Văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành

Thứ Hai, 25/03/2019, 14:31 GMT+7

          Ngày 26/12/2018, Bộ Lao động - Thương bình và Xã hội ban hành Thông tư số 37/2018/TT-BLĐTBXH quy định về khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo tai nạn lao động hàng hải, Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 20/02/2019.

          Ngày 14/02/2019, Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số 07/2019/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 52/2017/TT-BGTVT ngày 29/12/2017 về bảo trì công trình hàng hải, Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/4/2019.

          Ngày 01/3/2019, Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số 09/2019/TT-BGTVT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm biển của tàu, Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2019.

          Ngày 11/3/2019, Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số 10/2019/TT-BGTVT quy định về phòng, chống thiên tai trong lĩnh vực hàng hải, Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/5/2019.

          Nội dung chi tiết của các Thông tư nêu trên được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế (tại website: www.cangvuhanghaithuathienhue.gov.vn, mục Văn bản pháp luật/Văn bản pháp luật liên quan/An toàn an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường).

          Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế thông báo để Quý cơ quan, đơn vị biết để chủ động triển khai thực hiện./.

 

Các bài đã đăng