Cung cấp các thông tin phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại cảng biển Thừa Thiên Huế

Thứ Bảy, 03/07/2021, 08:20 GMT+7

CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CẢNG VỤ HÀNG HẢI THỪA THIÊN HUẾ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:         /CVHHTTH-PC

Thừa Thiên Huế, ngày       tháng 7 năm 2021

V/v cung cấp các thông tin phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại cảng biển Thừa Thiên Huế

 

Kính gửi:

- Các Chủ tàu, thuyền trưởng các tàu thuyền;

- Các Đại lý hàng hải;

- Các Công ty Giám định;

- Các Doanh nghiệp cảng biển;

- Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực IV.

 

Thực hiện văn bản số 2523/UBND-YT ngày 30/3/2021 của Ủy ban nhân dân  tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tiếp nhận tàu hàng nước ngoài làm thủ tục nhập cảnh tại cảng biển; văn bản số 2661/UBND-YT ngày 01/4/2021 của Ủy ban nhân dân   tỉnh Thừa Thiên Huế về việc kiểm dịch y tế khi tiếp nhận tàu hàng nước ngoài hoặc các tàu có nguy cơ dịch đến giao nhận tại cảng biển.

Căn cứ văn bản số 1858/KSBT ngày 01/7/2021 của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tàu hàng nhập cảnh, tàu nội địa từ vùng dịch chuyển cảng đến cảng biển Thừa Thiên Huế (có công văn kèm theo), Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế đề nghị các doanh nghiệp, đơn vị thực hiện các nội dung như sau:

1. Đối với tàu thuyền đến cảng biển Thừa Thiên Huế

- Cung cấp các thông tin thông báo tàu đến, danh sách thuyền viên, bản khai y tế hàng hải (nếu có), các cảng tàu đã ghé qua, thay đổi thuyền viên trong 14 ngày gần nhất đến Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế để cung cấp cho các cơ quan chức năng có biện pháp giám sát, đảm bảo các yêu cầu phòng chống dịch Covid-19.

- Đối với tàu nội địa đến cảng biển Thừa Thiên Huế, trên cơ sở ý kiến của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế, Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế sẽ thông báo cho tàu có thực hiện thủ tục kiểm dịch cho tàu và thuyền viên hay không.

- Thông báo cho Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế, Hải quan, Biên phòng, Kiểm dịch y tế quốc tế, y tế địa phương các thuyền viên hết hợp đồng lao động có nhu cầu rời tàu, thuyền viên có nhu cầu hồi hương, tàu có nhu cầu thay thế thuyền viên để các đơn vị tổ chức giám sát và hướng dẫn việc rời tàu và thay thế thuyền viên theo quy định.

2. Đối với các doanh nghiệp, đơn vị có người lên tàu làm việc

Gửi danh sách nhân viên lên tàu làm việc (bao gồm họ tên, năm sinh, Số CMND/CCCD, địa chỉ nơi lưu trú, số điện thoại, phương tiện di chuyển) đến Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế chậm nhất 08 giờ trước khi lên tàu để cung cấp cho các cơ quan chức năng có biện pháp giám sát, đảm bảo các yêu cầu phòng chống dịch Covid-19.

Các Doanh nghiêp cảng biển có hoặc không có công nhân lên tàu làm việc cũng phải thông báo cho Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế để phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền theo dõi, giám sát.

3. Các biện pháp kiểm soát y tế tại cảng biển Thừa Thiên Huế

Trong quá trình lên tàu làm việc, các doanh nghiệp, đơn vị có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra nhân viên của mình thực hiện nghiêm các biện pháp phòng tránh dịch Covid-19 theo yêu cầu của Bộ Y tế, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế và các yêu cầu kiểm soát y tế quy định tại văn bản số 1858/KSBT ngày 01/7/2021 của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tàu hàng nhập cảnh, tàu nội địa từ vùng dịch chuyển cảng đến cảng biển Thừa Thiên Huế để phòng, chống dịch Covid-19.

4. Phương thức gửi thông tin

Để kịp thời trao đổi thông tin, đề nghị các doanh nghiệp, đơn vị cung cấp các thông báo, danh sách liên quan qua Email: daidiencvchanmay@gmail.com (tại khu vực Chân Mây), pc.antoan@gmail.com (tại khu vực Thuận An) hoặc các phương thức trực tuyến khác nếu cần thiết.

Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế đề nghị các doanh nghiệp, đơn vị triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- BCĐ phòng chống dịch Covid-19 tỉnh TT Huế (báo cáo);

- Giám đốc (báo cáo);

- BCĐ phòng chống dịch Covid-19 H. Phú Lộc (phối hợp);

- BCĐ phòng chống dịch Covid-19 TP Huế (phối hợp);

- Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh TT Huế;

- Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây;

- Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An;

- Chi cục Hải quan Chân Mây;

- Đại diện CVHHTTH tại Chân Mây;

- Website đơn vị;

- Lưu: VT, PC.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

Lê Xuân Hòa

 

 

Các bài đã đăng