• 1. THÔNG BÁO HÀNG HẢI VỀ KHU VỰC BIỂN CẤM HOẠT ĐỘNG HÀNG HẢI
 • 2. THÔNG BÁO HÀNG HẢI VỀ KHU VỰC BIỂN CẤM HOẠT ĐỘNG HÀNG HẢI
 • 3. THÔNG BÁO HÀNG HẢI VỀ KHU VỰC BIỂN HẠN CHẾ HOẠT ĐỘNG HÀNG HẢI NGÀY 13/10/2021
 • 4. THÔNG BÁO HÀNG HẢI VỀ VIỆC TỔ CHỨC BẮN ĐẠN THẬT CỦA QUÂN CHỦNG HẢI QUÂN TRÊN VÙNG BIỂN TỈNH KHÁNH HÒA NGÀY 12/10/2021
 • 5. VỀ VIỆC CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG PHAO BÁO HIỆU KHU VỰC THI CÔNG CÔNG TRÌNH XỬ LÝ KHẨN CẤP KHẮC PHỤC XÓI LỞ BỜ BIỂN HẢI DƯƠNG VÀ CHỈNH TRỊ LUỒNG CẢNG THUẬN AN NGÀY 07/10/2021
  • HUE-31-2021

   Vùng biển

   Tên báo hiệu

   : Thừa Thiên Huế

   : Phao TC

    

    

    Tọa độ địa lý:

   Hệ VN-2000

   Hệ WGS-84

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   16°34'39.1"

   107°37'45.4"

   16°34'35.4"

   107°37'52.0"

    

   Căn cứ báo cáo số 532/CTBĐATHHTB-KTKT ngày 05/10/2021 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Trung Bộ về việc thu hồi phao TC báo hiệu khu vực thi công công trình Xử lý khẩn cấp khắc phục xói lở bờ biển Hải Dương và chỉnh trị luồng cảng Thuận An;

   Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Phao TC báo hiệu khu vực thi công công trình Xử lý khẩn cấp khắc phục xói lở bờ biển Hải Dương và chỉnh trị luồng cảng Thuận An đã chấm dứt hoạt động từ ngày 07/10/2021.

   (Nguồn: Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc)

 • 6. VỀ VIỆC TỔ CHỨC BẮN ĐẠN THẬT CỦA QUÂN CHỦNG HẢI QUÂN TRÊN VÙNG BIỂN TỈNH KHÁNH HÒA
 • 7. THÔNG BÁO HÀNG HẢI VỀ KHU VỰC BIỂN CẤM HOẠT ĐỘNG HÀNG HẢI
 • 8. VỀ HOẠT ĐỘNG THI CÔNG KHOAN KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT PHỤC VỤ THIẾT KẾ CẦU QUA CỬA THUẬN AN THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐƯỜNG VEN BIỂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NGÀY 28/9/2021
  • HUE-30-2021

    

   Vùng biển

   : Thừa Thiên Huế

   Tên luồng

   : Thuận An

            Căn cứ văn bản chấp thuận phương tiện hoạt động thi công khoan địa chất số 1402/CVHHTTH-PC ngày 24/9/2021 của Cảng vụ hàng hải Thừa Thiên Huế.

             Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo hoạt động thi công khoan khảo sát địa chất phục vụ thiết kế cầu qua cửa Thuận An thuộc dự án đầu tư xây dựng đường ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế như sau:

   1. Khu vực thi công khoan khảo sát địa chất:

             Vị trí xây dựng cầu qua cửa Thuận An (khu vực vùng nước cửa Thuận An từ phao 4 đến phao 6 luồng hàng hải Thuận An)

   2. Thời gian thi công: 24/24h trong ngày, từ ngày 28/9/2021

   3. Phương tiện tham gia thi công:

   Tên phương tiện

   Số đăng ký

   Loại phương tiện

   Quang Thọ 15

   Đna-0684

   Tàu kéo đẩy

    

                                                                        HƯỚNG DẪN HÀNH HẢI

   Các phương tiện thủy hoạt động trên luồng Thuận An lưu ý tăng cường cảnh giới khi đi qua khu vực thi công nói trên.

   (Nguồn: Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc)

 • 9. VỀ VIỆC DI DỜI TÀU CÔNG THÀNH 27 BỊ CHÌM VÀ CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG BÁO HIỆU HÀNG HẢI AIS “ẢO” KHỐNG CHẾ VỊ TRÍ TÀU CÔNG THÀNH 27 BỊ CHÌM TẠI KHU VỰC VÙNG BIỂN THỪA THIÊN HUẾ NGÀY 17/8/2021
  • HUE-26-2021

   Vùng biển

   Tên báo hiệu

   : Thừa Thiên Huế

   : CONG THANH 27 WRECK

   Căn cứ văn bản số 1226/CVHHTTH-TT-ATANHH ngày 17/8/2021 của Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế về việc tàu Công Thành 27 bị chìm tại khu vực vùng biển Thừa Thiên Huế được di dời;

   Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo:

   - Tàu Công Thành 27 bị chìm tại khu vực vùng biển Thừa Thiên Huế đã được di dời;

   - Báo hiệu hàng hải AIS “ảo” báo hiệu vị trí tàu Công Thành 27 bị chìm đã chấm dứt hoạt động từ ngày 17/8/2021.

