• 1. Vị trí tàu tại cảng ngày 21/7/2019
  • Stt

   Tên tàu

   Quốc tịch

   GT

   DWT

   Ngày đến

   Cảng rời cuối cùng

   Vị trí hiện tại

   Hàng hóa

   Đại lý

   01

   Trường Giang 05

   VN

   631

   1.229,4

   16/5/2019

   Cửa Việt

   Khu neo

    Thuận An

   /

   /

   02

   Trường Giang 04

   VN

   631

   1.229,4

   19/5/2019

   Cửa Việt

   Khu neo

   Thuận An

   /

   /

   03

   Trường Giang 07

   VN

   631

   1.229,4

   15/11/2018

   Cửa Việt

   Khu neo

    Thuận An

   /

   /

   04


   Tàu kéo LA - 06514 + Thái Bình Dương 07

   VN

   55/178

   28/153

   11/7/2019

   Đồng Nai

   Vị trí thi công hố tạm - Dự án nạo vét luồng Thuận An

   /

   /

    

    

 • 2. Vị trí tàu tại cảng ngày 20/7/2019
  • Stt

   Tên tàu

   Quốc tịch

   GT

   DWT

   Ngày đến

   Cảng rời cuối cùng

   Vị trí hiện tại

   Hàng hóa

   Đại lý

   01

   Trường Giang 05

   VN

   631

   1.229,4

   16/5/2019

   Cửa Việt

   Khu neo

    Thuận An

   /

   /

   02

   Trường Giang 04

   VN

   631

   1.229,4

   19/5/2019

   Cửa Việt

   Khu neo

   Thuận An

   /

   /

   03

   Trường Giang 07

   VN

   631

   1.229,4

   15/11/2018

   Cửa Việt

   Khu neo

    Thuận An

   /

   /

   04


   Tàu kéo LA - 06514 + Thái Bình Dương 07

   VN

   55/178

   28/153

   11/7/2019

   Đồng Nai

   Vị trí thi công hố tạm - Dự án nạo vét luồng Thuận An

   /

   /

    

 • 3. Vị trí tàu tại cảng ngày 19/7/2019
  • Stt

   Tên tàu

   Quốc tịch

   GT

   DWT

   Ngày đến

   Cảng rời cuối cùng

   Vị trí hiện tại

   Hàng hóa

   Đại lý

   01

   Trường Giang 05

   VN

   631

   1.229,4

   16/5/2019

   Cửa Việt

   Khu neo

    Thuận An

   /

   /

   02

   Trường Giang 04

   VN

   631

   1.229,4

   19/5/2019

   Cửa Việt

   Khu neo

   Thuận An

   /

   /

   03

   Trường Giang 07

   VN

   631

   1.229,4

   15/11/2018

   Cửa Việt

   Khu neo

    Thuận An

   /

   /

   04


   Tàu kéo LA - 06514 + Thái Bình Dương 07

   VN

   55/178

   28/153

   11/7/2019

   Đồng Nai

   Vị trí thi công hố tạm - Dự án nạo vét luồng Thuận An

   /

   /

   05

   Hải Dương 26

   VN

   1104

   1812

   17/7/2019

   Hải Dương

   Cầu số 2-Cảng

   Thuận An

   1419 T

   Than

   /

    

    

 • 4. Vị trí tàu tại cảng ngày 18/7/2019
  • Stt

   Tên tàu

   Quốc tịch

   GT

   DWT

   Ngày đến

   Cảng rời cuối cùng

   Vị trí hiện tại

   Hàng hóa

   Đại lý

   01

   Trường Giang 05

   VN

   631

   1.229,4

   16/5/2019

   Cửa Việt

   Khu neo

    Thuận An

   /

   /

   02

   Trường Giang 04

   VN

   631

   1.229,4

   19/5/2019

   Cửa Việt

   Khu neo

   Thuận An

   /

   /

   03

   Trường Giang 07

   VN

   631

   1.229,4

   15/11/2018

   Cửa Việt

   Khu neo

    Thuận An

   /

   /

   04


   Tàu kéo LA - 06514 + Thái Bình Dương 07

   VN

   55/178

   28/153

   11/7/2019

   Đồng Nai

   Vị trí thi công hố tạm - Dự án nạo vét luồng Thuận An

   /

   /

   05 Hải Dương 26 VN 1104 1812 17/7/2019 Hải Dương Cầu số 2 1419 T Than /

    

 • 5. Vị trí tàu tại cảng ngày 17/7/2019
  • Stt

   Tên tàu

   Quốc tịch

   GT

   DWT

   Ngày đến

   Cảng rời cuối cùng

   Vị trí hiện tại

   Hàng hóa

   Đại lý

   01

   Trường Giang 05

   VN

   631

   1.229,4

   16/5/2019

   Cửa Việt

   Khu neo

    Thuận An

   /

   /

   02

   Trường Giang 04

   VN

   631

   1.229,4

   19/5/2019

   Cửa Việt

   Khu neo

   Thuận An

   /

   /

   03

   Trường Giang 07

   VN

   631

   1.229,4

   15/11/2018

   Cửa Việt

   Khu neo

    Thuận An

   /

   /

   04


   Tàu kéo LA - 06514 + Thái Bình Dương 07

   VN

   55/178

   28/153

   11/7/2019

   Đồng Nai

   Vị trí thi công hố tạm - Dự án nạo vét luồng Thuận An

   /

   /

    

