Phương án điều phối tàu thuyền, hàng hóa khi có doanh nghiệp cảng tại cảng biển Thừa Thiên Huế phải ngưng hoạt động một phần hoặc toàn bộ do tình hình dịch Covid-19

Thứ Ba, 10/08/2021, 08:04 GMT+7

CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CẢNG VỤ HÀNG HẢI THỪA THIÊN HUẾ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  1192 /PA-CVHHTTH

Thừa Thiên Huế, ngày 06 tháng 8 năm 2021

 

 

 

                                                

PHƯƠNG ÁN

Điều phối tàu thuyền, hàng hóa khi có doanh nghiệp cảng tại

cảng biển Thừa Thiên Huế phải ngưng hoạt động một phần hoặc toàn bộ

do tình hình dịch Covid-19

 

 

Thực hiện chỉ đạo của Cục Hàng hải Việt Nam tại văn bản số 2903/CHHVN-VTDVHH ngày 21/7/2021 về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 đối với thuyền viên, người lao động tại cảng biển và văn bản số 3125/CHHVN-VTDVHH ngày 02/8/2021 về việc xây dựng Phương án điều phối tàu thuyền, hàng hóa khi cảng áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg. Trên cơ sở làm việc, thống nhất giữa Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế, các doanh nghiệp cảng biển và các đơn vị liên quan, Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế xây dựng Phương án điều phối tàu thuyền, hàng hóa khi có doanh nghiệp cảng tại cảng biển Thừa Thiên Huế phải ngưng hoạt động một phần hoặc toàn bộ do tình hình dịch Covid-19, cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

Đưa ra các tình huống và phương án điều phối tàu thuyền, hàng hóa do ảnh hưởng của dịch Covid-19, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh, phục vụ xuất, nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp tại cảng biển Thừa Thiên Huế được thông suốt.

II. Hiện trạng doanh nghiệp khai thác cảng biển Thừa Thiên Huế

1. Khu vực hàng hải Thuận An

a. Công ty CP cảng Thuận An:

-  Quản lý và khai thác Bến số 2 - cảng Thuân An (tiếp nhận tàu hàng có trọng tải đến 3.200 DWT giảm tải)

- Tổng diện tích kho bãi hiện tại của Công ty CP cảng Thuận An là 27.000 m2, trong đó Kho kín: 2.000 m2, Bãi hàng tổng hợp: 25.000 m2.

- Số lượng công nhân xếp dỡ: 20 người

- Số lượt tàu, sản lượng hàng hóa, loại hàng

+ Lượt tàu: 20 lượt/tháng

+ Hàng hóa: 30.000 tấn/tháng

+ Loại hàng: xếp tại cảng: thạch cao, cát, clinker; dỡ tại cảng: than

- Năng lực xếp dỡ hàng hóa tại cảng: 6.000 tấn/ngày

b. Công ty CP Rainbow Việt Nam:

- Quản lý và khai thác Khu chuyển tải tạm thời Thuận An, tiếp nhận tàu có trọng tải đến 60.000 DWT (+-10%).

- Chuyển tải hàng hóa thông qua Bến số 2 – cảng Thuận An của Công ty CP cảng Thuận An.

- Số lượng công nhân xếp dỡ: 30 người (tùy nhu cầu thực tế sẽ bổ sung từ các địa phương khác)

- Số lượt tàu, sản lượng hàng hóa, loại hàng

+ Lượt tàu: dự kiến 01 lượt/tháng (khai thác trong điều kiện thời tiết thuận lợi)

+ Hàng hóa: 50.000 tấn/tháng

+ Loại hàng: xếp tại cảng Clinker; dỡ tại cảng: không

- Năng lực xếp dỡ hàng hóa tại cảng: tùy thuộc vào năng lực xếp dỡ hàng hóa của Công ty CP cảng Thuận An và số lượng cẩu tàu neo tại khu chuyển tải

2. Khu vực hàng hải Chân Mây

a. Công ty CP cảng Chân Mây:

- Quản lý và khai thác cầu cảng số 1 (tiếp nhận tàu hàng có trọng tải đến 50.000 DWT), cầu cảng số 2 (tiếp nhận tàu hàng có trọng tải đến 50.000 DWT giảm tải).

- Tổng diện tích kho bãi hiện tại của Công ty CP cảng Chân Mây là 12.830 m2, trong đó Kho kín: 1.980 m2, Bãi hàng tổng hợp: 6.485 m2, Bãi hàng Container: 4.365 m2.

