• 1. VỀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA ĐOẠN LUỒNG TỪ PHAO SỐ 0 ĐẾN THƯỢNG LƯU PHAO SỐ 4 VÀ ĐIỀU CHỈNH VỊ TRÍ CÁC PHAO BÁO HIỆU SỐ 0, 1, 2, 4 - LUỒNG HÀNG HẢI THUẬN AN NGÀY 10/01/2024
  • HUE-01-2024

    

   Vùng biển

   : Thừa Thiên Huế

   Tên luồng

   : Thuận An

   Căn cứ bình đồ độ sâu luồng hàng hải Thuận An đoạn từ phao số 0 đến thượng lưu phao số 4 được đo đạc và hoàn thành ngày 10/01/2024 và Báo cáo của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Trung Bộ về việc điều chỉnh vị trí các phao báo hiệu số 0, 1, 2, 4 luồng hàng hải Thuận An;

   Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về thông số kỹ thuật của đoạn luồng từ phao số 0 đến thượng lưu phao số 4 và điều chỉnh vị trí các phao báo hiệu số 0, 1, 2, 4 - luồng hàng hải Thuận An như sau:

   1. Thông số kỹ thuật đoạn luồng từ phao số 0 đến thượng lưu phao số 4

   a. Hướng tuyến

   - Đoạn luồng từ phao số 0 đến thượng lưu phao số 4 khoảng 400m được điều chỉnh với các điểm đặc trưng tim tuyến luồng có tọa độ như sau:

   Tên điểm

   Hệ VN-2000

   Hệ WGS-84

   Ghi chú

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   T1

   16°35'30.7"

   107°36'37.2"

   16°35'27.1"

   107°36'43.8"

   Điểm đầu luồng

   T2

   16°34'45.9"

   107°37'04.0"

   16°34'42.2"

   107°37'10.6"

   Tim luồng mới

   T2A

   16°34'43.7"

   107°37'05.4"

   16°34'40.0"

   107°37'12.0"

   Tim luồng mới

   T3

   16°34'40.7"

   107°37'06.7"

   16°34'37.0"

   107°37'13.3"

   Tim luồng mới

   T3A

   16°34'37.5"

   107°37'07.2"

   16°34'33.9"

   107°37'13.8"

   Tim luồng mới

   T4

   16°34'34.9"

   107°37'07.3"

   16°34'31.3"

   107°37'13.9"

   Tim luồng mới

   T5

   16°34'28.8"

   107°37'07.5"

   16°34'25.2"

   107°37'14.0"

   Tim luồng mới

   T5A

   16°34'26.2"

   107°37'07.5"

   16°34'22.6"

   107°37'14.1"

   Tim luồng mới

   T5B

   16°34'21.6"

   107°37'08.6"

   16°34'17.9"

   107°37'15.2"

   Tim luồng mới

   T5C

   16°34'17.6"

   107°37'11.3"

   16°34'14.0"

   107°37'17.8"

   Tim luồng hiện hữu

   T6

   16°34'15.7"

   107°37'13.1"

   16°34'12.1"

   107°37'19.7"

   Tim luồng hiện hữu

    

   - Hướng tuyến:

   TT

   Đoạn luồng

   Hướng tuyến

   1

   Từ phao số 0 đến hạ lưu phao số 4A khoảng 130m

   149°50'-329°50'

   2

   Từ thượng lưu phao số 4A khoảng 65m đến phao số 4

   178º08'-358º08'

   - Hướng tuyến luồng từ thượng lưu phao số 4 khoảng 400m vào cảng Thuận An không thay đổi.

   b. Độ sâu

   - Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 60m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước số “0” Hải đồ đạt: 3.5m (ba mét rưỡi).