   Thông báo hàng hải số 18(P)/2021/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 30/01/2021 và số 37(T)/2021/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 04/3/2021 không còn hiệu lực.

   (Nguồn: Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc)

 • 10. VỀ KHU VỰC THI CÔNG VÀ PHƯƠNG TIỆN THI CÔNG CÔNG TRÌNH XÂY LẮP ĐOẠN 100M KÈ CHẮN CÁT PHÍA NAM (ĐỢT 1) THUỘC DỰ ÁN XỬ LÝ KHẨN CẤP KHẮC PHỤC XÓI LỞ BỜ BIỂN HẢI DƯƠNG NGÀY 23/7/2021
  • HUE-25-2021

   Vùng biển

   : Thừa Thiên - Huế

    

    

   Căn cứ Đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 507/QLDAGT ngày 21/7/2021 của Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế; Văn bản số 1021/CVHHTTH-PC ngày 29/6/2021 của Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế về việc chấp thuận phương tiện thi công công trình xây lắp đoạn 100m kè chắn cát phía Nam (đợt 1) thuộc dự án Xử lý khẩn cấp khắc phục xói lở bờ biển Hải Dương;

   Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thiết lập khu vực thi công và phương tiện thi công công trình xây lắp đoạn 100m kè chắn cát phía Nam (đợt 1) thuộc dự án Xử lý khẩn cấp khắc phục xói lở bờ biển Hải Dương như sau:

           1. Khu vực thi công:

           Khu vực thi công được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:

   Tên điểm

   Hệ VN-2000

   Hệ WGS-84

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   TC1

    16°34'27.5"

    107°37'38.6"

    16°34'23.8"

    107°37'45.2"

   TC2

    16°34'31.7"

    107°37'41.3"

    16°34'28.1"

    107°37'47.9"

   TC3

    16°34'36.5"

    107°37'39.2"

    16°34'32.8"

    107°37'45.8"

   PTC

    16°34'39.1"

    107°37'45.4"

    16°34'35.4"

    107°37'52.0"

   TC4

    16°34'31.2"

    107°37'48.9"

    16°34'27.5"

    107°37'55.5"

   TC5

    16°34'24.1"

    107°37'44.4"

    16°34'20.4"

    107°37'51.0"

    

           2. Phương tiện thi công:

   Tên phương tiện

   Số đăng ký

   Chủng loại

   Quang Thọ SLMB 01

   ĐNa - 0607

   Sà lan chở hàng trên boong

   Quang Thọ 15

   ĐNa - 0684

   Tàu kéo đẩy

    

           3. Thời gian thi công: Từ ngày 23/7/2021 đến hết ngày 15/12/2021.

   (Nguồn: Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc)

 • 11. VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH VỊ TRÍ PHAO TC BÁO HIỆU KHU VỰC THI CÔNG CÔNG TRÌNH XỬ LÝ KHẨN CẤP KHẮC PHỤC XÓI LỞ BỜ BIỂN HẢI DƯƠNG VÀ CHỈNH TRỊ LUỒNG CẢNG THUẬN AN NGÀY 09/7/2021
  • HUE-24-2021

   Vùng biển

   Tên báo hiệu

   : Thừa Thiên Huế

   : Phao TC

    

    

    Tọa độ địa lý:

   Hệ VN-2000

   Hệ WGS-84

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   16°34'35.0"

   107°37'47.8"

   16°34'31.3"

   107°37'54.4"

    

   Căn cứ Đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 469/QLDAGT ngày 07/7/2021 của Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông về việc điều chỉnh vị trí phao TC báo hiệu khu vực thi công công trình Xử lý khẩn cấp khắc phục xói lở bờ biển Hải Dương và chỉnh trị luồng cảng Thuận An;

   Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Phao TC báo hiệu khu vực thi công công trình Xử lý khẩn cấp khắc phục xói lở bờ biển Hải Dương và chỉnh trị luồng cảng Thuận An được điều chỉnh về vị trí mới có tọa độ như sau:

   Hệ VN-2000

   Hệ WGS-84

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   16°34'39.1"

   107°37'45.4"

   16°34'35.4"

   107°37'52.0"

    

   Các đặc tính khác của phao không thay đổi.