- Số lượng công nhân xếp dỡ: 55 người

- Số lượt tàu, sản lượng hàng hóa, loại hàng

+ Lượt tàu: 70 lượt/tháng

+ Hàng hóa: 200.000 tấn/tháng

+ Loại hàng: xếp tại cảng: Clinker, dăm gỗ, cát trắng; dỡ tại cảng: than, dầu thực vật, nhựa đường, thiết bị...

- Năng lực xếp dỡ hàng hóa tại cảng: 10.000 tấn/ngày

b. Công ty TNHH MTV Hào Hưng Huế:

- Quản lý và khai thác Cầu cảng số 3 (tiếp nhận tàu hàng có trọng tải đến 50.000 DWT giảm tải)

- Tổng diện tích kho bãi hiện tại của Công ty TNHH MTV Hào Hưng Huế là 52.000 m2, trong đó Kho kín: 5.000 m2, Bãi hàng tổng hợp: 47.000 m2

- Số lượng công nhân xếp dỡ: 30 người

- Số lượt tàu, sản lượng hàng hóa, loại hàng: mới đi vào hoạt động giữa tháng 7/2021. Dự báo như sau:

+ Lượt tàu: 10 lượt/tháng

+ Hàng hóa: 120.0000 tấn/tháng

+ Loại hàng: xếp tại cảng: dăm gỗ, clinker; dỡ tại cảng: không

- Năng lực xếp dỡ hàng hóa tại cảng: 10.000 tấn/ngày

c. Chi nhánh Công ty CP xăng dầu dầu khí PV Oil Miền Trung tại Thừa Thiên Huế:

- Quản lý và khai thác Bến phao kho xăng dầu Thừa Thiên Huế (tiếp nhận tàu biển chở xăng, dầu Việt Nam và nước ngoài có trọng tải đến 5.000 DWT)

- Tổng sức chứa của kho: 22.250 m3

- Số lượt tàu, sản lượng hàng hóa, loại hàng:

+ Lượt tàu: 08 lượt/tháng

+ Hàng hóa: 7.000 tấn/tháng

+ Loại hàng: xếp hàng tại bến phao: không; dỡ tại cảng: xăng, dầu

- Năng lực xếp dỡ hàng hóa tại cảng: 2.000 tấn/ngày

3. Đánh giá năng lực khai thác tại các bến cảng

Qua theo dõi hoạt động hàng hải thời gian qua và các hiện trạng khai thác cảng biển nêu trên, khả năng tiếp nhận tàu thuyền và giải phóng hàng hóa của các doanh nghiệp khá đồng đều và mới khai thác 70% năng lực của các cảng. Trong trường hợp có doanh nghiệp cảng biển phải ngưng hoạt động vì ảnh hưởng của các yếu tố dịch bệnh, kinh tế, việc điều phối tàu thuyền và hàng hóa đến các cảng khác tại cảng biển Thừa Thiên Huế vẫn đảm bảo, tạo điều kiện thuận lợi và giảm chi phí cho chủ tàu, chủ hàng.

III. Những yêu cầu đối với các doanh nghiệp hoạt động hàng hải chủ động ứng phó với tình huống cảng biển bị ngưng hoạt động một phần hoặc toàn bộ.

- Chủ tàu, chủ hàng chủ động ký hợp đồng nguyên tắc với nhiều doanh nghiệp cảng để kịp thời điều chỉnh kế hoạch xếp dỡ hàng hóa.

- Chủ tàu, chủ hàng theo dõi tình hình hoạt động của cảng để có kế hoạch điều chỉnh tàu đến cảng, chuyển cảng, hủy chuyến phù hợp với thực tế.

- Doanh nghiệp cảng biển cập nhật, đánh giá liên tục và kịp thời khả năng tiếp nhận tàu, thời gian cầu trống, sức chứa kho bãi để phối hợp với các hãng tàu, chủ tàu, chủ hàng lên kế hoạch khai thác.

- Có phương án điều tiết, ứng phó với tình huống cảng bị ngưng hoạt động phù hợp với tình hình thực tế.

- Các doanh nghiệp cảng biển phối hợp, cam kết cung cấp nhân lực, thiết bị xếp dỡ, hỗ trợ kho bãi khi có yêu cầu trong trường hợp một doanh nghiệp cảng biển bị ngưng hoạt động do nhân lực xếp dỡ bị cách ly hoặc sức chứa kho, bãi vượt quá công suất.