   (Độ sâu đoạn luồng từ thượng lưu phao số 4 khoảng 400m đến cảng Thuận An tham chiếu thông báo hàng hải số 396/2023/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 26/12/2023 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc)

   2. Điều chỉnh vị trí các phao báo hiệu số 0, 1, 2, 4

   - Điều chỉnh vị trí các phao báo hiệu số 0, 1, 2, 4 luồng hàng hải Thuận An về vị trí thiết kế mới có tọa độ như sau:

   Tên báo hiệu

   Hệ VN-2000

   Hệ WGS-84

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   Phao số 0

   16°35'30.7"

   107°36'37.2"

   16°35'27.1"

   107°36'43.8"

   Phao số 1

   16°34'58.7"

   107°36'54.3"

   16°34'55.0"

   107°37'00.8"

   Phao số 2

   16°35'00.5"

   107°36'57.5"

   16°34'56.8"

   107°37'04.1"

   Phao số 4

   16°34'27.2"

   107°37'10.2"

   16°34'23.5"

   107°37'16.8"

    

   (Các đặc tính của báo hiệu hàng hải không thay đổi).

   HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

   Các phương tiện thủy hoạt động trên luồng hàng hải Thuận An đi đúng tuyến luồng, theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng./.

   Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: VN50019, V14N0019;

    - Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn  

   (Nguồn Tổng Công ty bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc)

    

 • 2. VỀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA LUỒNG HÀNG HẢI THUẬN AN - THỪA THIÊN HUẾ NGÀY 26/12/2023
  • HUE -  34 - 2023

   Vùng biển   : Thừa Thiên Huế

   Tên luồng   : Thuận An

          Căn cứ bình đồ độ sâu luồng hàng hải Thuận An - Thừa Thiên Huế được đo đạc và hoàn thành ngày 22/12/2023;

          Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Thuận An - Thừa Thiên Huế, độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước số "0" Hải đồ như sau:

   1. Luồng tàu

   a. Đoạn luồng từ phao số 0 đến cặp phao số 1, 2

       Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 60m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: 2.7m (hai mét bảy).

       Lưu ý: Dải cạn có độ sâu từ 2.5m đến 2.6m tại khu vực biên trái luồng, từ thượng lưu phao số 0 khoảng 330m đến thượng lưu phao số 0 khoảng 465m. Khu vực rộng nhất lấn vào luồng tàu khoảng 25m.

   b. Đoạn luồng từ cặp phao số 1, 2 đến cảng Thuận An

       Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 60m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: 4.3m (bốn mét ba).

   2. Vùng quay tàu

   a. Vùng quay tàu O1

   Trong phạm vi vùng quay tàu thiết kế bán kính 80m, tâm vùng quay tàu có tọa độ:

   Hệ VN-2000

   Hệ WGS-84

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   16°33'14.9"

   107°38'21.1"

   16°33'11.2"

   107°38'27.7"

    

   Độ sâu đạt: 2.1m (hai mét mốt).

   b. Vùng quay tàu O2

   Trong phạm vi vùng quay tàu thiết kế bán kính 100m, tâm vùng quay tàu có tọa độ:

   Hệ VN-2000

   Hệ WGS-84

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   16°33'20.9"

   107°38'28.7"

   16°33'17.2"

   107°38'35.3"

    

   Độ sâu đạt: 4.5m (bốn mét rưỡi).

   Lưu ý: Dải cạn có độ sâu từ 3.9m đến 4.4m, tại khu vực biên phía Tây Nam của vùng quay tàu, dài khoảng 60m. Khu vực rộng nhất lấn vào vùng quay tàu khoảng 15m.

   HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

   Các phương tiện thủy hoạt động trên luồng hàng hải Thuận An đi đúng tuyến luồng theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng và lưu ý các dải cạn nêu trên./.

   (Nguồn Tổng Công ty bảo đảm an toàn toàn hàng hải Miền Bắc)

 • 3. VỀ VIỆC PHỤC HỒI HOẠT ĐỘNG PHAO BÁO HIỆU SỐ 0 LUỒNG HÀNG HẢI THUẬN AN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NGÀY 21/11/2023
  • HUE-31-2023

   Vùng biển

   Tên luồng

   Tên báo hiệu

   Tọa độ địa lý

   : Thừa Thiên Huế

   : Thuận An

   : Phao số 0

   :

    

    

   Hệ VN-2000

   Hệ WGS-84

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   16°35'26.5"

   107°36'46.2"

   16°35'22.8"

   107°36'52.8"

    

   Căn cứ báo cáo của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Trung Bộ về việc khắc phục sự cố phao báo hiệu số 0 luồng hàng hải Thuận An tỉnh Thừa Thiên Huế;

   Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Phao báo hiệu số 0 luồng hàng hải Thuận An tỉnh Thừa Thiên Huế đã được phục hồi hoạt động theo đúng các đặc tính đã thông báo hàng hải.

