sóng

   /

   /

   10

   Tàu kéo 57-31-68

   VN

   /

   /

   28/6/2019

   Đà Nẵng

   Vị trí thi công Đê chắn sóng

   /

   /

   11

   Tuần Châu

   VN

   178

   107,2

   16/7/2019

   Đà Nẵng

   Bến số 1

   /

   /

   12

   Hao Hung 666

   Panama

   36801

   43866

   16/7/2019

   Zhanjiang

   Bến số 1

   Dăm gỗ

   Haohung

   13

   Trường An 126

   VN

   2584

   4899

   17/7/2019

   Quảng Ninh

   Bến số 1

   Than

   /

   14

   Thanh Liêm 09

   VN

   1599

   3234,2

   18/7/2019

   Đồng Nai

   Cập mạn Trường An 126

   Than

   /

    

    

    

 • 6. Khu vực hàng hải Chân Mây ngày 17/7/2019
  • Stt

   Tên tàu

   Quốc tịch

   GRT

   DWT

   Ngày đến

   Cảng rời cuối cùng

   Vị trí tại cảng

   Hàng hóa

   Đại lý

   1

   TK400

   VN

   53.15

   8,815

   13/3/2019

   Long An

   Bến số 3

   /

   /

   2

   Minh Hằng 1

   VN

   91

   /

   13/3/2019

   Long An

   Bến số 3

   /

   /

   3

   SG-8606

   VN

   161

   134,99

   17/4/2019

   Long An

   Bến số 3

   /

   /

   4

   Trường Thành 51

   VN

   675

   1.251

   18/3/2019

   Hà Tĩnh

   Vị trí thi công bến số 2

   /

   /

   5

   Quang Thọ 01

   VN

   363

   915,3

   18/10/2018

   Lăng Cô

   Vị trí thi công bến số 2

   /

   /

   6

   Phú Xuân 15

   VN

   395

   304,25

   26/2/2019

   Đà Nẵng

   Vị trí thi công bến số 2

   /

   /

   7

   Bình Phương 05

   VN

   48

   9,97

   20/5/2019

   Nghệ An

   Vị trí thi công Đê chắn sóng

   /

   /

   8

   Trường Thành 8888

   VN

   676

   1.574,2

   20/5/2019

   Nghệ An

   Vị trí thi công Đê chắn sóng

   /

   /

   9

   Trường Thành 188

   VN

   861

   1.150,55

   21/6/2019

   Nghệ An

   Vị trí thi công Đê chắn sóng

   /

   /

   10

   Tàu kéo 57-31-68

   VN

   /

   /

   28/6/2019

   Đà Nẵng

   Vị trí thi công Đê chắn sóng

   /

   /

   11

   Tuần Châu

   VN

   178

   107,2

   16/7/2019

   Đà Nẵng

   Bến số 1

   /

   /

   12

   Hao Hung 666

   Panama

   36801

   43866

   16/7/2019

   Zhanjiang

   Bến số 1

   Dăm gỗ

   Haohung

    

    

    

 • 7. Khu vực hàng hải Chân Mây ngày 16/7/2019
  • Stt

   Tên tàu

   Quốc tịch

   GRT

   DWT

   Ngày đến

   Cảng rời cuối cùng

   Vị trí tại cảng

   Hàng hóa

   Đại lý

   1

   TK400

   VN

   53.15

   8,815

   13/3/2019

   Long An

   Bến số 3

   /

   /

   2

   Minh Hằng 1

   VN

   91

   /

   13/3/2019

   Long An

   Bến số 3

   /

   /

   3

   SG-8606

   VN

   161

   134,99

   17/4/2019

   Long An

   Bến số 3

   /

   /

   4

   Trường Thành 51

   VN

   675

   1.251

   18/3/2019

   Hà Tĩnh

   Vị trí thi công bến số 2

   /

   /

   5

   Quang Thọ 01

   VN

   363

   915,3

   18/10/2018

   Lăng Cô

   Vị trí thi công bến số 2

   /

   /

   6

   Phú Xuân 15

   VN

   395

   304,25

   26/2/2019

   Đà Nẵng

   Vị trí thi công bến số 2

   /

   /

   7

   Bình Phương 05

   VN

   48

   9,97

   20/5/2019

   Nghệ An

   Vị trí thi công Đê chắn sóng

   /

   /

   8

   Trường Thành 8888

   VN

   676

   1.574,2

   20/5/2019

   Nghệ An

   Vị trí thi công Đê chắn sóng

   /

   /

   9

   Trường Thành 188

   VN

   861

   1.150,55

   21/6/2019

   Nghệ An

   Vị trí thi công Đê chắn sóng

   /

   /

   10

   Tàu kéo 57-31-68

   VN

   /

   /

   28/6/2019

   Đà Nẵng

   Vị trí thi công Đê chắn sóng

   /

   /

   11

   Minh Hằng 262

   VN

   1962

   4321

   12/7/2019

   Quảng Ninh

   Bến số 1

   Than

   /

    

    

 • 8. Khu vực hàng hải Chân Mây ngày 15/7/2019
  • Stt

   Tên tàu

   Quốc tịch

   GRT

   DWT

   Ngày đến

   Cảng rời cuối cùng

   Vị trí tại cảng

   Hàng hóa

   Đại lý

   1

   TK400

   VN

   53.15

   8,815

   13/3/2019

   Long An

   Bến số 3

   /

   /

   2

   Minh Hằng 1

   VN

   91

   /

   13/3/2019

   Long An

   Bến số 3

   /

   /

   3

   SG-8606

   VN

   161

   134,99

   17/4/2019

   Long An

   Bến số 3

   /

   /

   4

   Trường Thành 51

   VN

   675

   1.251

   18/3/2019

   Hà Tĩnh

   Vị trí thi công bến số 2

   /

   /

   5

   Quang Thọ 01

   VN

   363

   915,3

   18/10/2018

   Lăng Cô

   Vị trí thi công bến số 2

   /

   /

   6

   Phú Xuân 15

   VN

   395

   304,25

   26/2/2019

   Đà Nẵng

   Vị trí thi công bến số 2

   /

   /

   7

   Bình Phương 05

   VN

   48

   9,97

   20/5/2019

   Nghệ An

   Vị trí thi công Đê chắn sóng

   /

   /

   8

   Trường Thành 8888

   VN

   676

   1.574,2

   20/5/2019

   Nghệ An

   Vị trí thi công Đê chắn sóng

   /

   /

   9

   Trường Thành 188

   VN

   861

   1.150,55

   21/6/2019

   Nghệ An

   Vị trí thi công Đê chắn sóng

   /

   /

   10

   Tàu kéo 57-31-68

   VN

   /

   /

   28/6/2019

   Đà Nẵng

   Vị trí thi công Đê chắn sóng

   /

   /

   11

   Minh Hằng 262

   VN

   1962

   4321

   12/7/2019

   Quảng Ninh

   Bến số 1

   Than

   /

    

    

    

    

 • 9. Khu vực hàng hải Chân Mây ngày 14/7/2019
  • Stt

   Tên tàu

   Quốc tịch

   GRT

   DWT

   Ngày đến

   Cảng rời cuối cùng

   Vị trí tại cảng

   Hàng hóa

   Đại lý

   1

   TK400

   VN

   53.15

   8,815

   13/3/2019

   Long An

   Bến số 3

   /

   /

   2

   Minh Hằng 1

   VN

   91

   /

   13/3/2019

   Long An

   Bến số 3

   /

   /

   3

   SG-8606

   VN

   161

   134,99

   17/4/2019

   Long An

   Bến số 3

   /

   /

   4

   Trường Thành 51

   VN

   675

   1.251

   18/3/2019

   Hà Tĩnh

   Vị trí thi công bến số 2

   /

   /

   5

   Quang Thọ 01

   VN

   363

   915,3

   18/10/2018

   Lăng Cô

   Vị trí thi công bến số 2

   /

   /

   6

   Phú Xuân 15

   VN

   395

   304,25

   26/2/2019

   Đà Nẵng

   Vị trí thi công bến số 2

   /

   /

   7

   Bình Phương 05

   VN

   48

   9,97

   20/5/2019

   Nghệ An

   Vị trí thi công Đê chắn sóng

   /

   /

   8

   Trường Thành 8888

   VN

   676

   1.574,2

   20/5/2019

   Nghệ An

   Vị trí thi công Đê chắn sóng

   /

   /

   9

   Trường Thành 188

   VN

   861

   1.150,55

   21/6/2019

   Nghệ An

   Vị trí thi công Đê chắn sóng

   /

   /

   10

   Tàu kéo 57-31-68

   VN

   /

   /

   28/6/2019

   Đà Nẵng

   Vị trí thi công Đê chắn sóng

   /

   /

   11

   Trường An 125

   VN

   2634

   5193

   11/7/2019

   Hải Phòng

   Bến số 1

   Than

   /

   12

   Sao Mai 36

   VN

   1551

   3073

   12/7/2019

   Cam Ranh

   Bến số 1

   Clinker

   /

   13

   Minh Hằng 262

   VN

   1962

   4321

   12/7/2019

   Quảng Ninh

   V6

   Than

   /

    

    

 • 10. Khu vực hàng hải Chân Mây ngày 13/7/2019
  • Tên tàu

   Quốc tịch

   GRT

   DWT

   Ngày đến

   Cảng rời cuối cùng

   Vị trí tại cảng

   Hàng hóa

   Đại lý

   TK400

   VN

   53.15

   8,815

   13/3/2019

   Long An

   Bến số 3

   /

   /

   Minh Hằng 1

   VN

   91

   /

   13/3/2019

   Long An

   Bến số 3

   /

   /

   SG-8606

   VN

   161

   134,99

   17/4/2019

   Long An

   Bến số 3

   /

   /

   Trường Thành 51

   VN

   675

   1.251

   18/3/2019

   Hà Tĩnh

   Vị trí thi công bến số 2

   /

   /

   Quang Thọ 01

   VN

   363

   915,3

   18/10/2018

   Lăng Cô

   Vị trí thi công bến số 2

   /

   /

   Phú Xuân 15

   VN

   395

   304,25

   26/2/2019

   Đà Nẵng

   Vị trí thi công bến số 2

   /

   /

   Bình Phương 05

   VN

   48

   9,97

   20/5/2019

   Nghệ An

   Vị trí thi công Đê chắn sóng

   /

   /

   Trường Thành 8888

   VN

   676

   1.574,2

   20/5/2019

   Nghệ An

   Vị trí thi công Đê chắn sóng

   /

   /

   Trường Thành 188

   VN

   861

   1.150,55

   21/6/2019

   Nghệ An

   Vị trí thi công Đê chắn sóng

   /

   /

   Tàu kéo 57-31-68

   VN

   /

   /

   28/6/2019

   Đà Nẵng

   Vị trí thi công Đê chắn sóng

   /

   /

   Trường An 125

   VN

   2634

   5193

   11/7/2019

   Hải Phòng

   Bến số 1

   Than

   /

   Sao Mai 36

   VN

   1551

   3073

   12/7/2019

   Cam Ranh

   Bến số 1

   Clinker

   /

   Minh Hằng 262

   VN

   1962

   4321

   12/7/2019

   Quảng Ninh

   V6

   Than

   /

    

    

