VỀ VIỆC CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG PHAO CÁC BÁO HIỆU 0, 1, 2, 3, 4, E, E1 LUỒNG HÀNG HẢI CHÂN MÂY - THỪA THIÊN HUẾ NGÀY 12/11/2018

Thứ Hai, 12/11/2018, 15:10 GMT+7

HUE - 27- 2018

    Vùng biển               : Thừa Thiên - Huế

    Tên luồng               : Chân Mây

    Tên báo hiệu           : 0, 1, 2, 3, 4, E, E1

    Tọa độ địa lý

Tên báo hiệu

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

0

16°21'18.9"

108°00'05.6"

16°21'15.3"

108°00'12.2"

1

 16°20'55.0"

108°00'14.5"

16°20'51.3"

108°00'21.1"

2

 16°20'59.5"

108°00'22.7"

16°20'55.8"

108°00'29.2"

3

 16°20'33.2"

108°00'27.5"

16°20'29.5"

108°00'34.1"

4

 16°20'37.7"

108°00'35.6"

16°20'34.1"

108°00'42.2"

E

 16°20'11.4"

108°00'40.5"

16°20'07.8"

108°00'47.1"

E1

16°20'05.6''

108°00'37.7''

16°20'02.0''

108°00'44.3''

 

Căn cứ báo cáo về việc thu hồi các phao báo hiệu 0, 1, 2, 3, 4, E, E1 trên luồng hàng hải Chân Mây - Thừa Thiên Huế của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Trung Bộ; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Các phao báo hiệu 0, 1, 2, 3, 4, E, E1 chấm dứt hoạt động từ ngày 12/11/2018.

Ghi chú: + Hải đồ cần cập nhật: VN50020, VN4N0020;

                + Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn.    

 

(Nguồn: Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc)