• 1. Khu vực hàng hải Chân Mây ngày 22/11/2019
  • ­­­­­­­STT

   Tên tàu

   Quốc tịch

   GRT

   DWT

   Ngày đến

   Cảng rời cuối cùng

   Vị trí tại cảng

   Hàng hóa

   Đại lý

   1

   Minh Hằng 1

   VN

   91

   /

   13/3/2019

   Long An

   Bến số 4

   /

   /

   2

   Phú Xuân 15

   VN

   395

   304,25

   26/2/2019

   Đà Nẵng

   Thi công bến số 2

   /

   /

   3

   Bình Phương 05

   VN

   48

   9,97

   20/5/2019

   Nghệ An

   Thi công Đê chắn sóng

   /

   /

   4

   Trường Thành 8888

   VN

   676

   1574,2

   20/5/2019

   Nghệ An

   Thi công Đê chắn sóng

   /

   /

   5

   Trường Thành 189

   VN

   861

   1916,4

   11/8/2019

   Quảng Ngãi

   Thi công Đê chắn sóng

   /

   /

   6

   Tàu kéo 57-31-68

   VN

   /

   /

   28/6/2019

   Đà Nẵng

   Thi công Đê chắn sóng

   /

   /

   7

   Bao Feng

   Panama

   18036

   29952

   18/11/2019

   HongKong

   Bến số 1

   /

   Sunrise

   8

   Tàu kéo LA06514

   VN

   55,49

   28,01

   18/11/2019

   Long An

   V10

   /

   /

   9

   Tàu hút Thái Bình Dương 07

   VN

   178

   153,006

   18/11/2019

   Long An

   V10

   /

   /

   10

   Hoài Sơn 28

   VN

   1661

   3539,6

   19/11/2019

   Hải Dương

   Bến số 1

   Than

   /

   11

   Xuân Thiều

   VN

   150

   86,1

   20/10/2019

   Đầ Nẵng

   Bến số 1

   /

   /

    

    

 • 2. Khu vực hàng hải Chân Mây ngày 21/11/2019(Cập nhật lúc 16h00)
  • ­­­­­­­STT

   Tên tàu

   Quốc tịch

   GRT

   DWT

   Ngày đến

   Cảng rời cuối cùng

   Vị trí tại cảng

   Hàng hóa

   Đại lý

   1

   Minh Hằng 1

   VN

   91

   /

   13/3/2019

   Long An

   Bến số 4

   /

   /

   2

   Phú Xuân 15

   VN

   395

   304,25

   26/2/2019

   Đà Nẵng

   Thi công bến số 2

   /

   /

   3

   Bình Phương 05

   VN

   48

   9,97

   20/5/2019

   Nghệ An

   Thi công Đê chắn sóng

   /

   /

   4

   Trường Thành 8888

   VN

   676

   1574,2

   20/5/2019

   Nghệ An

   Thi công Đê chắn sóng

   /

   /

   5

   Trường Thành 189

   VN

   861

   1916,4

   11/8/2019

   Quảng Ngãi

   Thi công Đê chắn sóng

   /

   /

   6

   Tàu kéo 57-31-68

   VN

   /

   /

   28/6/2019

   Đà Nẵng

   Thi công Đê chắn sóng

   /

   /

   7

   Bao Feng

   Panama

   18036

   29952

   18/11/2019

   HongKong

   Bến số 1

   /

   Sunrise

   8

   Tàu kéo LA 06514

   VN

   55,49

   28.01

   18/11/2019

   Long An

   V10

   /

   /

   9

   Tàu hút  Thái Binh Dương 07

   VN

   178

   153,006

   18/11/2019

   Long An

   V10

   /

   /

   10

   Minh Thành 26

   VN

   1665

   3117.2

   19/11/2019

   Đồng Nai

   Bến 120m

   Than

   /

   11

   Hoài Sơn 28

   VN

   1661

   3539,6

   19/11/2019

   Hải Dương

   Bến số 1

   Than

   /

   12

   Xuân Thiều

   VN

   150

   86,1

   20/10/2019

   Đà Nẵng

   Bến số 1

   /

   /

    

    

