STT
Tên văn bản
Tải về
Quy định số 114-QĐ-TW ngày 11/7/2023 của BCH Trung Ương quy định về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ
Quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn thuộc Bộ Giao thông vận tải
Tăng cường cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Kết luận số 05-KL/TW ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng
Chỉ thị 07/CT-BGTVT ngày 31/8/2021 của Bộ Giao thông vận tải về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa TNTC trong hoạt động công vụ ngành GTVT
Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc
Quyết định số 1504/QĐ-BGTVT ngày 14/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải” phê duyệt Đề án “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả PCTNTC giai đoạn 2022-2025 và định hướng đến năm 2030 của Bộ Giao thông vận tải”
Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW của BCĐ Trung ương về PCTNTC ngày 01/8/2022 hướng dẫn một số nội dung về công tác phòng, chống tiêu cực
Nghị quyết 50-NQ/BCSĐ ngày 05/10/2022 của Ban Cán sự đảng Bộ Giao thông vận tải về tiếp tục tăng cường công tác PCTNTC
Bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác đấu tranh PCTNTC ngày 30/6/2022
Quyết định số 1362/QĐ-CHHVN ngày 20/10/2021 của BGTVT về việc Ban hành Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động Cục Hàng hải Việt Nam trong thi hành công vụ, nhiệm vụ