IV. Phương án khi có doanh nghiệp cảng biển ngưng hoạt động một phần hoặc toàn bộ

1. Đối với doanh nghiệp cảng biển

a. Ngưng hoạt động do công nhân xếp dỡ bị cách ly

- Triển khai Phương án phòng, chống dịch Covid-19 của doanh nghiệp cảng biển, thay thế nhóm công nhân xếp dỡ bị cách ly bằng nhóm công nhân không liên quan đến yếu tố dịch tễ.

- Trong trường hợp tiến độ xếp dỡ chậm do số lượng công nhân xếp dỡ hạn chế, ảnh hưởng đến kế hoạch khai thác tàu, doanh nghiệp cảng biển tăng cường nhân lực, thiết bị từ các doanh nghiệp cảng biển khác theo cam kết.

b. Ngưng hoạt động do các kho, bãi chứa của doanh nghiệp cảng biển hết công suất

- Làm việc cụ thể với từng chủ hàng có hàng hóa tồn đọng tại cảng, cùng chủ hàng tháo gỡ khó khăn nhằm tăng năng lực giải phóng hàng hóa ra khỏi cảng.

- Điều chỉnh hàng hóa chất xếp tại các kho bãi phù hợp để tăng khả năng tiếp nhận hàng hóa.

- Làm việc với chủ hàng, chủ tàu giãn tiến độ đến cảng hoặc chuyển cảng khác để tập trung giải phóng hàng tồn đọng tại các kho, bãi chứa.

- Triển khai cam kết giữa các doanh nghiệp cảng biển, làm việc với doanh nghiệp cảng biển phù hợp, đưa hàng đến tập kết tạm thời tại các kho, bãi chứa của doanh nghiệp cảng biển đó cho đến khi hàng hóa tại các kho, bãi chứa được giải phóng.

2. Đối với chủ tàu, chủ hàng

2.1. Trường hợp Công ty CP cảng Chân Mây bị ngưng hoạt động

a. Đối với tàu xuất nhập khẩu hàng hóa có trọng tải lớn

Phương án 1: Bố trí tàu thuyền chuyển kế hoạch xếp dỡ hàng hóa giữa Cầu cảng số 1 và Cầu cảng số 2 - bến cảng Chân Mây của Công ty CP cảng Chân Mây trong trường hợp có 01 cầu cảng của Công ty CP cảng Chân Mây ngưng hoạt động.

Phương án 2: Trường hợp Công ty CP cảng Chân Mây phải ngưng hoạt động toàn bộ, làm việc với Công ty TNHH MTV Hào Hưng Huế thay đổi kế hoạch sang xếp dỡ hàng hóa tại cầu cảng số 3 - bến cảng Chân Mây.

Phương án 3: Trường hợp Cầu cảng số 3 - bến cảng Chân Mây đã có tàu neo đậu làm hàng. Chủ tàu, chủ hàng làm việc với Công ty CP Rainbow Việt Nam chuyển cảng cho tàu di chuyển đến Khu chuyển tải tạm thời Thuận An để xếp dỡ hàng hóa. Trường hợp này phải xin ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền nếu không phải xếp dỡ hàng Clinker phục vụ Nhà máy xi măng Đồng Lâm vì theo Quyết định số 1316/QĐ-CHHVN ngày 06/9/2016, Khu chuyển tải chỉ được phép tiếp nhận tàu thuyền Việt Nam và nước ngoài phục vụ xuất Clinker cho Nhà máy xi măng Đồng Lâm.

b. Đối với tàu hàng có trọng tải đến 3.200 DWT

Phương án 1: Bố trí tàu thuyền chuyển kế hoạch xếp dỡ hàng hóa giữa Cầu cảng số 1 và Cầu cảng số 2 - bến cảng Chân Mây của Công ty CP cảng Chân Mây trong trường hợp có 01 cầu cảng của Công ty CP cảng Chân Mây ngưng hoạt động.

Phương án 2: Trường hợp Công ty CP cảng Chân Mây phải ngưng hoạt động toàn bộ, làm việc với Công ty TNHH MTV Hào Hưng Huế thay đổi kế hoạch sang xếp dỡ hàng hóa tại cầu cảng số 3 - bến cảng Chân Mây.

Phương án 2: Trường hợp Cầu cảng số 3 - bến cảng Chân Mây đã có tàu neo đậu làm hàng. Chủ tàu, chủ hàng làm việc với Công ty CP cảng Thuận An để thay đổi kế hoạch di chuyển về Bến số 2 - cảng Thuận An xếp dỡ hàng hóa.

