STT
Tên văn bản
Tải về
Các quy trình ISO 9001-2015 tại Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế
Bản Công bố chính thức
HƯỚNG DẪN KIỂM SOÁT SỰ KHÔNG PHÙ HỢP VÀ HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ
HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ RỦI RO VÀ CƠ HỘI
HƯỚNG DẪN KIỂM SOÁT THÔNG TIN DẠNG VĂN BẢN
MÔ HÌNH HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2015
Mục tiêu chất lượng
Chính sách chất lượng