   (Nguồn: Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc)

 • 12. VỀ VIỆC TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG PHAO BÁO HIỆU SỐ 2 LUỒNG HÀNG HẢI THUẬN AN - THỪA THIÊN HUẾ NGÀY 30/4/2021
  • HUE-13-2021

   Vùng biển

   Tên luồng

   Tên báo hiệu

   Tọa độ địa lý

   : Thừa Thiên Huế

   : Thuận An

   : Phao số 2

    

    

   Hệ VN-2000

   Hệ WGS-84

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   16°35'00,8"

   107°37'05,8"

   16°34'57,1"

   107°37'12,4"

    

   Căn cứ báo cáo của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Trung Bộ về sự cố  phao báo hiệu số 2 luồng hàng hải Thuận An - Thừa Thiên Huế;

   Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Phao báo hiệu số 2 luồng hàng hải Thuận An - Thừa Thiên Huế đã tạm ngừng hoạt động từ ngày 30/4/2021.

   (Nguồn: Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc)

 • 13. VỀ KHU VỰC THI CÔNG VÀ PHƯƠNG TIỆN THI CÔNG CÔNG TRÌNH NẠO VÉT DUY TU LUỒNG HÀNG HẢI THUẬN AN NĂM 2020 NGÀY 12/3/2021
  • HUE-07-2021

    

   Vùng biển

   Tên luồng

   : Thừa Thiên Huế

   : Thuận An

            Căn cứ văn bản số 366/CVHHTTH-PC ngày 12/3/2021 của Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế về việc chấp thuận phương tiện thi công công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải Thuận An năm 2020;

            Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về khu vực thi công và phương tiện thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải Thuận An năm 2020 như sau:

             1. Khu vực thi công: Luồng hàng hải Thuận An, tỉnh Thừa Thiên Huế.

             2. Thời gian thi công dự kiến: Từ ngày 12/3/2021 đến ngày 31/5/2021.

            3. Đặc điểm phương tiện thi công:

   STT

   Tên phương tiện

   Số đăng ký

   Chủng loại

   1

   Minh Hằng

   LA-05621

   Tàu hút

   2

   Vàm Cỏ Đông 09

   CĐT-3000

   Tàu đặt cẩu

   3

   Luật Nghị 07

   SG 5680

   Chở hàng có cửa xả đáy

   4

    

   SG 8680

   Tàu đặt cẩu

   5

   Biển Mới 03

   TG-14733

   Chở hàng có cửa xả đáy

   6

   Tàu kéo

   LA-05661

   Tàu kéo

    

   HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

            Các phương tiện thuỷ hoạt động trên luồng hàng hải Thuận An chú ý tăng cường cảnh giới khi đi qua khu vực thi công nói trên./.

              Ghi chú:  - Hải đồ cần cập nhật: VN50019, V14N0019. 

   (Nguồn: Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc)

 • 14. VỀ VIỆC TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG BÁO HIỆU HÀNG HẢI AIS “ẢO” BÁO HIỆU VỊ TRÍ TÀU CÔNG THÀNH 27 BỊ ĐẮM KHU VỰC VÙNG BIỂN THỪA THIÊN HUẾ NGÀY 04/3/2021
  • HUE-06-2021

    

   Vùng biển

   : Thừa Thiên Huế

    Tọa độ địa lý:

   Tên báo hiệu

   Hệ VN-2000

   Hệ WGS-84

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   CONG THANH 27 WRECK

   16°23'21,7"

   107°55'15,3"

   16°23'18,0"

   107°55'21,8"

    

   Căn cứ báo cáo sự cố hệ thống AIS lắp đặt tại trạm Quản Tượng của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Trung Bộ;

   Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: tạm ngừng hoạt động báo hiệu hàng hải AIS “ảo” báo hiệu vị trí tàu Công Thành 27 bị đắm khu vực vùng biển Thừa Thiên Huế kể từ ngày 04/3/2021.

   (Nguồn: Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc)

 • 15. VỀ VỊ TRÍ TÀU CÔNG THÀNH 27 BỊ ĐẮM KHU VỰC VÙNG BIỂN THỪA THIÊN HUẾ NGÀY 30/01/2021
  • HUE-04-2021

   Vùng biển

   : Thừa Thiên Huế

    

             Căn cứ công văn số 134/CVHHTTH-TT-ATANHH ngày 29/01/2021 của Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế;

   Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Vị trí tàu Công Thành 27 bị đắm tại khu vực vùng biển Thừa Thiên Huế, có tọa độ địa lý như sau:

   Hệ VN2000

   Hệ WGS84

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   16°23'21,7"

   107°55'15,3"

   16°23'18,0"

   107°55'21,8"

    

             Vị trí tàu đắm nằm cách đèn biển Chân Mây khoảng 6,2 hải lý về phía Tây Bắc; điểm cạn nhất trên xác tàu đắm có độ sâu khoảng -8,0m (hệ Hải đồ).

         Thông báo hàng hải số: 329(P)/2020/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 08/10/2020 không còn hiệu lực.

   HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

             Các phương tiện thủy hoạt động ngoài khơi vùng biển Thừa Thiên Huế tăng cường cảnh giới và đi tránh xa khu vực tàu đắm nói trên ít nhất 01 hải lý.

               Ghi chú: Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn

   (Nguồn: Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc)

Trang 1 / 2