STT
Tên văn bản
Tải về
Bản Công bố chính thức
Mục tiêu chất lượng
Các Quy trình ISO 9001-2015 về thủ tục tàu biển (bao gồm PTTNĐ cấp VR-SB) đến, rời cảng
Các Quy trình ISO 9001-2015 về thủ tục PTTNĐ (trừ PTTNĐ mang cấp VR-SB) đến, rời cảng
Các Quy trình ISO 9001-2015 về thủ tục chấp thuận các hoạt đông trong vùng nước cảng biển
Các Quy trình ISO 9001-2015 về thủ tục đăng ký và cấp sổ thuyền viên
Quy trình ISO 9001-2015 về xác nhận Kháng nghị hàng hải
Quy trình ISO 9001-2015 về Quy trình công bố thông báo hàng hải về khu vực biển hạn chế hoặc cấm hoạt động hàng hải
Các Quy trình ISO 9001-2015 về thủ tục phê duyệt Phương án bảo đảm an toàn
Các Quy trình ISO 9001-2015 về an toàn, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường
Các Quy trình ISO 9001-2015 về thủ tục liên quan Báo hiệu hàng hải