 • 11. Khu vực hàng hải Chân Mây ngày 12/7/2019
  • Stt

   Tên tàu

   Quốc tịch

   GRT

   DWT

   Ngày đến

   Cảng rời cuối cùng

   Vị trí tại cảng

   Hàng hóa

   Đại lý

   1

   TK400

   VN

   53.15

   8,815

   13/3/2019

   Long An

   Bến số 3

   /

   /

   2

   Minh Hằng 1

   VN

   91

   /

   13/3/2019

   Long An

   Bến số 3

   /

   /

   3

   SG-8606

   VN

   161

   134,99

   17/4/2019

   Long An

   Bến số 3

   /

   /

   4

   Trường Thành 51

   VN

   675

   1.251

   18/3/2019

   Hà Tĩnh

   Vị trí thi công bến số 2

   /

   /

   5

   Quang Thọ 01

   VN

   363

   915,3

   18/10/2018

   Lăng Cô

   Vị trí thi công bến số 2

   /

   /

   6

   Phú Xuân 15

   VN

   395

   304,25

   26/2/2019

   Đà Nẵng

   Vị trí thi công bến số 2

   /

   /

   7

   Bình Phương 05

   VN

   48

   9,97

   20/5/2019

   Nghệ An

   Vị trí thi công Đê chắn sóng

   /

   /

   8

   Trường Thành 8888

   VN

   676

   1.574,2

   20/5/2019

   Nghệ An

   Vị trí thi công Đê chắn sóng

   /

   /

   9

   Trường Thành 188

   VN

   861

   1.150,55

   21/6/2019

   Nghệ An

   Vị trí thi công Đê chắn sóng

   /

   /

   10

   Tàu kéo 57-31-68

   VN

   /

   /

   28/6/2019

   Đà Nẵng

   Vị trí thi công Đê chắn sóng

   /

   /

   11

   Hoàng Phương 35

   VN

   1599

   3.084,54

   05/7/2019

   Đồng Nai

   Bến 120m

   Than

   /

   12

   Thuận Phát 09

   VN

   1599

   3252

   10/7/2019

   Cam Ranh

   Bến số 1

   Clinker

   /

   13

   Trường An 125

   VN

   2634

   5193

   11/7/2019

   Hải Phòng

   Bến số 1

   Than

   /

   14 Sao Mai 36 VN 1551 3073 12/7/2019 Cam Ranh V5 / /
   15 Minh Hằng 262 VN 1962 4321 12/7/2019 Quảng Ninh V6 Than /
    

    

 • 12. Khu vực hàng hải Chân Mây ngày 11/7/2019
  • Stt

   Tên tàu

   Quốc tịch

   GRT

   DWT

   Ngày đến

   Cảng rời cuối cùng

   Vị trí tại cảng

   Hàng hóa

   Đại lý

   1

   TK400

   VN

   53.15

   8,815

   13/3/2019

   Long An

   Bến số 3

   /

   /

   2

   Minh Hằng 1

   VN

   91

   /

   13/3/2019

   Long An

   Bến số 3

   /

   /

   3

   SG-8606

   VN

   161

   134,99

   17/4/2019

   Long An

   Bến số 3

   /

   /

   4

   Trường Thành 51

   VN

   675

   1.251

   18/3/2019

   Hà Tĩnh

   Vị trí thi công bến số 2

   /

   /

   5

   Quang Thọ 01

   VN

   363

   915,3

   18/10/2018

   Lăng Cô

   Vị trí thi công bến số 2

   /

   /

   6

   Phú Xuân 15

   VN

   395

   304,25

   26/2/2019

   Đà Nẵng

   Vị trí thi công bến số 2

   /

   /

   7

   Bình Phương 05

   VN

   48

   9,97

   20/5/2019

   Nghệ An

   Vị trí thi công Đê chắn sóng

   /

   /

   8

   Trường Thành 8888

   VN

   676

   1.574,2

   20/5/2019

   Nghệ An

   Vị trí thi công Đê chắn sóng

   /

   /

   9

   Trường Thành 188

   VN

   861

   1.150,55

   21/6/2019

   Nghệ An

   Vũng neo V7 ( Sà lan chờ cấp phép thi công đê chắn sống)

   /

   /

   10

   Tàu kéo 57-31-68

   VN

   /

   /

   28/6/2019

   Đà Nẵng

   Vũng neo V7 ( Tàu chờ cấp phép thi công đê chắn sống)