    

 • 6. Vị trí tàu tại cảng ngày 16/7/2019
  • Stt

   Tên tàu

   Quốc tịch

   GT

   DWT

   Ngày đến

   Cảng rời cuối cùng

   Vị trí hiện tại

   Hàng hóa

   Đại lý

   01

   Trường Giang 05

   VN

   631

   1.229,4

   16/5/2019

   Cửa Việt

   Khu neo

    Thuận An

   /

   /

   02

   Trường Giang 04

   VN

   631

   1.229,4

   19/5/2019

   Cửa Việt

   Khu neo

   Thuận An

   /

   /

   03

   Trường Giang 07

   VN

   631

   1.229,4

   15/11/2018

   Cửa Việt

   Khu neo

    Thuận An

   /

   /

   04


   Tàu kéo LA - 06514 + Thái Bình Dương 07

   VN

   55/178

   28/153

   11/7/2019

   Đồng Nai

   Vị trí thi công hố tạm - Dự án nạo vét luồng Thuận An

   /

   /

    

    

    

 • 7. Vị trí tàu tại cảng ngày 15/7/2019
  • Stt

   Tên tàu

   Quốc tịch

   GT

   DWT

   Ngày đến

   Cảng rời cuối cùng

   Vị trí hiện tại

   Hàng hóa

   Đại lý

   01

   Trường Giang 05

   VN

   631

   1.229,4

   16/5/2019

   Cửa Việt

   Khu neo

    Thuận An

   /

   /

   02

   Trường Giang 04

   VN

   631

   1.229,4

   19/5/2019

   Cửa Việt

   Khu neo

   Thuận An

   /

   /

   03

   Trường Giang 07

   VN

   631

   1.229,4

   15/11/2018

   Cửa Việt

   Khu neo

    Thuận An

   /

   /

   04


   Tàu kéo LA - 06514 + Thái Bình Dương 07

   VN

   55/178

   28/153

   11/7/2019

   Đồng Nai

   Vị trí thi công hố tạm - Dự án nạo vét luồng Thuận An

   /

   /

    

    

 • 8. Vị trí tàu tại cảng ngày 14/7/2019
  • Stt

   Tên tàu

   Quốc tịch

   GT

   DWT

   Ngày đến

   Cảng rời cuối cùng

   Vị trí hiện tại

   Hàng hóa

   Đại lý

   01

   Trường Giang 05

   VN

   631

   1.229,4

   16/5/2019

   Cửa Việt

   Khu neo

    Thuận An

   /

   /

   02

   Trường Giang 04

   VN

   631

   1.229,4

   19/5/2019

   Cửa Việt

   Khu neo

   Thuận An

   /

   /

   03

   Trường Giang 07

   VN

   631

   1.229,4

   15/11/2018

   Cửa Việt

   Khu neo

    Thuận An

   /

   /

   04


   Tàu kéo LA - 06514 + Thái Bình Dương 07

   VN

   55/178

   28/153

   11/7/2019

   Đồng Nai

   Vị trí thi công hố tạm - Dự án nạo vét luồng Thuận An

   /

   /

    

    

    

 • 9. Vị trí tàu tại cảng ngày13/7/2019
  • Stt

   Tên tàu

   Quốc tịch

   GT

   DWT

   Ngày đến

   Cảng rời cuối cùng

   Vị trí hiện tại

   Hàng hóa

   Đại lý

   01

   Trường Giang 05

   VN

   631

   1229.4

   16/5/2019

   Cửa Việt

   Khu neo Thuận An

   /

   /

   02

   Trường Giang 04

   VN

   631

   1229.4

   19/5/2019

   Cửa Việt

   Khu neo Thuận An

   /

   /

   03

   Trường Giang 07

   VN

   631

   1229.4

   15/11/2018

   Cửa Việt

   Khu neo Thuận An

   /

   /

   04 Tàu kéo LA - 06514 + Thái Bình Dương 07 VN 55/178 28/153 11/7/2019 Đồng Nai Vị trí thi công hố tạm - Dự án nạo vét luồng Thuận An / /
    

    