 • 3. Khu vực hàng hải Chân Mây ngày 21/11/2019
  • ­­­­­­­STT

   Tên tàu

   Quốc tịch

   GRT

   DWT

   Ngày đến

   Cảng rời cuối cùng

   Vị trí tại cảng

   Hàng hóa

   Đại lý

   1

   Minh Hằng 1

   VN

   91

   /

   13/3/2019

   Long An

   Bến số 4

   /

   /

   2

   Phú Xuân 15

   VN

   395

   304,25

   26/2/2019

   Đà Nẵng

   Thi công bến số 2

   /

   /

   3

   Bình Phương 05

   VN

   48

   9,97

   20/5/2019

   Nghệ An

   Thi công Đê chắn sóng

   /

   /

   4

   Trường Thành 8888

   VN

   676

   1574,2

   20/5/2019

   Nghệ An

   Thi công Đê chắn sóng

   /

   /

   5

   Trường Thành 189

   VN

   861

   1916,4

   11/8/2019

   Quảng Ngãi

   Thi công Đê chắn sóng

   /

   /

   6

   Tàu kéo 57-31-68

   VN

   /

   /

   28/6/2019

   Đà Nẵng

   Thi công Đê chắn sóng

   /

   /

   7

   Hùng Kánh 226

   VN

   1996

   4989.94

   17/11/2019

   Hải Phòng

   V5

   Than

   /

   8

   Bao Feng

   Panama

   18036

   29952

   18/11/2019

   HongKong

   Bến số 1

   /

   Sunrise

   9

   Minh Thành 26

   VN

   1665

   3117.2

   19/11/2019

   Đồng Nai

   Bến 120m

   Than

   /

   10

   Hoài Sơn 28

   VN

   1661

   3539,6

   19/11/2019

   Hải Dương

   Bến số 1

   Than

   /

   11 Xuân Thiều VN 150 86.1 20/11/2019 Đà Nẵng Bến số 1 / /
    

    

 • 4. Khu vực hàng hải Chân Mây ngày 20/11/2019
  • ­­­­­­­STT

   Tên tàu

   Quốc tịch

   GRT

   DWT

   Ngày đến

   Cảng rời cuối cùng

   Vị trí tại cảng

   Hàng hóa

   Đại lý

   1

   Minh Hằng 1

   VN

   91

   /

   13/3/2019

   Long An

   Bến số 4

   /

   /

   2

   Phú Xuân 15

   VN

   395

   304,25

   26/2/2019

   Đà Nẵng

   Thi công bến số 2

   /

   /

   3

   Bình Phương 05

   VN

   48

   9,97

   20/5/2019

   Nghệ An

   Thi công Đê chắn sóng

   /

   /

   4

   Trường Thành 8888

   VN

   676

   1574,2

   20/5/2019

   Nghệ An

   Thi công Đê chắn sóng

   /

   /

   5

   Trường Thành 189

   VN

   861

   1916,4

   11/8/2019

   Quảng Ngãi

   Thi công Đê chắn sóng

   /

   /

   6

   Tàu kéo 57-31-68

   VN

   /

   /

   28/6/2019

   Đà Nẵng

   Thi công Đê chắn sóng

   /

   /

   7

   Hùng Kánh 226

   VN

   1996

   4989.94

   17/11/2019

   Hải Phòng

   V5

   Than

   /

   8

   Deryoung Spring

   HongKong

   6278

   8300.54

   18/11/2019

   Hải Phòng

   Bến số 1

   Cát

   Vietlong

   9

   Bao Feng

   Panama

   18036

   29952

   18/11/2019

   HongKong

   THT

   /

   Sunrise

   10

   Minh Thành 26

   VN

   1665

   3117.2

   19/11/2019

   Đồng Nai

   V6

   Than

   /

   11

   Viking Orion

   Norway

   47861

   3640

   20/11/2019

   Hòn Gai

   Bến số 1

   /

   Seaborne

    

    

    

