STT
Tên văn bản
Tải về
Công khai thực hiện dự toán thu-chi ngân sách Quý I năm 2024
Công khai thực hiện dự toán thu-chi ngân sách Quý I năm 2024
Công khai thực hiện dự toán thu-chi ngân sách năm 2023
Quyết định về việc công bố công khai dự toán thu, chi NSNN năm 2024 của Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý IV năm 2023
Quyết định về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán chi NSNN năm 2023 của Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý III năm 2023
Quyết định công bố công khai dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2023
Quyết định công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2022
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2023
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý II năm 2023
Quyết định về việc công bố công khai dự toán chi NSNN năm 2023 của Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý I năm 2023