   /

   /

   11

   Hoàng Phương 35

   VN

   1599

   3.084,54

   05/7/2019

   Đồng Nai

   Bến 120m

   Than

   /

   12

   Rong Da Chang Sha

   VN

   18207

   22039

   09/7/2019

   Shanghai

   Bến số 1

   Thiết bị

   Seaborne

   13

   Thuận Phát 09

   VN

   1599

   3252

   10/7/2019

   Cam Ranh

   Bến số 1

   Than

   /

    

    

    

 • 13. Vị trí tàu tại cảng 10/5/2019
  • Stt

   Tên tàu

   Quốc tịch

   GRT

   DWT

   Ngày đến

   Cảng rời cuối cùng

   Vị trí tại cảng

   Hàng hóa

   Đại lý

   1

   TK400

   VN

   53.15

   8,815

   13/3/2019

   Long An

   Bến số 3

   /

   /

   2

   Minh Hằng 1

   VN

   91

   /

   13/3/2019

   Long An

   Bến số 3

   /

   /

   3

   SG-8606

   VN

   161

   134,99

   17/4/2019

   Long An

   Bến số 3

   /

   /

   4

   Trường Thành 51

   VN

   675

   1.251

   18/3/2019

   Hà Tĩnh

   Vị trí thi công bến số 2

   /

   /

   5

   Quang Thọ 01

   VN

   363

   915,3

   18/10/2018

   Lăng Cô

   Vị trí thi công bến số 2

   /

   /

   6

   Phú Xuân 15

   VN

   395

   304,25

   26/2/2019

   Đà Nẵng

   Vị trí thi công bến số 2

   /

   /

   7

   Bình Phương 05

   VN

   48

   9,97

   20/5/2019

   Nghệ An

   Vị trí thi công Đê chắn sóng

   /

   /

   8

   Trường Thành 8888

   VN

   676

   1.574,2

   20/5/2019

   Nghệ An

   Vị trí thi công Đê chắn sóng

   /

   /

   9

   Trường Thành 188

   VN

   861

   1.150,55

   21/6/2019

   Nghệ An

   Vũng neo V7 ( Sà lan chờ cấp phép thi công đê chắn sống)

   /

   /

   10

   Tàu kéo 57-31-68

   VN

   /

   /

   28/6/2019

   Đà Nẵng

   Vũng neo V7 ( Tàu chờ cấp phép thi công đê chắn sống)

   /

   /

   11

   Hoàng Phương 35

   VN

   1599

   3.084,54

   05/7/2019

   Đồng Nai

   V5

   Than

   /

   12

   Sơn Lộc 09

   VN

   1599

   3.126,11

   07/7/2019

   Đồng Nai

   Bến 120m

   Than

   /

   13

   Minh Hằng 313

   VN

   1581

   3633,05

   07/7/2019

   Quảng Ninh

   V5

   /

   /

   14

   Tiến Đạt 19 – BLC

   VN

   1599

   3221,1

   09/7/2019

   Cam Ranh

   Bến số 1

   Clinker

   /

   15

   Rong Da Chang Sha

   VN

   18207

   22039

   09/7/2019

   Shanghai

   Bến số 1

   Thiết bị

   Seaborne

    

    