 • 5. Khu vực hàng hải Chân Mây ngày 19/11/2019
  • ­­­­­­­STT

   Tên tàu

   Quốc tịch

   GRT

   DWT

   Ngày đến

   Cảng rời cuối cùng

   Vị trí tại cảng

   Hàng hóa

   Đại lý

   1

   Minh Hằng 1

   VN

   91

   /

   13/3/2019

   Long An

   Bến số 4

   /

   /

   2

   Phú Xuân 15

   VN

   395

   304,25

   26/2/2019

   Đà Nẵng

   Thi công bến số 2

   /

   /

   3

   Bình Phương 05

   VN

   48

   9,97

   20/5/2019

   Nghệ An

   Thi công Đê chắn sóng

   /

   /

   4

   Trường Thành 8888

   VN

   676

   1574,2

   20/5/2019

   Nghệ An

   Thi công Đê chắn sóng

   /

   /

   5

   Trường Thành 189

   VN

   861

   1916,4

   11/8/2019

   Quảng Ngãi

   Thi công Đê chắn sóng

   /

   /

   6

   Tàu kéo 57-31-68

   VN

   /

   /

   28/6/2019

   Đà Nẵng

   Thi công Đê chắn sóng

   /

   /

   7

   Minh Trường 18

   VN

   2999

   5083

   15/11/2019

   Cần Thơ

   THT

   Titan

   Vietfracht

   8

   Spring Sapo

   HongKong

   7762

   11308

   15/11/2019

   Cửa Việt

   THT

   Cát

   Sunrise

   9

   Hùng Kánh 226

   VN

   1996

   4989.94

   17/11/2019

   Hải Phòng

   Bến số 1

   Than

   /

   10

   Deryoung Spring

   HongKong

   6278

   8300.54

   18/11/2019

   Hải Phòng

   Bến số 1

   Cát

   Vietlong

   11

   Bao Feng

   Panama

   18036

   29952

   18/11/2019

   HongKong

   THT

   /

   Sunrise

   12

   Minh Thành 26

   VN

   1665

   3117.2

   19/11/2019

   Đồng Nai

   V6

   Than

   /

   13

   Gia Bảo 388

   VN

   1461

   3215.91

   19/11/2019

   Dung Quất

   Vị trí thi công bến số 3

   Cát

   /

   14 Hoài Sơn 28 VN 1661 3539.6 19/11/2019 Hải Dương V5 Than /
    

    

 • 6. Khu vực hàng hải Chân Mây ngày 18/11/2019
  • Tên tàu

   Quốc tịch

   GRT

   DWT

   Ngày đến

   Cảng rời cuối cùng

   Vị trí tại cảng

   Hàng hóa

   Đại lý

   Minh Hằng 1

   VN

   91

   /

   13/3/2019

   Long An

   Bến số 4

   /

   /

   Phú Xuân 15

   VN

   395

   304,25

   26/2/2019

   Đà Nẵng

   Thi công bến số 2

   /

   /

   Bình Phương 05

   VN

   48

   9,97

   20/5/2019

   Nghệ An

   Thi công Đê chắn sóng

   /

   /

   Trường Thành 8888

   VN

   676

   1574,2

   20/5/2019

   Nghệ An

   Thi công Đê chắn sóng

   /

   /

   Trường Thành 189

   VN

   861

   1916,4

   11/8/2019

   Quảng Ngãi

   Thi công Đê chắn sóng

   /

   /

   Tàu kéo 57-31-68

   VN

   /

   /

   28/6/2019

   Đà Nẵng

   Thi công Đê chắn sóng

   /

   /

   Minh Trường 18

   VN

   2999

   5083

   15/11/2019

   Cần Thơ

   THT

   /

   Vietfracht

   Spring Sapo

   HongKong

   7762

   11308

   15/11/2019

   Cửa Việt

   Bến số 1

   Cát

   Sunrise

   Hùng Kánh 226

   VN

   1996

   4989.94

   17/11/2019

   Hải Phòng

   Bến số 1

   Than

   /

   Quang Anh GM

   VN

   2971

   4997.4

   17/11/2019

   Dung Quất

   Bến phao Pvoil

   Xăng M95

   PTSC

   Deryoung Spring

   HongKong

   6278

   8300.54

   18/11/2019

   Hải Phòng

   Bến số 1

   /

   Vietlong

   Bao Feng

   Panama

   18036

   29952

   18/11/2019

   HongKong

   THT

   /

   Sunrise

    

