• 1. LUỒNG HÀNG HẢI THUẬN AN
  • BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   Số: 1065/QĐ-CHHVN

   Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2012

   QUYẾT ĐỊNH

   V/v đưa luồng hàng hải Thuận An vào sử dụng

   CỤC TRƯỞNG CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM

   Căn cứ Quyết định số 26/2009/QĐ-TTg ngày 20/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hàng hải Việt Nam;

   Căn cứ Nghị định số 21/2012/NĐ-CP ngày 21/3/2012 của Chính phủ về Quản lý cảng biển và luồng hàng hải;

   Căn cứ Thông báo số 582/TB-BGTVT ngày 08/10/2012 của Bộ Giao thông vận tải về việc công bố luồng hàng hải nhằm khai thác có hiệu quả kết cấu hạ tầng cảng biển và luồng hàng hải;

   Xét văn bản số 441/CVHHTTH ngày 27/10/2012 của Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế về việc “Báo cáo kết quả tổ chức rà soát, tổng hợp thông tin các tuyến luồng hàng hải thuộc phạm vi quản lý của Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế”; văn bản số 1131/TCTBĐATHHMB-BĐHH ngày 23/10/2012 của Tổng Công ty Bảo đảm ATHH Miền Bắc;

   Theo đề nghị của Trưởng phòng Công trình Hàng hải,

   QUYẾT ĐỊNH:

   Điều 1. Đưa vào khai thác sử dụng Luồng hàng hải Thuận An nằm trong vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế và thuộc khu vực quản lý của Cảng vụ HàngThừa Thiên Huế đã được Bộ Giao thông vận tải công bố tại Quyết định số 40/2007/QĐ-BGTVT ngày 28/8/2007.

   1. Thông số kỹ thuật cơ bản của luồng tàu theo thiết kế như sau:

   - Tổng chiều dài tuyến luồng   : L = 5,7km;

   + Cao độ đáy                           : H = -4,5m (hệ Hải đồ);

   + Chiều rộng luồng                  : B = 60m;

   + Bán kính cong nhỏ nhất       : R = 400m

   - Vũng quay trở tàu:

   + Đường kính vũng quay O1   : D = 160m;

   + Đường kính vũng quay O2   : D = 200m;

   + Cao độ đáy                           : H = -4,5m (hệ Hải đồ).

   2. Thông số kỹ thuật luồng tàu thực tế: Theo thông báo hàng hải định kỳ.

   Điều 2. Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế có trách nhiệm: Quản lý Nhà nước chuyên ngành về hàng hải tại khu vực Luồng hàng hải Thuận An và được thu các khoản phí theo quy định pháp luật; căn cứ hồ sơ thiết kế, các quy định, hướng dẫn về an toàn hàng hải được cấp có thẩm quyền phê duyệt, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để thông báo quy định cụ thể điều kiện khai thác luồng (thông số tàu, giới hạn vận tốc chạy tàu, tĩnh không, điều kiện khí tượng thủy văn, dự trữ độ sâu dưới đáy tàu,...); căn cứ điều kiện thực tế, giới hạn độ sâu của luồng tàu (theo thông báo hàng hải)... cùng các quy định pháp luật để cấp phép cho tàu thuyền có kích thước, trọng tải và mớn nước phù hợp hành hải trên luồng với yêu cầu đảm bảo an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, phòng chống cháy nổ và phòng ngừa ô nhiễm môi trường.

   Điều 3. Các cơ quan, tổ chức quản lý Nhà nước tại cảng biển, đơn vị quản lý vận hành luồng và báo hiệu hàng hải trên luồng thực hiện các hoạt động nghiệp vụ trong khu vực Luồng hàng hải Thuận An theo quy định pháp luật.

   Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

   Điều 5. Chánh Văn phòng, Trưởng các Phòng có liên quan của Cục Hàng hải Việt Nam, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bảo đảm ATHH miền Bắc và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

    

   Nơi nhận:                                                                                   

   - Như Điều 5;                                                              

   - Bộ GTVT (để b/c);

   - Cục trưởng (để b/c);

   - UBND tỉnh Thừa Thiên Huế;

   - Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế;

   - Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế;

   - Kiểm dịch y tế tỉnh Thừa Thiên Huế;                              

   - Kiểm dịch ĐTV tỉnh Thừa Thiên Huế;

   - C.ty Hoa tiêu khu vực IV;

   - Các Phòng: KH-TC, PC, ATANHH,

                         VT&DVHH, QLKCHTCB;

   - Lưu: CTHH (5b), HCLT.

