THÔNG BÁO HÀNG HẢI VỀ KHU VỰC BIỂN HẠN CHẾ HOẠT ĐỘNG HÀNG HẢI

Thứ Hai, 22/08/2022, 08:27 GMT+7

CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM

CẢNG VỤ HÀNG HẢI THỪA THIÊN HUẾ

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:831/TBHH-CVHHTTH

 Thừa Thiên Huế, ngày 19  tháng 8 năm 2022

 

 

 

 

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về khu vực biển cấm hoạt động hàng hải phục vụ công tác tổ chức bắn đạn

thật của Quân chủng Hải quân trên vùng biển tỉnh Thừa Thiên Huế

 

 

 

Vùng biển: Tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Căn cứ Khoản 7, Điều 44 và Khoản 2 Điều 45 Nghị định 58/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải;

- Căn cứ văn bản đề nghị công bố thông báo hàng hải số 12838/ĐN-TM ngày 19 tháng 8 năm 2022 của Bộ Tham mưu Hải quân về việc tổ chức bắn đạn thật của Quân chủng Hải quân trên vùng biển Thừa Thiên Huế.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế thông báo thiết lập khu vực cấm hoạt động hàng hải có thời hạn, phục vụ công tác bắn đạn thật của Quân chủng Hải quân trên vùng biển Thừa Thiên Huế, cụ thể như sau:

1. Vị trí

Khu vực trường bắn Bãi Chuối, thị trấn Lăng cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Phạm vi

Khu vực bắn đạn thật được giới hạn bởi các điểm A1, A2, A3, A4 (có sơ đồ kèm theo) có tọa độ địa lý như sau:

Tên điểm

Hệ WGS - 84

Vĩ độ

Kinh độ

A1

16o 14’ 00”N

108o 06’ 00” E

A2

16o 20’ 00”N

108o 06’ 00” E

A3

16o 20’ 00”N

108o 12’ 00” E

A4

16o 14’ 00”N

108o 12’ 00” E

3. Thời gian bắn đạn thật:

- Chính thức: Từ 07h00 đến 21h00 ngày 25/8/2022.

- Dự bị: Từ 07h00 đến 21h00 ngày 26/8/2022.

 

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Cấm các phương tiện thủy và người đi vào trong khu vực có tọa độ nêu trên trong thời gian bắn đạn thật trên biển để đảm bảo an toàn hàng hải./.

 

Nơi nhận:

- Bộ Giao thông vận tải (báo cáo);

- Bộ NN&PTNT;

- Cục Hàng hải Việt Nam (báo cáo);

- Cục Hàng không VN;

- Cục đường thuỷ nội địa;

- UBND tỉnh Thừa Thiên Huế;

- UBND huyện Phú Lộc;

- UBND huyện Phú Vang;

- Bộ Tham mưu hải quân;

- Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển;

- Trung tâm Thông tin ANHH;

- BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh TT Huế;

- Sở GTVT tỉnh TT Huế;

- Sở NN&PTNT tỉnh TT Huế;

- Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử hàng hải

Việt Nam (Truyền phát TBHH);

- Các Cảng vụ hàng hải;

- Các Cảng vụ đường thủy nội địa;

- Đại diên Cảng vụ hàng không Quốc tế tại Phú Bài;

- Công ty BĐATHH Nam Trung Bộ;

- Trung tâm phối hợp TKCN hàng hải khu vực II;

- Đài Thông tin duyên hải Thừa Thiên Huế;

- Giám đốc (báo cáo);

- Đại diện CVHHTT Huế tại Chân Mây;

- Các tàu thuyền đang hoạt động tại khu vực;

- Phòng TT-ATANHH;

- Lưu: VT, PCHH.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

 

Lê Xuân Hòa

 

 

Các bài đã đăng