    

 • 7. Khu vực hàng hải Chân Mây ngày 17/11/2019
  • ­­­­­­­STT

   Tên tàu

   Quốc tịch

   GRT

   DWT

   Ngày đến

   Cảng rời cuối cùng

   Vị trí tại cảng

   Hàng hóa

   Đại lý

   1

   Minh Hằng 1

   VN

   91

   /

   13/3/2019

   Long An

   Bến số 4

   /

   /

   2

   Phú Xuân 15

   VN

   395

   304,25

   26/2/2019

   Đà Nẵng

   Thi công bến số 2

   /

   /

   3

   Bình Phương 05

   VN

   48

   9,97

   20/5/2019

   Nghệ An

   Thi công Đê chắn sóng

   /

   /

   4

   Trường Thành 8888

   VN

   676

   1574,2

   20/5/2019

   Nghệ An

   Thi công Đê chắn sóng

   /

   /

   5

   Trường Thành 189

   VN

   861

   1916,4

   11/8/2019

   Quảng Ngãi

   Thi công Đê chắn sóng

   /

   /

   6

   Tàu kéo 57-31-68

   VN

   /

   /

   28/6/2019

   Đà Nẵng

   Thi công Đê chắn sóng

   /

   /

   7

   Minh Trường 18

   VN

   2999

   5083

   15/11/2019

   Cần Thơ

   THT

   /

   Vietfracht

   8

   Spring Sapo

   HongKong

   7762

   11308

   15/11/2019

   Cửa Việt

   Bến số 1

   Cát

   Sunrise

   9

   Hùng Phát 26

   VN

   1599

   3043.87

   17/11/2019

   Dung Quất

   Vị trí thi công bến số 3

   Cát

   /

   10

   Gia Bảo 388

   VN

   1461

   3215.91

   17/11/2019

   Dung Quất

   Vị trí thi công bến số 3

   Cát

   /

   11

   Hùng Khánh 226 VN 1996 5087 17/11/2019 Hải Phòng Bến số 1 Than /
    

    

    

 • 8. Khu vực hàng hải Chân Mây ngày 16/11/2019
  • ­­­­­­­STT

   Tên tàu

   Quốc tịch

   GRT

   DWT

   Ngày đến

   Cảng rời cuối cùng

   Vị trí tại cảng

   Hàng hóa

   Đại lý

   1

   Minh Hằng 1

   VN

   91

   /

   13/3/2019

   Long An

   Bến số 4

   /

   /

   2

   Phú Xuân 15

   VN

   395

   304,25

   26/2/2019

   Đà Nẵng

   Thi công bến số 2

   /

   /

   3

   Bình Phương 05

   VN

   48

   9,97

   20/5/2019

   Nghệ An

   Thi công Đê chắn sóng

   /

   /

   4

   Trường Thành 8888

   VN

   676

   1574,2

   20/5/2019

   Nghệ An

   Thi công Đê chắn sóng

   /

   /

   5

   Trường Thành 189

   VN

   861

   1916,4

   11/8/2019

   Quảng Ngãi

   Thi công Đê chắn sóng

   /

   /

   6

   Tàu kéo 57-31-68

   VN

   /

   /

   28/6/2019

   Đà Nẵng

   Thi công Đê chắn sóng

   /

   /

   7

   Sơn Lộc 09

   VN

   1599

   3126

   14/11/2019

   Đồng Nai

   Bến 120m

   Than

   /

   8

   Minh Trường 18

   VN

   2999

   5083

   15/11/2019

   Cần Thơ

   Bến số 1

   Titan

   Vietfracht

   9

   Spring Sapo

   HongKong

   7762

   11308

   15/11/2019

   Cửa Việt

   Bến số 1

   Cát

   Sunrise

    

    

    