   Thông báo hàng hải số 337(T)/2023/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 17/11/2023 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc không còn hiệu lực.

   (Nguồn Tổng Công ty bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc)

 • 4. VỀ VIỆC TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG PHAO BÁO HIỆU SỐ 0 LUỒNG HÀNG HẢI THUẬN AN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NGÀY 17/11/2023
  • HUE-30-2023

   Vùng biển

   Tên luồng

   Tên báo hiệu

   Tọa độ địa lý

   : Thừa Thiên Huế

   : Thuận An

   : Phao số 0

   :

    

    

   Hệ VN-2000

   Hệ WGS-84

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   16°35'26.5"

   107°36'46.2"

   16°35'22.8"

   107°36'52.8"

    

   Căn cứ báo cáo của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Trung Bộ về sự cố phao báo hiệu số 0 luồng hàng hải Thuận An tỉnh Thừa Thiên Huế;

   Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Phao báo hiệu số 0 luồng hàng hải Thuận An tỉnh Thừa Thiên Huế đã tạm ngừng hoạt động từ ngày 17/11/2023.

   (Nguồn Tổng Công ty bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc)

 • 5. VỀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA LUỒNG HÀNG HẢI THUẬN AN - THỪA THIÊN HUẾ NGÀY 20/10/2023
  • HUE -  29 - 2023

   Vùng biển   : Thừa Thiên Huế

   Tên luồng   : Thuận An

          Căn cứ bình đồ độ sâu luồng hàng hải Thuận An - Thừa Thiên Huế được đo đạc và hoàn thành ngày 17/10/2023;

          Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Thuận An - Thừa Thiên Huế, độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước số "0" Hải đồ như sau:

   1. Luồng tàu

   a. Đoạn luồng từ phao số 0 đến cặp phao số 1, 2

       Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 60m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: 4.0m (bốn mét không).

       Lưu ý: - Dải cạn có độ sâu từ 3.2m đến 3.9m tại khu vực biên trái luồng, từ thượng lưu phao số 0 khoảng 205m đến thượng lưu phao số 0 khoảng 325m. Khu vực rộng nhất lần vào luồng tàu khoảng 12m;

          - Dải cạn có độ sâu từ 3.6m đến 3.9m tại khu vực biên trái luồng, từ thượng lưu phao số 0 khoảng 430m đến thượng lưu phao số 0 khoảng 635m. Khu vực rộng nhất lần vào luồng tàu khoảng 20m.

   b. Đoạn luồng từ cặp phao số 1, 2 đến cảng Thuận An

       Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 60m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: 4.3m (bốn mét ba).

   2. Vùng quay tàu

   a. Vùng quay tàu O1

   Trong phạm vi vùng quay tàu thiết kế bán kính 80m, tâm vùng quay tàu có tọa độ:

   Hệ VN-2000

   Hệ WGS-84

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   16°33'14.9"

   107°38'21.1"

   16°33'11.2"

   107°38'27.7"

    

   Độ sâu đạt: 2.1m (hai mét mốt).

   b. Vùng quay tàu O2

   Trong phạm vi vùng quay tàu thiết kế bán kính 100m, tâm vùng quay tàu có tọa độ:

   Hệ VN-2000

   Hệ WGS-84

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   16°33'20.9"

   107°38'28.7"

   16°33'17.2"

   107°38'35.3"

    

   Độ sâu đạt: 4.5m (bốn mét rưỡi).

   Lưu ý: Dải cạn có độ sâu từ 3.9m đến 4.4m, tại khu vực biên phía Tây Nam của vùng quay tàu, dài khoảng 60m. Khu vực rộng nhất lấn vào vùng quay tàu khoảng 15m.

   HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

   Các phương tiện thủy hoạt động trên luồng hàng hải Thuận An đi đúng tuyến luồng theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng và lưu ý các dải cạn nêu trên./.

   Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: VN50019, V14N0019;

    - Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn   

   (Nguồn Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc)

    

 • 6. VỀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA LUỒNG HÀNG HẢI THUẬN AN - THỪA THIÊN HUẾ NGÀY 18/8/2023
  • HUE -  26 - 2023

   Vùng biển   : Thừa Thiên Huế

   Tên luồng   : Thuận An

          Căn cứ bình đồ độ sâu luồng hàng hải Thuận An - Thừa Thiên Huế được đo đạc và hoàn thành ngày 15/08/2023;

          Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Thuận An - Thừa Thiên Huế, độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước số "0" Hải đồ như sau:

   1. Luồng tàu

   a. Đoạn luồng từ phao số 0 đến cặp phao số 1, 2

       Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 60m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: 4.0m (bốn mét không).

       Lưu ý: - Dải cạn có độ sâu từ 3.7m đến 3.9m tại khu vực biên trái luồng, từ thượng lưu phao số 0 khoảng 205m đến thượng lưu phao số 0 khoảng 300m. Khu vực rộng nhất lần vào luồng tàu khoảng 10m;

          - Dải cạn có độ sâu từ 3.7m đến 3.9m tại khu vực biên trái luồng, từ thượng lưu phao số 0 khoảng 430m đến thượng lưu phao số 0 khoảng 550m. Khu vực rộng nhất lần vào luồng tàu khoảng 10m.

   b. Đoạn luồng từ cặp phao số 1, 2 đến cảng Thuận An

       Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 60m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: 4.3m (bốn mét ba).

   2. Vùng quay tàu

   a. Vùng quay tàu O1

   Trong phạm vi vùng quay tàu thiết kế bán kính 80m, tâm vùng quay tàu có tọa độ:

   Hệ VN-2000

   Hệ WGS-84

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   16°33'14.9"

   107°38'21.1"

   16°33'11.2"

   107°38'27.7"

    

   Độ sâu đạt: 2.1m (hai mét mốt).

   b. Vùng quay tàu O2

   Trong phạm vi vùng quay tàu thiết kế bán kính 100m, tâm vùng quay tàu có tọa độ:

   Hệ VN-2000

   Hệ WGS-84

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   16°33'20.9"

   107°38'28.7"

   16°33'17.2"

   107°38'35.3"

    

   Độ sâu đạt: 4.5m (bốn mét rưỡi).

   Lưu ý: Dải cạn có độ sâu từ 3.9m đến 4.4m, tại khu vực biên phía Tây Nam của vùng quay tàu. Khu vực rộng nhất lấn vào vùng quay tàu khoảng 10m.

   HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

   Các phương tiện thủy hoạt động trên luồng hàng hải Thuận An đi đúng tuyến luồng theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng và lưu ý các dải cạn nêu trên./.

   (Nguồn Tổng Công ty bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc)

 • 7. VỀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA LUỒNG HÀNG HẢI THUẬN AN - THỪA THIÊN HUẾ NGÀY 19/6/2023
  • HUE -  19 - 2023

   Vùng biển   : Thừa Thiên Huế

   Tên luồng   : Thuận An

          Căn cứ bình đồ độ sâu luồng hàng hải Thuận An - Thừa Thiên Huế được đo đạc và hoàn thành ngày 14/6/2023;

          Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Thuận An - Thừa Thiên Huế, độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước số "0" Hải đồ như sau:

   1. Luồng tàu

   a. Đoạn luồng từ phao số 0 đến cặp phao số 1, 2

       Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 60m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: 3.2m (ba mét hai).

   b. Đoạn luồng từ cặp phao số 1, 2 đến cảng Thuận An

       Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 60m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: 4.5m (bốn mét rưỡi).

   2. Vùng quay tàu

   a. Vùng quay tàu O1

   Trong phạm vi vùng quay tàu thiết kế bán kính 80m, tâm vùng quay tàu có tọa độ:

   Hệ VN-2000

   Hệ WGS-84

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   16°33'14.9"

   107°38'21.1"

   16°33'11.2"

   107°38'27.7"

    

   Độ sâu đạt: 2.0m (hai mét không).

   b. Vùng quay tàu O2

   Trong phạm vi vùng quay tàu thiết kế bán kính 100m, tâm vùng quay tàu có tọa độ:

   Hệ VN-2000

   Hệ WGS-84

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   16°33'20.9"

   107°38'28.7"

   16°33'17.2"

   107°38'35.3"

    

   Độ sâu đạt: 4.3m (bốn mét ba).

   HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

   Các phương tiện thủy hoạt động trên luồng hàng hải Thuận An đi đúng tuyến luồng theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng./.

   Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: VN50019, V14N0019;

   (Nguồn Tổng công ty bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc)

    

 • 8. VỀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA LUỒNG HÀNG HẢI THUẬN AN - THỪA THIÊN HUẾ NGÀY 19/4/2023
  • HUE -  08 - 2023

   Vùng biển   : Thừa Thiên Huế

   Tên luồng   : Thuận An

          Căn cứ bình đồ độ sâu luồng hàng hải Thuận An - Thừa Thiên Huế được đo đạc và hoàn thành ngày 14/4/2023;

          Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Thuận An - Thừa Thiên Huế, độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước số "0" Hải đồ như sau:

   1. Luồng tàu

   a. Đoạn luồng từ phao số 0 đến cặp phao số 1, 2

       Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 60m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: 3.2m (ba mét hai).

   b. Đoạn luồng từ cặp phao số 1, 2 đến cảng Thuận An

       Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 60m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: 4.6m (bốn mét sáu).

   2. Vùng quay tàu

   a. Vùng quay tàu O1

   Trong phạm vi vùng quay tàu thiết kế bán kính 80m, tâm vùng quay tàu có tọa độ:

   Hệ VN-2000

   Hệ WGS-84

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   16°33'14.9"

   107°38'21.1"

   16°33'11.2"

   107°38'27.7"

    

   Độ sâu đạt: 2.0m (hai mét không).

   b. Vùng quay tàu O2

   Trong phạm vi vùng quay tàu thiết kế bán kính 100m, tâm vùng quay tàu có tọa độ:

   Hệ VN-2000

   Hệ WGS-84

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   16°33'20.9"

   107°38'28.7"

   16°33'17.2"

   107°38'35.3"

    

   Độ sâu đạt: 4.4m (bốn mét bốn).

   HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

   Các phương tiện thủy hoạt động trên luồng hàng hải Thuận An đi đúng tuyến luồng theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng./.

   Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: VN50019, V14N0019;

   (Nguồn Tổng Công ty bảo đảm An toàn hàng hải Miền Bắc)

    

 • 9. VỀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA ĐOẠN LUỒNG TỪ PHAO SỐ 0 ĐẾN HẠ LƯU PHAO 4A, PHỤC HỒI HOẠT ĐỘNG PHAO SỐ 2 VÀ ĐIỀU CHỈNH VỊ TRÍ CÁC PHAO BÁO HIỆU SỐ 0, 1, 2 LUỒNG HÀNG HẢI THUẬN AN NGÀY 10/3/2023
  •  

   HUE-04-2023

    

   Vùng biển

   : Thừa Thiên Huế

   Tên luồng

   : Thuận An

   Căn cứ báo cáo của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Trung Bộ về việc điều chỉnh vị trí các phao báo hiệu số 0, 1, 2 luồng hàng hải Thuận An;

   Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về thông số kỹ thuật của đoạn luồng từ phao số 0 đến hạ lưu phao 4A, phục hồi hoạt động phao số 2 và điều chỉnh vị trí các phao báo hiệu số 0, 1, 2 luồng hàng hải Thuận An như sau:

   1. Thông số kỹ thuật đoạn luồng từ phao số 0 đến hạ lưu phao 4A:

   a. Hướng tuyến

   - Đoạn luồng từ phao số 0 đến hạ lưu phao 4A khoảng 60m được điều chỉnh với các điểm đặc trưng tim tuyến luồng có tọa độ như sau:

   Tên điểm

   Hệ VN-2000

   Hệ WGS-84

   Ghi chú

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   T1

   16°35'26.5"

   107°36'46.2"

   16°35'22.8"

   107°36'52.8"

   Điểm đầu luồng

   T2

   16°34'59.0"

   107°36'59.0"

   16°34'55.3"

   107°37'05.6"

   Tim luồng mới

   T3

   16°34'41.3"

   107°37'06.0"

   16°34'37.7"

   107°37'12.6"

   Điểm tim luồng hiện hữu

    

   - Hướng tuyến:

   TT

   Đoạn luồng

   Hướng tuyến

   1

   Từ phao số 0 đến cặp phao số 1, 2

   155°36' - 335°36'

   2

   Từ cặp phao số 1, 2 đến hạ lưu phao 4A

   158°49' - 338°49'

   - Hướng tuyến luồng từ hạ lưu phao số 4A khoảng 60m đến cảng Thuận An không thay đổi.

   b. Độ sâu

   - Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 60m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước số “0” Hải đồ đạt: 3.0m (ba mét không).

