Thông tư số 74/2021/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 261/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải.

Thứ Ba, 31/08/2021, 09:29 GMT+7

Ngày 27/8/2021, Bộ trưởng Bộ Tài Chính ban hành Thông tư số 74/2021/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 261/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 10 năm 2021.

Nội dung miễn phí (phí trọng tải tàu thuyền, phí bảo đảm hàng hải, phí sử dụng vị trí neo, đậu) đối với tàu thuyền trong thời gian phải neo chờ, neo đậu hoặc hành trình đến vị trí kiểm dịch, cách ly để phục vụ công tác phòng, chống, kiểm dịch trong thời gian công bố dịch bệnh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại điểm b khoản 2, điểm b khoản 3, điểm b khoản 4, khoản 5, khoản 6 và khoản 7, Điều 1 của Thông tư được thực hiện kể từ ngày 27 tháng 8 năm 2021.

Nội dung chi tiết của Thông tư nêu trên xem tại file đính kèm./.