STT
Tên văn bản
Tải về
THỦ TỤC TÀU BIỂN, PHƯƠNG TIỆN VR-SB VÀO CẢNG
THỦ TỤC TÀU BIỂN, PHƯƠNG TIỆN VR-SB RỜI CẢNG
THỦ TỤC PTTNĐ VÀO, RỜI CẢNG BIỂN (TRỪ PTTNĐ MANG CẤP VR-SB)
THỦ TỤC TÀU BIỂN VÀO, RỜI, XUẤT CẢNH, NHẬP CẢNH CẢNG DẦU KHÍ NGOÀI KHƠI (CẢNG BIỂN) ĐỂ HOẠT ĐỘNG TRONG VÙNG BIỂN VIỆT NAM
THỦ TỤC XÁC NHẬN VIỆC TRÌNH KHÁNG NGHỊ HÀNG HẢI
THỦ TỤC CHẤP THUẬN TIẾN HÀNH CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN VÀ KHU VỰC QUẢN LÝ CỦA CẢNG VỤ HÀNG HẢI
THỦ TỤC CẤP VÀ CẤP LẠI SỔ THUYỀN VIÊN
THỦ TỤC BẢO ĐẢM AN TOÀN, AN NINH HÀNG HẢI
THỦ TỤC TÀU BIỂN ĐANG ĐÓNG HOẶC SỬA CHỮA, HOÁN CẢI CHẠY THỬ