 • 14. Khu vực hàng hải Chân Mây ngày 09/7/2019
  • Stt

   Tên tàu

   Quốc tịch

   GRT

   DWT

   Ngày đến

   Cảng rời cuối cùng

   Vị trí tại cảng

   Hàng hóa

   Đại lý

   1

   TK400

   VN

   53.15

   8,815

   13/3/2019

   Long An

   Bến số 3

   /

   /

   2

   Minh Hằng 1

   VN

   91

   /

   13/3/2019

   Long An

   Bến số 3

   /

   /

   3

   SG-8606

   VN

   161

   134,99

   17/4/2019

   Long An

   Bến số 3

   /

   /

   4

   Trường Thành 51

   VN

   675

   1.251

   18/3/2019

   Hà Tĩnh

   Vị trí thi công bến số 2

   /

   /

   5

   Quang Thọ 01

   VN

   363

   915,3

   18/10/2018

   Lăng Cô

   Vị trí thi công bến số 2

   /

   /

   6

   Phú Xuân 15

   VN

   395

   304,25

   26/2/2019

   Đà Nẵng

   Vị trí thi công bến số 2

   /

   /

   7

   Bình Phương 05

   VN

   48

   9,97

   20/5/2019

   Nghệ An

   Vị trí thi công Đê chắn sóng

   /

   /

   8

   Trường Thành 8888

   VN

   676

   1.574,2

   20/5/2019

   Nghệ An

   Vị trí thi công Đê chắn sóng

   /

   /

   9

   Trường Thành 188

   VN

   861

   1.150,55

   21/6/2019

   Nghệ An

   Vũng neo V7 ( Sà lan chờ cấp phép thi công đê chắn sống)

   /

   /

   10

   Tàu kéo 57-31-68

   VN

   /

   /

   28/6/2019

   Đà Nẵng

   Vũng neo V7 ( Tàu chờ cấp phép thi công đê chắn sống)

   /

   /

   11

   Trường An 126

   VN

   2584

   4.898,99

   01/7/2019

   Hải Phòng

   Bến số 1

   Than

   /

   12

   Hoàng Phương 35

   VN

   1599

   3.084,54

   05/7/2019

   Đồng Nai

   V5

   Than

   /

   13

   Sơn Lộc 09

   VN

   1599

   3.126,11

   07/7/2019

   Đồng Nai

   Bến 120m

   Than

   /

   14

   Minh Hằng 313

   VN

   1581

   3633,05

   07/7/2019

   Quảng Ninh

   Bến số 1

   Than

   /

    

    

    

 • 15. Khu vực hàng hải Chân Mây ngày 08/7/2019
  • Stt

   Tên tàu

   Quốc tịch

   GRT

   DWT

   Ngày đến

   Cảng rời cuối cùng

   Vị trí tại cảng

   Hàng hóa

   Đại lý

   1

   TK400

   VN

   53.15

   8,815

   13/3/2019

   Long An

   Bến số 3

   /

   /

   2

   Minh Hằng 1

   VN

   91

   /

   13/3/2019

   Long An

   Bến số 3

   /

   /

   3

   SG-8606

   VN

   161

   134,99

   17/4/2019

   Long An

   Bến số 3

   /

   /

   4

   Trường Thành 51

   VN

   675

   1.251

   18/3/2019

   Hà Tĩnh

   Vị trí thi công bến số 2

   /

   /

   5

   Quang Thọ 01

   VN

   363

   915,3

   18/10/2018

   Lăng Cô

   Vị trí thi công bến số 2

   /

   /

   6

   Phú Xuân 15

   VN

   395

   304,25

   26/2/2019

   Đà Nẵng

   Vị trí thi công bến số 2

   /

   /

   7

   Bình Phương 05

   VN

   48

   9,97

   20/5/2019

   Nghệ An

   Vị trí thi công Đê chắn sóng

   /

   /

   8

   Trường Thành 8888

   VN

   676

   1.574,2

   20/5/2019

   Nghệ An

   Vị trí thi công Đê chắn sóng

   /

   /

   9

   Trường Thành 188

   VN

   861

   1.150,55

   21/6/2019

   Nghệ An

   Vũng neo V7 ( Sà lan chờ cấp phép thi công đê chắn sống)

   /

   /

   10

   Tàu kéo 57-31-68

   VN

   /

   /

   28/6/2019

   Đà Nẵng

   Vũng neo V7 ( Tàu chờ cấp phép thi công đê chắn sống)

   /

   /

   11

   Trường An 126

   VN

   2584

   4898,99

   01/7/2019

   Hải Phòng

   Bến số 1

   Than

   /

   12

   Hoàng Phương 35

   VN

   1599

   3084,54

   08/7/2019

   Quảng Ninh

   V5

   Than

   /

   13

   Sơn Lộc 09

   VN

   1599

   3126,11

   07/7/2019

   Đồng Nai

   Bến số 1

   Than

   /

   14

   Minh Hằng 313

   VN

   1581

   3633,05

   07/7/2019

   Quảng Ninh

   Bến số 1

   Than

   /

    

    

Trang 1 / 4