STT
Tên văn bản
Tải về
Nghị định 69/2022/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định quy định liên quan đến kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải
Nghị định 48/2019/NĐ-CP ngày 05/6/2019 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước
Thông tư số 19/2022/TT-BGTVT Quy định về bảo trì công trình hàng hải
Nghị định 159/2018/NĐ-CP ngày 28/11/2018 của Chính phủ về việc quản lý hoạt động nạo vét trong vùng cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa
Nghị định 43/2018/NĐ-CP ngày 12/3/20218 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải
Nghị định 143/2017/NĐ-CP ngày 14/12/2017 của Chính phủ về việc quy định bảo vệ công trình hàng hải