 • 9. Khu vực hàng hải Chân Mây ngày 15/11/2019
  • ­­­­­­­STT

   Tên tàu

   Quốc tịch

   GRT

   DWT

   Ngày đến

   Cảng rời cuối cùng

   Vị trí tại cảng

   Hàng hóa

   Đại lý

   1

   Minh Hằng 1

   VN

   91

   /

   13/3/2019

   Long An

   Bến số 4

   /

   /

   2

   Phú Xuân 15

   VN

   395

   304,25

   26/2/2019

   Đà Nẵng

   Thi công bến số 2

   /

   /

   3

   Bình Phương 05

   VN

   48

   9,97

   20/5/2019

   Nghệ An

   Thi công Đê chắn sóng

   /

   /

   4

   Trường Thành 8888

   VN

   676

   1574,2

   20/5/2019

   Nghệ An

   Thi công Đê chắn sóng

   /

   /

   5

   Trường Thành 189

   VN

   861

   1916,4

   11/8/2019

   Quảng Ngãi

   Thi công Đê chắn sóng

   /

   /

   6

   Tàu kéo 57-31-68

   VN

   /

   /

   28/6/2019

   Đà Nẵng

   Thi công Đê chắn sóng

   /

   /

   7

   Sơn Lộc 09

   VN

   1599

   3126

   14/11/2019

   Đồng Nai

   Bến số 1

   Than

   /

   8

   Trọng Trung 89

   VN

   1830

   3085

   15/11/2019

   Dung Quất

   Bến Phao PV oil

   Dầu DO

   PTSC

   9

   Minh Trường 18

   VN

   2999

   5083

   15/11/2019

   Cần Thơ

   Bến số 1

   /

   Vietfracht

    

    

 • 10. Khu vực hàng hải Chân Mây ngày 14/11/2019
  • ­­­­­­­STT

   Tên tàu

   Quốc tịch

   GRT

   DWT

   Ngày đến

   Cảng rời cuối cùng

   Vị trí tại cảng

   Hàng hóa

   Đại lý

   1

   Minh Hằng 1

   VN

   91

   /

   13/3/2019

   Long An

   Bến số 4

   /

   /

   2

   Phú Xuân 15

   VN

   395

   304,25

   26/2/2019

   Đà Nẵng

   Thi công bến số 2

   /

   /

   3

   Bình Phương 05

   VN

   48

   9,97

   20/5/2019

   Nghệ An

   Thi công Đê chắn sóng

   /

   /

   4

   Trường Thành 8888

   VN

   676

   1574,2

   20/5/2019

   Nghệ An

   Thi công Đê chắn sóng

   /

   /

   5

   Trường Thành 189

   VN

   861

   1916,4

   11/8/2019

   Quảng Ngãi

   Thi công Đê chắn sóng

   /

   /

   6

   Tàu kéo 57-31-68

   VN

   /

   /

   28/6/2019

   Đà Nẵng

   Thi công Đê chắn sóng

   /

   /

   7

   Hùng Khánh 89

   VN

   1639

   2968

   05/11/2019

   Gia Đức

   Bến 120m

   Than

   /

   8

   Hùng Phát 26

   VN

   1599

   3043.78

   13/11/2019

   Dung Quất

   Thi công Bến số 3

   Cát

   /

   9 Sơn Lộc 09 VN 1599 3126 14/11/2019 Đồng Nai Bến 01 Than  /
    

    