   (Độ sâu đoạn luồng từ hạ lưu phao số 4A khoảng 60m đến cảng Thuận An tham chiếu thông báo hàng hải số 38/2023/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 21/02/2023 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc).

   2. Phục hồi hoạt động phao số 2 và điều chỉnh vị trí các phao báo hiệu số 0, 1, 2:

   - Phao số 2 được phục hồi hoạt động theo đúng các thông số kỹ thuật đã được thông báo hàng hải. Thông báo hàng hải số 55(T)/2023/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 09/3/2023 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc không còn hiệu lực.

   - Điều chỉnh vị trí các phao báo hiệu số 0, 1, 2 luồng hàng hải Thuận An về vị trí thiết kế mới có tọa độ như sau:

   Tên báo hiệu

   Hệ VN-2000

   Hệ WGS-84

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   Phao số 0

   16°35'26.5"

   107°36'46.2"

   16°35'22.8"

   107°36'52.8"

   Phao số 1

   16°34'58.3"

   107°36'57.2"

   16°34'54.6"

   107°37'03.8"

   Phao số 2

   16°34'59.7"

   107°37'01.0"

   16°34'56.0"

   107°37'07.6"

    

   (Các đặc tính của báo hiệu hàng hải không thay đổi).

   HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

   Các phương tiện thủy hoạt động trên luồng hàng hải Thuận An đi đúng tuyến luồng, theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng./.

   Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: VN50019, V14N0019;

   (Nguồn Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc)

    

 • 10. VỀ VIỆC TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG PHAO BÁO HIỆU SỐ 2 LUỒNG HÀNG HẢI THUẬN AN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NGÀY 09/3/2023
  • HUE-04-2023

   Vùng biển

   Tên luồng

   Tên báo hiệu

   Tọa độ địa lý

   : Thừa Thiên Huế

   : Thuận An

   : Phao số 2

   :

    

    

   Hệ VN2000

   Hệ WGS-84

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   16°35'00.1"

   107°37'02.9"

   16°34'56.4"

   107°37'09.5"

    

         Căn cứ báo cáo của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Trung Bộ về hoạt động phao báo hiệu số 2 luồng hàng hải Thuận An tỉnh Thừa Thiên Huế;

         Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Phao báo hiệu số 2 luồng hàng hải Thuận An tỉnh Thừa Thiên Huế đã tạm ngừng hoạt động từ ngày 09/3/2023.

   Ghi chú:  - Hải đồ cần cập nhật: VN50019, V14N0019;

   (Nguồn Tổng công ty bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc)

 • 11. VỀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA LUỒNG HÀNG HẢI THUẬN AN - THỪA THIÊN HUẾ NGÀY 21/02/2023
  • HUE -  03 - 2023

   Vùng biển   : Thừa Thiên Huế

   Tên luồng   : Thuận An

          Căn cứ bình đồ độ sâu luồng hàng hải Thuận An - Thừa Thiên Huế được đo đạc và hoàn thành ngày 16/02/2023;

          Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Thuận An - Thừa Thiên Huế, độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước số "0" Hải đồ như sau:

   1. Luồng tàu

   a. Đoạn luồng từ phao số 0 đến cặp phao số 1, 2

       Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 60m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: 2.4m (hai mét tư).

       Lưu ý: Dải cạn có độ sâu từ 1.9m đến 2.3m, tại phía bên trái luồng, từ hạ lưu phao số 2 khoảng 640m đến hạ lưu phao số 2 khoảng 585m, khu vực rộng nhất lấn vào luồng khoảng 21m.

   b. Đoạn luồng từ cặp phao số 1, 2 đến cảng Thuận An

       Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 60m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: 4.6m (bốn mét sáu).