     KT. CỤC TRƯỞNG

   PHÓ CỤC TRƯỞNG

    

    

   (Đã ký)

    

    

   Đỗ Hồng Thái

    

    

 • 2. LUỒNG HÀNG HẢI CHÂN MÂY
  •  

   BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   Số: 1045/QĐ-CHHVN

   Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2012

    

   QUYẾT ĐỊNH

   V/v Công bố đưa luồng hàng hải Chân Mây vào sử dụng

    

   CỤC TRƯỞNG CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM


   Căn cứ Quyết định số 26/2009/QĐ-TTg ngày 20/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hàng hải Việt Nam;

   Căn cứ Nghị định số 21/2012/NĐ-CP ngày 21/3/2012 của Chính phủ về Quản lý cảng biển và luồng hàng hải;

   Căn cứ Thông báo số 582/TB-BGTVT ngày 08/10/2012 của Bộ Giao thông vận tải về việc công bố luồng hàng hải nhằm khai thác có hiệu quả kết cấu hạ tầng cảng biển và luồng hàng hải;

   Xét văn bản số 441/CVHHTTH ngày 27/10/2012 của Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế về việc “Báo cáo kết quả tổ chức rà soát, tổng hợp thông tin các tuyến luồng hàng hải thuộc phạm vi quản lý của Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế”; văn bản số 1131/TCTBĐATHHMB-BĐHH ngày 23/10/2012 của Tổng Công ty Bảo đảm ATHH Miền Bắc;

   Theo đề nghị của Trưởng phòng Công trình Hàng hải,

   QUYẾT ĐỊNH:

   Điều 1. Đưa vào khai thác sử dụng Luồng hàng hải Chân Mây nằm trong vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế và thuộc khu vực quản lý của Cảng vụ HàngThừa Thiên Huế đã được Bộ Giao thông vận tải công bố tại Quyết định số 40/2007/QĐ-BGTVT ngày 28/8/2007.

   1. Thông số kỹ thuật cơ bản của luồng tàu theo thiết kế như sau:

   - Tổng chiều dài tuyến luồng   : L = 3,1km;

   + Cao độ đáy                           : H = -12,2m (hệ Hải đồ);

   + Chiều rộng luồng                  : B = 150m;

   - Vũng quay trở tàu:

   + Đường kính vũng quay                  : D = 400m;

   + Cao độ đáy                           : H = -12,2m (hệ Hải đồ).

   2. Thông số kỹ thuật luồng tàu thực tế: Theo thông báo hàng hải định kỳ.

   Điều 2. Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế có trách nhiệm: Quản lý Nhà nước chuyên ngành về hàng hải tại khu vực Luồng hàng hải Chân Mây và được thu các khoản phí theo quy định pháp luật; căn cứ hồ sơ thiết kế, các quy định, hướng dẫn về an toàn hàng hải được cấp có thẩm quyền phê duyệt, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để thông báo quy định cụ thể điều kiện khai thác luồng (thông số tàu, giới hạn vận tốc chạy tàu, tĩnh không, điều kiện khí tượng thủy văn, dự trữ độ sâu dưới đáy tàu,...); căn cứ điều kiện thực tế, giới hạn độ sâu của luồng tàu (theo thông báo hàng hải)... cùng các quy định pháp luật để cấp phép cho tàu thuyền có kích thước, trọng tải và mớn nước phù hợp hành hải trên luồng với yêu cầu đảm bảo an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, phòng chống cháy nổ và phòng ngừa ô nhiễm môi trường.

   Điều 3. Các cơ quan, tổ chức quản lý Nhà nước tại cảng biển, đơn vị quản lý vận hành luồng và báo hiệu hàng hải trên luồng thực hiện các hoạt động nghiệp vụ trong khu vực Luồng hàng hải Chân Mây theo quy định pháp luật.

   Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

   Điều 5. Chánh Văn phòng, Trưởng các Phòng có liên quan của Cục Hàng hải Việt Nam, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bảo đảm ATHH miền Bắc và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

    

   Nơi nhận:                                                                                   

   - Như Điều 5;                                                              

   - Bộ GTVT (để b/c);

   - UBND tỉnh Thừa Thiên Huế;

   - Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế;

   - Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế;

   - Kiểm dịch y tế tỉnh Thừa Thiên Huế;                              

   - Kiểm dịch ĐTV tỉnh Thừa Thiên Huế;

   - C.ty Hoa tiêu khu vực IV;

   - Các Phòng: KH-TC, PC, ATANHH,

                         VT&DVHH, QLKCHTCB;

   - Lưu: CTHH (5b), HCLT.

     KT. CỤC TRƯỞNG

   PHÓ CỤC TRƯỞNG

    

    

   (Đã ký)

    

    

   Đỗ Hồng Thái