 • 11. Khu vực hàng hải Chân Mây ngày 13/11/2019
  • ­­­­­­­STT

   Tên tàu

   Quốc tịch

   GRT

   DWT

   Ngày đến

   Cảng rời cuối cùng

   Vị trí tại cảng

   Hàng hóa

   Đại lý

   1

   Minh Hằng 1

   VN

   91

   /

   13/3/2019

   Long An

   Bến số 4

   /

   /

   2

   Phú Xuân 15

   VN

   395

   304,25

   26/2/2019

   Đà Nẵng

   Thi công bến số 2

   /

   /

   3

   Bình Phương 05

   VN

   48

   9,97

   20/5/2019

   Nghệ An

   Thi công Đê chắn sóng

   /

   /

   4

   Trường Thành 8888

   VN

   676

   1574,2

   20/5/2019

   Nghệ An

   Thi công Đê chắn sóng

   /

   /

   5

   Trường Thành 189

   VN

   861

   1916,4

   11/8/2019

   Quảng Ngãi

   Thi công Đê chắn sóng

   /

   /

   6

   Tàu kéo 57-31-68

   VN

   /

   /

   28/6/2019

   Đà Nẵng

   Thi công Đê chắn sóng

   /

   /

   7

   Hùng Khánh 89

   VN

   1639

   2968

   05/11/2019

   Gia Đức

   Bến 120m

   Than

   /

   8

   Gia Bảo 388

   VN

   1461

   3215,91

   13/11/2019

   Dung Quất

   Vị trí thi cồng Bến số 3

   Cát

   /

   9 Hùng Phát 26 VN 1599 3043.78 13/11/2019 Dung Quất Vị trí thi cồng Bến số 3 Cát /
   10 All Marine 9 VN 1992 3175.3 13/11/2019 Dung Quất Bến phao PVoil M92 PTSC
    

    

 • 12. Khu vực hàng hải Chân Mây ngày 12/11/2019
  • ­­­­­­­STT

   Tên tàu

   Quốc tịch

   GRT

   DWT

   Ngày đến

   Cảng rời cuối cùng

   Vị trí tại cảng

   Hàng hóa

   Đại lý

   1

   Minh Hằng 1

   VN

   91

   /

   13/3/2019

   Long An

   Bến số 4

   /

   /

   2

   Phú Xuân 15

   VN

   395

   304,25

   26/2/2019

   Đà Nẵng

   Thi công bến số 2

   /

   /

   3

   Bình Phương 05

   VN

   48

   9,97

   20/5/2019

   Nghệ An

   Thi công Đê chắn sóng

   /

   /

   4

   Trường Thành 8888

   VN

   676

   1574,2

   20/5/2019

   Nghệ An

   Thi công Đê chắn sóng

   /

   /

   5

   Trường Thành 189

   VN

   861

   1916,4

   11/8/2019

   Quảng Ngãi

   Thi công Đê chắn sóng

   /

   /

   6

   Tàu kéo 57-31-68

   VN

   /

   /

   28/6/2019

   Đà Nẵng

   Thi công Đê chắn sóng

   /

   /

   7

   Hùng Khánh 89

   VN

   1639

   2968

   05/11/2019

   Gia Đức

   Bến 120m

   Than

   /

   8

   Hào Hưng 66

   Panama

   30146

   34021

    08/11/2019

   Hongkong

   Bến số 1

   Dăm Gỗ

   Hao hung

   9

   Sông Hàn

   VN

   180

   178

   08/11/2019

   Đà Nẵng

   Bến số 1

   /

   /

   10

   LE LAPEROUSE

   FRANCE

   9976

   1384

   12/11/2019

   HÒN GAI

   BẾN SỐ 1

   HÀNH KHÁCH

   SAIGON CRUISES

    

    

    

 • 13. Khu vực hàng hải Chân Mây ngày 11/11/2019
  • ­­­­­­­STT

   Tên tàu

   Quốc tịch

   GRT

   DWT

   Ngày đến

   Cảng rời cuối cùng

   Vị trí tại cảng

   Hàng hóa

   Đại lý

   1

   Minh Hằng 1

   VN

   91

   /

   13/3/2019

   Long An

   Bến số 4

   /

   /

   2

   Phú Xuân 15

   VN

   395

   304,25

   26/2/2019

   Đà Nẵng

   Thi công bến số 2

   /

   /

   3

   Bình Phương 05

   VN

   48

   9,97

   20/5/2019

   Nghệ An

   Thi công Đê chắn sóng

   /

   /

   4

   Trường Thành 8888

   VN

   676

   1574,2

   20/5/2019

   Nghệ An

   Thi công Đê chắn sóng

   /

   /

   5

   Trường Thành 189

   VN

   861

   1916,4

   11/8/2019

   Quảng Ngãi

   Thi công Đê chắn sóng

   /

   /

   6

   Tàu kéo 57-31-68

   VN

   /

   /

   28/6/2019

   Đà Nẵng

   Thi công Đê chắn sóng

   /

   /

   7

   Hùng Khánh 89

   VN

   1639

   2968

   05/11/2019

   Gia Đức

   Bến 120m

   Than

   /

   8

   Thành Đạt 18

   VN

   1599

   3068.9

   10/11/2019

   Quy Nhơn

   Bến số 1

   Clinker

   /

   9

   Hào Hưng 66

   Panama

   30146

   34021

    08/11/2019

   Hongkong

   Bến số 1

   Dăm Gỗ

   Hao hung

   10

   Sông Hàn

   VN

   180

   178

   08/11/2019

   Đà Nẵng

   Bến số 1

   /

   /

    