   2. Vùng quay tàu

   a. Vùng quay tàu O1

   Trong phạm vi vùng quay tàu thiết kế bán kính 80m, tâm vùng quay tàu có tọa độ:

   Hệ VN-2000

   Hệ WGS-84

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   16°33'14.9"

   107°38'21.1"

   16°33'11.2"

   107°38'27.7"

    

   Độ sâu đạt: 2.1m (hai mét mốt).

   b. Vùng quay tàu O2

   Trong phạm vi vùng quay tàu thiết kế bán kính 100m, tâm vùng quay tàu có tọa độ:

   Hệ VN-2000

   Hệ WGS-84

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   16°33'20.9"

   107°38'28.7"

   16°33'17.2"

   107°38'35.3"

    

   Độ sâu đạt: 4.4m (bốn mét bốn).

   HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

   Các phương tiện thủy hoạt động trên luồng hàng hải Thuận An đi đúng tuyến luồng theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng và lưu ý dải cạn nêu trên./.

   (Nguồn Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc)

 • 12. VỀ VIỆC PHỤC HỒI HOẠT ĐỘNG PHAO BÁO HIỆU SỐ 0 LUỒNG HÀNG HẢI THUẬN AN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NGÀY 13/01/2023
  • HUE-01-2023

   Vùng biển

   Tên luồng

   Tên báo hiệu

   Tọa độ địa lý

   : Thừa Thiên Huế

   : Thuận An

   : Phao số 0

   :

    

    

   Hệ VN-2000

   Hệ WGS-84

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

    16°35'27.8"

    107°36'49.9"

    16°35'24.2"

    107°36'56.4"

    

          Căn cứ báo cáo của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Trung Bộ và Xí nghiệp Khảo sát bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc về khắc phục sự cố phao báo hiệu số 0 luồng hàng hải Thuận An tỉnh Thừa Thiên Huế;

          Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Phao báo hiệu số 0 luồng hàng hải Thuận An tỉnh Thừa Thiên Huế đã được phục hồi hoạt động theo đúng các đặc tính đã thông báo hàng hải.

          Các thông báo hàng hải số 355(T)/2022/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 26/12/2022 và số 361(T)/2022/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 28/12/2022 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc không còn hiệu lực./.  

   Ghi chú:  - Hải đồ cần cập nhật: VN50019, V14N0019;

   (Nguồn Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc)

 • 13. VỀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA LUỒNG HÀNG HẢI THUẬN AN - THỪA THIÊN HUẾ NGÀY 30/12/2022
  • HUE -  29 - 2022

   Vùng biển   : Thừa Thiên Huế

   Tên luồng   : Thuận An

          Căn cứ bình đồ độ sâu luồng hàng hải Thuận An - Thừa Thiên Huế được đo đạc và hoàn thành ngày 26/12/2022;

          Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Thuận An - Thừa Thiên Huế, độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước số "0" Hải đồ như sau:

   1. Luồng tàu

   a. Đoạn luồng từ phao số 0 đến cặp phao số 1, 2

       Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 60m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: 3.1m (ba mét mốt).

       Lưu ý: Dải cạn có độ sâu từ 2.8m đến 3.0m, tại phía bên trái luồng, từ hạ lưu phao số 2 khoảng 485m đến hạ lưu phao số 2 khoảng 385m. Khu vực rộng nhất lấn vào luồng khoảng 27m.

   b. Đoạn luồng từ cặp phao số 1, 2 đến cảng Thuận An

       Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 60m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: 4.6m (bốn mét sáu).

   2. Vùng quay tàu

   a. Vùng quay tàu O1

   Trong phạm vi vùng quay tàu thiết kế bán kính 80m, tâm vùng quay tàu có tọa độ:

   Hệ VN-2000

   Hệ WGS-84

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   16°33'14.9"

   107°38'21.1"

   16°33'11.2"

   107°38'27.7"

    

   Độ sâu đạt: 2.1m (hai mét mốt).

   b. Vùng quay tàu O2

   Trong phạm vi vùng quay tàu thiết kế bán kính 100m, tâm vùng quay tàu có tọa độ:

   Hệ VN-2000

   Hệ WGS-84

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   16°33'20.9"

   107°38'28.7"

   16°33'17.2"

   107°38'35.3"

    

   Độ sâu đạt: 4.4m (bốn mét bốn).

   HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

   Các phương tiện thủy hoạt động trên luồng hàng hải Thuận An đi đúng tuyến luồng theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng và lưu ý dải cạn nêu trên./.

   (Nguồn Tổng Công ty bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc)

 • 14. VỀ VIỆC VỊ TRÍ PHAO BÁO HIỆU SỐ 0 LUỒNG HÀNG HẢI THUẬN AN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ BỊ TRÔI DẠT NGÀY 28/12/2022
  • HUE-28-2022

   Vùng biển

   Tên luồng

   Tên báo hiệu

   Tọa độ địa lý

   : Thừa Thiên Huế

   : Thuận An

   : Phao số 0

   :

    

    

   Hệ VN-2000

   Hệ WGS-84

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

    16°35'27.8"

    107°36'49.9"

    16°35'24.2"

    107°36'56.4"

    

   Căn cứ báo cáo của Xí nghiệp Khảo sát bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc về việc vị trí phao số 0 luồng hàng hải Thuận An bị trôi dạt;

   Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về việc phao báo hiệu số 0 luồng hàng hải Thuận An tỉnh Thừa Thiên Huế đã bị trôi dạt đến vị trí có tọa độ như sau:

   Hệ VN-2000

   Hệ WGS-84

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

    16°35'21.0"

    107°36'50.4"

    16°35'17.3"

    107°36'57.0"

    

   Vị trí phao trôi dạt khoảng 210m so với vị trí ban đầu về phía Nam, nằm cách biên phải luồng hàng hải Thuận An khoảng 32m.

   Đặc tính nhận dạng của phao số 0 như sau:

   * Đặc tính nhận dạng ban ngày:

   - Hình dạng:  Hình tháp lưới;

   - Màu sắc: Sọc thẳng đứng màu trắng và đỏ xen kẽ;

   - Dấu hiệu đỉnh: Một hình cầu màu đỏ;

   - Số hiệu: Số 0 màu đen;

   - Chiều cao toàn bộ: 5,5m tính đến mặt nước;

   - Tầm hiệu lực ban ngày: 1,8 hải lý với hệ số truyền quang của khí quyển T=0,74;

     * Đặc tính nhận dạng ban đêm:

   - Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng trắng, chớp Morse chữ “A”, chu kỳ 6 giây;

   - Phạm vi chiếu sáng: 360°;

   - Chiều cao tâm sáng: 4,6m tính đến mặt nước;

   - Tầm hiệu lực ánh sáng: 3,0 hải lý   với hệ số truyền quang của khí quyển T=0,74.

   HƯỚNG DẪN HÀNH HẢI

   Các phương tiện thuỷ hành hải trên luồng hàng hải Thuận An chú ý tăng cường cảnh giới khi đi qua khu vực phao số 0 bị trôi dạt nêu trên  .

   Ghi chú:  - Hải đồ cần cập nhật: VN50019, V14N0019;

   (Nguồn Tổng Công ty bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc)

 • 15. VỀ VIỆC TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG PHAO BÁO HIỆU SỐ 0 LUỒNG HÀNG HẢI THUẬN AN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NGÀY 26/12/2022
  • HUE-26-2022

   Vùng biển

   Tên luồng

   Tên báo hiệu

   Tọa độ địa lý

   : Thừa Thiên Huế

   : Thuận An

   : Phao số 0

   :

    

    

   Hệ VN-2000

   Hệ WGS-84

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

    16°35'27.8"

    107°36'49.9"

    16°35'24.2"

    107°36'56.4"

    

   Căn cứ báo cáo của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Trung Bộ về sự cố phao báo hiệu số 0 luồng hàng hải Thuận An tỉnh Thừa Thiên Huế;

   Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Phao báo hiệu số 0 luồng hàng hải Thuận An tỉnh Thừa Thiên Huế đã tạm ngừng hoạt động từ ngày 26/12/2022.

   Ghi chú:  - Hải đồ cần cập nhật: VN50019, V14N0019;

   (Nguồn Tổng công ty bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc)

Trang 1 / 5