Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2023 của Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế

Thứ Ba, 27/12/2022, 08:34 GMT+7

CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM

CẢNG VỤ HÀNG HẢI THỪA THIÊN HUẾ

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1357/TB-CVHHTTH

Thừa Thiên Huế, ngày 26 tháng 12 năm 2022

 

THÔNG BÁO

Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2023 của Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế

             

Thực hiện Nội quy tiếp công dân của Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế ban hành kèm theo Quyết định số 1791/QĐ-CVHHTTH ngày 28/12/2021 của Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế, Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế thông báo lịch tiếp công dân định kỳ năm 2023, cụ thể như sau:

Tháng

Ngày tiếp

Người tiếp

01

Thứ Ba ngày 31/01/2023

Giám đốc đơn vị

02

Thứ Ba ngày 28/02/2023

Giám đốc đơn vị

3

Thứ Ba ngày 28/3/2023

Giám đốc đơn vị

4

Thứ Ba ngày 25/4/2023

Giám đốc đơn vị

5

Thứ Ba ngày 30/5/2023

Giám đốc đơn vị

6

Thứ Ba ngày 27/6/2023

Giám đốc đơn vị

7

Thứ Ba ngày 25/7/2023

Giám đốc đơn vị

8

Thứ Ba ngày 29/8/2023

Giám đốc đơn vị

9

Thứ Ba ngày 26/9/2023

Giám đốc đơn vị

10

Thứ Ba ngày 31/10/2023

Giám đốc đơn vị

11

Thứ Ba ngày 28/11/2023

Giám đốc đơn vị

12

Thứ Ba ngày 26/12/2023

Giám đốc đơn vị

 

                Thời gian: Trong giờ hành chính. Buổi sáng: từ 07 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút; buổi chiều: từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút.

                Địa điểm: Phòng Tiếp công dân Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế; địa chỉ: Số 06 đường Nguyễn Văn Tuyết, phường Thuận An, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

               Trường hợp có thay đổi trong quá trình thực hiện, Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế sẽ kịp thời điều chỉnh thông báo theo quy định./.

Nơi nhận:

- Cục Hàng hải Việt Nam (báo cáo);

- Các Phó Giám đốc;

- Các phòng, đơn vị trực thuộc;

- Phòng Tiếp công dân (để niêm yết);

- Trang thông tin điện tử của cơ quan;

- Lưu: VT, TT-ATANHH.

GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

Đinh Quang Đăng