    

 • 14. Khu vực hàng hải Chân Mây ngày 10/11/2019
  • ­­­­­­­STT

   Tên tàu

   Quốc tịch

   GRT

   DWT

   Ngày đến

   Cảng rời cuối cùng

   Vị trí tại cảng

   Hàng hóa

   Đại lý

   1

   Minh Hằng 1

   VN

   91

   /

   13/3/2019

   Long An

   Bến số 4

   /

   /

   2

   Phú Xuân 15

   VN

   395

   304,25

   26/2/2019

   Đà Nẵng

   Thi công bến số 2

   /

   /

   3

   Bình Phương 05

   VN

   48

   9,97

   20/5/2019

   Nghệ An

   Thi công Đê chắn sóng

   /

   /

   4

   Trường Thành 8888

   VN

   676

   1574,2

   20/5/2019

   Nghệ An

   Thi công Đê chắn sóng

   /

   /

   5

   Trường Thành 189

   VN

   861

   1916,4

   11/8/2019

   Quảng Ngãi

   Thi công Đê chắn sóng

   /

   /

   6

   Tàu kéo 57-31-68

   VN

   /

   /

   28/6/2019

   Đà Nẵng

   Thi công Đê chắn sóng

   /

   /

   7

   Hùng Khánh 89

   VN

   1639

   2968

   05/11/2019

   Gia Đức

   V6

   Than

   /

   8

   Thành Đạt 18

   VN

   1599

   3068.9

   10/11/2019

   Quy Nhơn

   Bến số 1

   Clinker

   /

   9

   Hào Hưng 66

   Panama

   30146

   34021

    08/11/2019

   Hongkong

   Bến số 1

   Dăm Gỗ

   Hao hung

   10

   Sông Hàn

   VN

   180

   178

   08/11/2019

   Đà Nẵng

   Bến số 1

   /

   /

    

    

 • 15. Khu vực hàng hải Chân Mây ngày 09/11/2019
  • ­­­­­­­STT

   Tên tàu

   Quốc tịch

   GRT

   DWT

   Ngày đến

   Cảng rời cuối cùng

   Vị trí tại cảng

   Hàng hóa

   Đại lý

   1

   Minh Hằng 1

   VN

   91

   /

   13/3/2019

   Long An

   Bến số 4

   /

   /

   2

   Phú Xuân 15

   VN

   395

   304,25

   26/2/2019

   Đà Nẵng

   Thi công bến số 2

   /

   /

   3

   Bình Phương 05

   VN

   48

   9,97

   20/5/2019

   Nghệ An

   Thi công Đê chắn sóng

   /

   /

   4

   Trường Thành 8888

   VN

   676

   1574,2

   20/5/2019

   Nghệ An

   Thi công Đê chắn sóng

   /

   /

   5

   Trường Thành 189

   VN

   861

   1916,4

   11/8/2019

   Quảng Ngãi

   Thi công Đê chắn sóng

   /

   /

   6

   Tàu kéo 57-31-68

   VN

   /

   /

   28/6/2019

   Đà Nẵng

   Thi công Đê chắn sóng

   /

   /

   7

   Hùng Khánh 89

   VN

   1639

   2968

   05/11/2019

   Gia Đức

   V6

   Than

   /

   8

   Dong An

   VN

   5552

   7091

   06/11/2019

   Phú mỹ

   Bến số 1

   Cát trắng

   Việt long

   9

   Hào Hưng 66

   Panama

   30146

   34021

    08/11/2019

   Hongkong

   Bến số 1

   Dăm Gỗ

   Hao hung

   10

   Sông Hàn

   VN

   180

   178

   08/11/2019

   Đà Nẵng

   Bến số 1

   /

   /

    

    

Trang 1 / 16