STT
Tên văn bản
Tải về
Bản Công bố chính thức
HƯỚNG DẪN KIỂM SOÁT SỰ KHÔNG PHÙ HỢP VÀ HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ
HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ RỦI RO VÀ CƠ HỘI
HƯỚNG DẪN KIỂM SOÁT THÔNG TIN DẠNG VĂN BẢN
MÔ HÌNH HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2015
Mục tiêu chất lượng
Các Quy trình ISO 9001-2015 về thủ tục tàu biển (bao gồm PTTNĐ cấp VR-SB) đến, rời cảng
Các Quy trình ISO 9001-2015 về thủ tục PTTNĐ (trừ PTTNĐ mang cấp VR-SB) đến, rời cảng
Các Quy trình ISO 9001-2015 về thủ tục chấp thuận các hoạt đông trong vùng nước cảng biển
Các Quy trình ISO 9001-2015 về thủ tục đăng ký và cấp sổ thuyền viên
Quy trình ISO 9001-2015 về xác nhận Kháng nghị hàng hải
Quy trình ISO 9001-2015 về Quy trình công bố thông báo hàng hải về khu vực biển hạn chế hoặc cấm hoạt động hàng hải
Các Quy trình ISO 9001-2015 về thủ tục phê duyệt Phương án bảo đảm an toàn
Các Quy trình ISO 9001-2015 về an toàn, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường