STT
Tên văn bản
Tải về
.Kế hoạch tổ chức Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2023 của Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế
Nội quy cơ quan Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế
Cảnh bảo lỗ hỏng bảo mật tháng 5-2022
Quyết định số 1791/QĐ-CVHHTTH ngày 28/12/2021 của Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế về việc ban hành Nội quy tiếp công dân của Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế
Quyết định 395/QĐ-CHHVN ngày 23/3/2020 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc Công bố danh mục định kỳ khảo sát thông báo hàng hải các tuyến luồng hàng hải chuyên dùng, khu neo đậu chuyển tải chuyên dùng và vùng nước trước bến cảng