 

 

c. Đối với tàu chở hàng nhựa đường, dầu thực vật

Trường hợp Cầu cảng số 1 - bến cảng Chân Mây bị ngưng hoạt động, hủy chuyến, chạy sang cảng tiếp theo trên tuyến hành trình.

2.3. Trường hợp Công ty TNHH MTV Hào Hưng Huế bị ngưng hoạt động

a. Đối với tàu xuất nhập khẩu hàng hóa có trọng tải lớn

Phương án 1: Làm việc với Công ty CP cảng Chân Mây, chuyển kế hoạch sang xếp dỡ hàng hóa tại cầu cảng số 1 hoặc cầu cảng số 2 - bến cảng Chân Mây.

Phương án 2: Trường hợp cầu cảng số 1 và cầu cảng số 2 - bến cảng Chân Mây đã có tàu neo đậu làm hàng. Làm việc với Công ty CP Rainbow cho tàu di chuyển về Khu chuyển tải tạm thời Thuận An để xếp dỡ hàng hóa. Trường hợp này phải xin ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền nếu không phải xếp dỡ hàng Clinker phục vụ Nhà máy xi măng Đồng Lâm vì theo Quyết định số 1316/QĐ-CHHVN ngày 06/9/2016, Khu chuyển tải chỉ được phép tiếp nhận tàu thuyền Việt Nam và nước ngoài phục vụ xuất Clinker cho Nhà máy xi măng Đồng Lâm.

b. Đối với tàu hàng có trọng tải đến 3.200 DWT

Phương án 1: Làm việc với Công ty CP cảng Chân Mây chuyển kế hoạch xếp dỡ hàng hóa tại cầu cảng số 1 hoặc cầu cảng số 2 - bến cảng Chân Mây.

Phương án 2: Trường hợp cầu cảng số 1 hoặc cầu cảng số 2 - bến cảng Chân Mây đã có tàu neo đậu làm hàng. Làm việc với Công ty CP cảng Thuận An, cho tàu di chuyển về Bến số 2 - cảng Thuận An để xếp dỡ hàng hóa.

2.4. Trường hợp Chi nhánh Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí PV Oil Miền Trung tại Thừa Thiên Huế bị ngưng hoạt động

Hủy chuyến, chạy sang cảng tiếp theo trên tuyến hành trình.

2.5. Trường hợp Công ty CP cảng Thuận An bị ngưng hoạt động

Trong tình huống này, tất cả các hoạt động hàng hải tại khu bến Thuận An đều ngưng hoạt động. Các tàu đến hoạt động tại Khu chuyển tải tạm thời Thuận An và Cầu cảng số 2 - Bến cảng Thuận An đều phải ngưng làm hàng.

Làm việc với Công ty TNHH MTV Hào Hưng Huế hoặc Công ty CP cảng Chân Mây để chuyển kế hoạch xếp dỡ hàng hóa tại cầu cảng số 1 hoặc cầu cảng số 2 hoặc cầu cảng số 3 - bến cảng Chân Mây.

 

 

 

IV. Tổ chức thực hiện

- Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế tiếp nhận thông tin tàu, hàng hóa đến cảng; chủ trì phối hợp với các doanh nghiệp cảng biển để điều phối tàu thuyền theo tình hình diễn biến dịch Covid-19 tại cảng biển Thừa Thiên Huế.

- Các doanh nghiệp, chủ hàng, chủ tàu có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ của mình, phối hợp chặt chẽ để thực hiện, đảm bảo hoạt động xếp dỡ hàng hóa phục vụ sản xuất, kinh doanh các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất được thông suốt..

- Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh, thông báo kịp thời để Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế chủ trì tổ chức họp trực tiếp hoặc trực tuyến các bên liên quan để thống nhất sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các nội dung của Phương án phù hợp với thực tế tùy tình hình diễn biến của dịch Covid-19 và tình hình khai thác cảng biển của các doanh nghiệp cảng biển.

 

Nơi nhận:

- Cục Hàng hải Việt Nam (báo cáo);

- Phó Giám đốc (chỉ đạo);

- Công ty CP cảng Chân Mây;

- Công ty CP cảng Thuận An;

- Công ty TNHH MTV Hào Hưng Huế;

- Công ty CP Rainbow Việt Nam;

- Chi nhánh Công ty CP XDDK PV Oil Miền Trung tại TT Huế;

- Các Đại lý hàng hải;

- Chủ tàu, chủ hàng;

- Đại diện Chân Mây;

- Website đơn vị;

- Lưu: VT, PC.

GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

Đinh Quang Đăng

 

 


 

Các bài đã đăng