 • 10. Vị trí tàu tại cảng ngày 12/7/2019
  • Stt

   Tên tàu

   Quốc tịch

   GT

   DWT

   Ngày đến

   Cảng rời cuối cùng

   Vị trí hiện tại

   Hàng hóa

   Đại lý

   01

   Trường Giang 05

   VN

   631

   1229.4

   16/5/2019

   Cửa Việt

   Khu neo Thuận An

   /

   /

   02

   Trường Giang 04

   VN

   631

   1229.4

   19/5/2019

   Cửa Việt

   Khu neo Thuận An

   /

   /

   03

   Trường Giang 07

   VN

   631

   1229.4

   15/11/2018

   Cửa Việt

   Khu neo Thuận An

   /

   /

   04 Tàu kéo LA - 06514 + Thái Bình Dương 07 VN 55/178 28/153 11/7/2019 Đồng Nai Vị trí thi công hố tạm - Dự án nạo vét luồng Thuận An / /

    

 • 11. Vị trí tàu tại cảng ngày 11/7/2019
  • Stt

   Tên tàu

   Quốc tịch

   GT

   DWT

   Ngày đến

   Cảng rời cuối cùng

   Vị trí hiện tại

   Hàng hóa

   Đại lý

   01

   Trường Giang 05

   VN

   631

   1229.4

   16/5/2019

   Cửa Việt

   Khu neo Thuận An

   /

   /

   02

   Trường Giang 04

   VN

   631

   1229.4

   19/5/2019

   Cửa Việt

   Khu neo Thuận An

   /

   /

   03

   Trường Giang 07

   VN

   631

   1229.4

   15/11/2018

   Cửa Việt

   Khu neo Thuận An

   /

   /

   04 Tàu kéo LA - 06514 + Thái Bình Dương 07 VN 55/178 28/153 11/7/2019 Đồng Nai Vị trí thi công hố tạm - Dự án nạo vét luồng Thuận An / /
    

    

 • 12. Vị trí tàu tại cảng ngày 10/7/2019
  • Stt

   Tên tàu

   Quốc tịch

   GT

   DWT

   Ngày đến

   Cảng rời cuối cùng

   Vị trí hiện tại

   Hàng hóa

   Đại lý

   01

   Trường Giang 05

   VN

   631

   1.229,4

   16/5/2019

   Cửa Việt

   Khu neo

    Thuận An

   /

   /

   02

   Trường Giang 04

   VN

   631

   1.229,4

   19/5/2019

   Cửa Việt

   Khu neo

   Thuận An

   /

   /

   03

   Trường Giang 07

   VN

   631

   1.229,4

   15/11/2018

   Cửa Việt

   Khu neo

    Thuận An

   /

   /

    

 • 13. Vị trí tàu tại cảng ngày 09/7/2019
  • Stt

   Tên tàu

   Quốc tịch

   GT

   DWT

   Ngày đến

   Cảng rời cuối cùng

   Vị trí hiện tại

   Hàng hóa

   Đại lý

   01

   Trường Giang 05

   VN

   631

   1.229,4

   16/5/2019

   Cửa Việt

   Khu neo

    Thuận An

   /

   /

   02

   Trường Giang 04

   VN

   631

   1.229,4

   19/5/2019

   Cửa Việt

   Khu neo

   Thuận An

   /

   /

   03

   Trường Giang 07

   VN

   631

   1.229,4

   15/11/2018

   Cửa Việt

   Khu neo

    Thuận An

   /

   /

   04

   Tiến Đạt 18

   VN

   880

   1577,2

   07/7/2019

   Phúc Sơn

   Cầu số 2 -

   Cảng Thuận An

   1356,8 T

   Than

   /

    
 • 14. Vị trí tàu tại cảng ngày 08/7/2019
  • Stt

   Tên tàu

   Quốc tịch

   GT

   DWT

   Ngày đến

   Cảng rời cuối cùng

   Vị trí hiện tại

   Hàng hóa

   Đại lý

   01

   Trường Giang 05

   VN

   631

   1.229,4

   16/5/2019

   Cửa Việt

   Khu neo

    Thuận An

   /

   /

   02

   Trường Giang 04

   VN

   631

   1.229,4

   19/5/2019

   Cửa Việt

   Khu neo

   Thuận An

   /

   /

   03

   Trường Giang 07

   VN

   631

   1.229,4

   15/11/2018

   Cửa Việt

   Khu neo

    Thuận An

   /

   /

   04

   Tiến Đạt 18

   VN

   880

   1577,2

   07/7/2019

   Phúc Sơn

   Cầu số 2 -

   Cảng Thuận An

   1356,8 T

   Than

   /

    

    

 • 15. Vị trí tàu tại cảng ngày 07/7/2019
  • Stt

   Tên tàu

   Quốc tịch

   GT

   DWT

   Ngày đến

   Cảng rời cuối cùng

   Vị trí hiện tại

   Hàng hóa

   Đại lý

   01

   Trường Giang 05

   VN

   631

   1229.4

   16/5/2019

   Cửa Việt

   Khu neo

    Thuận An

   /

   /

   02

   Trường Giang 04

   VN

   631

   1229.4

   19/5/2019

   Cửa Việt

   Khu neo

   Thuận An

   /

   /

   03

   Trường Giang 07

   VN

   631

   1229.4

   15/11/2018

   Cửa Việt

   Khu neo

    Thuận An

   /

   /

    

    

    

Trang 1 / 4