STT
Tên văn bản
Tải về
Thông tư số 33/2022/TT-BGTVT về Sửa đổi, bổ sung mội số điều của Thông tư số 39/2019/TT-BGTVT ngày 15 tháng 10 năm 2019 của Bộ Giao thông vận tải quy định trách nhiệm của chủ phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, đảm nhiệm chức danh thuyền