• 1. Vị trí tàu tại cảng ngày 21/11/2019
  • Stt

   Tên tàu

   Quốc tịch

   GT

   DWT

   Ngày đến

   Cảng rời cuối cùng

   Vị trí hiện tại

   Hàng hóa

   Đại lý

   01

   Trường Giang 08

   VN

   631

   1.229,4

   25/8/2019

   Quảng Bình

   Khu neo

   Thuận An

   /

   /

   02

   Trường Giang 05

   VN

   631

   1.229,4

   24/10/2019

   Quảng Trị

   Khu neo

   Thuận An

   /

   /

    

    

    

    

 • 2. Vị trí tàu tại cảng ngày 21/11/2019
  • Stt

   Tên tàu

   Quốc tịch

   GT

   DWT

   Ngày đến

   Cảng rời cuối cùng

   Vị trí hiện tại

   Hàng hóa

   Đại lý

   01

   Trường Giang 08

   VN

   631

   1.229,4

   25/8/2019

   Quảng Bình

   Khu neo

   Thuận An

   /

   /

   02

   Trường Giang 05

   VN

   631

   1.229,4

   24/10/2019

   Quảng Trị

   Khu neo

   Thuận An

   /

   /

   03

   Việt Hưng 16

   VN

   767

   1.557,5

   17/11/2019

   Quảng Ninh

   Cầu số 2 cảng Thuận An

   Than

   /

    

    

    

    

 • 3. Vị trí tàu tại cảng ngày 20/11/2019
  • Stt

   Tên tàu

   Quốc tịch

   GT

   DWT

   Ngày đến

   Cảng rời cuối cùng

   Vị trí hiện tại

   Hàng hóa

   Đại lý

   01

   Trường Giang 08

   VN

   631

   1.229,4

   25/8/2019

   Quảng Bình

   Khu neo

   Thuận An

   /

   /

   02

   Trường Giang 05

   VN

   631

   1.229,4

   24/10/2019

   Quảng Trị

   Khu neo

   Thuận An

   /

   /

   03

   Việt Hưng 16

   VN

   767

   1.557,5

   17/11/2019

   Quảng Ninh

   Cầu số 2 cảng Thuận An

   Than

   /

    

    

    

    

 • 4. Vị trí tàu tại cảng ngày 19/11/2019
  • Stt

   Tên tàu

   Quốc tịch

   GT

   DWT

   Ngày đến

   Cảng rời cuối cùng

   Vị trí hiện tại

   Hàng hóa

   Đại lý

   01

   Trường Giang 08

   VN

   631

   1.229,4

   25/8/2019

   Quảng Bình

   Khu neo

   Thuận An

   /

   /

   02

   Trường Giang 05

   VN

   631

   1.229,4

   24/10/2019

   Quảng Trị

   Khu neo

   Thuận An

   /

   /

   03

   Việt Hưng 16

   VN

   767

   1.557,5

   17/11/2019

   Quảng Ninh

   Cầu số 2 cảng Thuận An

   Than

   /

    

    

 • 5. Vị trí tàu tại cảng ngày 18/11/2019
  • Stt

   Tên tàu

   Quốc tịch

   GT

   DWT

   Ngày đến

   Cảng rời cuối cùng

   Vị trí hiện tại

   Hàng hóa

   Đại lý

   01

   Trường Giang 08

   VN

   631

   1.229,4

   25/8/2019

   Quảng Bình

   Khu neo

   Thuận An

   /

   /

   02

   Trường Giang 05

   VN

   631

   1.229,4

   24/10/2019

   Quảng Trị

   Khu neo

   Thuận An

   /

   /

   03

   Việt Hưng 16

   VN

   767

   1.557,5

   17/11/2019

   Quảng Ninh

   Cầu số 2 cảng Thuận An

   Than

   /

    

 • 6. Vị trí tàu tại cảng ngày 17/11/2019 (cập nhật lúc 15 giờ)
  • Stt

   Tên tàu

   Quốc tịch

   GT

   DWT

   Ngày đến

   Cảng rời cuối cùng

   Vị trí hiện tại

   Hàng hóa

   Đại lý

   01

   Trường Giang 08

   VN

   631

   1.229,4

   25/8/2019

   Quảng Bình

   Khu neo

   Thuận An

   /

   /

   02

   Trường Giang 05

   VN

   631

   1.229,4

   24/10/2019

   Quảng Trị

   Khu neo

   Thuận An

   /

   /

   03

   Việt Hưng 16

   VN

   767

   1.557,5

   17/11/2019

   Quảng Ninh

   Cầu số 2 cảng Thuận An

   Than

   /

    

    

 • 7. Vị trí tàu tại cảng ngày 17/11/2019
  • Stt

   Tên tàu

   Quốc tịch

   GT

   DWT

   Ngày đến

   Cảng rời cuối cùng

   Vị trí hiện tại

   Hàng hóa

   Đại lý

   01

   Trường Giang 08

   VN

   631

   1.229,4

   25/8/2019

   Quảng Bình

   Khu neo

   Thuận An

   /

   /

   02

   Trường Giang 05

   VN

   631

   1.229,4

   24/10/2019

   Quảng Trị

   Khu neo

   Thuận An

   /

   /

    

    

 • 8. Vị trí tàu tại cảng ngày 16/11/2019
  • Stt

   Tên tàu

   Quốc tịch

   GT

   DWT

   Ngày đến

   Cảng rời cuối cùng

   Vị trí hiện tại

   Hàng hóa

   Đại lý

   01

   Trường Giang 08

   VN

   631

   1.229,4

   25/8/2019

   Quảng Bình

   Khu neo

   Thuận An

   /

   /

   02

   Trường Giang 05

   VN

   631

   1.229,4

   24/10/2019

   Quảng Trị

   Khu neo

   Thuận An

   /

   /

    

    

    

    

 • 9. Vị trí tàu tại cảng ngày 15/11/2019
  • Stt

   Tên tàu

   Quốc tịch

   GT

   DWT

   Ngày đến

   Cảng rời cuối cùng

   Vị trí hiện tại

   Hàng hóa

   Đại lý

   01

   Trường Giang 08

   VN

   631

   1.229,4

   25/8/2019

   Quảng Bình

   Khu neo

   Thuận An

   /

   /

   02

   Trường Giang 05

   VN

   631

   1.229,4

   24/10/2019

   Quảng Trị

   Khu neo

   Thuận An

   /

   /

    

    

    

 • 10. Vị trí tàu tại cảng ngày 14/11/2019
  • Stt

   Tên tàu

   Quốc tịch

   GT

   DWT

   Ngày đến

   Cảng rời cuối cùng

   Vị trí hiện tại

   Hàng hóa

   Đại lý

   01

   Trường Giang 08

   VN

   631

   1.229,4

   25/8/2019

   Quảng Bình

   Khu neo

   Thuận An

   /

   /

   02

   Trường Giang 05

   VN

   631

   1.229,4

   24/10/2019

   Quảng Trị

   Khu neo

   Thuận An

   /

   /

    

    

    

    

 • 11. Vị trí tàu tại cảng ngày 13/11/2019
  • Stt

   Tên tàu

   Quốc tịch

   GT

   DWT

   Ngày đến

   Cảng rời cuối cùng

   Vị trí hiện tại

   Hàng hóa

   Đại lý

   01

   Trường Giang 08

   VN

   631

   1.229,4

   25/8/2019

   Quảng Bình

   Khu neo

   Thuận An

   /

   /

   02

   Trường Giang 05

   VN

   631

   1.229,4

   24/10/2019

   Quảng Trị

   Khu neo

   Thuận An

   /

   /

    

    

    

    

 • 12. Vị trí tàu tại cảng ngày 12/11/2019
  • Stt

   Tên tàu

   Quốc tịch

   GT

   DWT

   Ngày đến

   Cảng rời cuối cùng

   Vị trí hiện tại

   Hàng hóa

   Đại lý

   01

   Trường Giang 08

   VN

   631

   1.229,4

   25/8/2019

   Quảng Bình

   Khu neo

   Thuận An

   /

   /

   02

   Trường Giang 03

   VN

   631

   1.229,4

   24/10/2019

   Quảng Trị

   Khu neo

   Thuận An

   /

   /

   03

   Trường Giang 05

   VN

   631

   1.229,4

   24/10/2019

   Quảng Trị

   Khu neo

   Thuận An

   /

   /

    

    

    

    

 • 13. Vị trí tàu tại cảng ngày 11/11/2019
  • Stt

   Tên tàu

   Quốc tịch

   GT

   DWT

   Ngày đến

   Cảng rời cuối cùng

   Vị trí hiện tại

   Hàng hóa

   Đại lý

   01

   Trường Giang 08

   VN

   631

   1.229,4

   25/8/2019

   Quảng Bình

   Khu neo

   Thuận An

   /

   /

   02

   Trường Giang 03

   VN

   631

   1.229,4

   24/10/2019

   Quảng Trị

   Khu neo

   Thuận An

   /

   /

   03

   Trường Giang 05

   VN

   631

   1.229,4

   24/10/2019

   Quảng Trị

   Khu neo

   Thuận An

   /

   /

    

    

    

    

 • 14. Vị trí tàu tại cảng ngày 09/11/2019
  •  

   Stt

   Tên tàu

   Quốc tịch

   GT

   DWT

   Ngày đến

   Cảng rời cuối cùng

   Vị trí hiện tại

   Hàng hóa

   Đại lý

   01

   Trường Giang 08

   VN

   631

   1.229,4

   25/8/2019

   Quảng Bình

   Khu neo

   Thuận An

   /

   /

   02

   Trường Giang 03

   VN

   631

   1.229,4

   24/10/2019

   Quảng Trị

   Khu neo

   Thuận An

   /

   /

   03

   Trường Giang 05

   VN

   631

   1.229,4

   24/10/2019

   Quảng Trị

   Khu neo

   Thuận An

   /

   /

    

    

    

 • 15. Vị trí tàu tại cảng ngày 08/11/2019
  •  

   Stt

   Tên tàu

   Quốc tịch

   GT

   DWT

   Ngày đến

   Cảng rời cuối cùng

   Vị trí hiện tại

   Hàng hóa

   Đại lý

   01

   Trường Giang 08

   VN

   631

   1.229,4

   25/8/2019

   Quảng Bình

   Khu neo

   Thuận An

   /

   /

   02

   Trường Giang 03

   VN

   631

   1.229,4

   24/10/2019

   Quảng Trị

   Khu neo

   Thuận An

   /

   /

   03

   Trường Giang 05

   VN

   631

   1.229,4

   24/10/2019

   Quảng Trị

   Khu neo

   Thuận An

   /

   /

    

    

    

Trang 1 / 13