• 1. VỀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA VÙNG ĐẬU TÀU TRƯỚC BẾN SỐ 1, VÙNG QUAY TÀU VÀ VÙNG ĐẬU TÀU PHÍA ĐÔNG CẢNG CHÂN MÂY NGÀY 29/12/2023
  • HUE - 35 - 2023

   Vùng biển             : Thừa Thiên - Huế

   Tên luồng             : Luồng Hàng hải Chân Mây

   Căn cứ Đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 516/ĐĐN-CM ngày 28/12/2023 của  Công ty Cổ phần cảng Chân Mây;

   Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thông số kỹ thuật của vùng đậu tàu trước Bến số 1, vùng quay tàu và vùng đậu tàu phía Đông cảng Chân Mây, độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước số "0" Hải đồ như sau:

   1. Vùng đậu tàu trước Bến số 1:

   Trong phạm vi vùng đậu tàu được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

   Tên
   điểm

   Hệ VN-2000

   Hệ WGS-84

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   K1

   16°19'52.6"

   108°00'55.9"

   16°19'49.0"

   108°01'02.5"

   K2

   16°19'52.6"

   108°00'52.8"

   16°19'49.0"

   108°00'59.4"

   K3

   16°20'08.5"

   108°00'52.8"

   16°20'04.8"

   108°00'59.4"

   K4

   16°20'06.3"

   108°00'55.9"

   16°20'02.6"

   108°01'02.5"

    

   Độ sâu đạt: 11.0m (mười một mét).

   Lưu ý:

   - Dải cạn có độ sâu từ 9.5m đến 10.9m, dọc theo tuyến mép Bến số 1, kéo dài từ điểm K4 về phía điểm K1 khoảng 315m, khu vực rộng nhất lấn vào vùng nước khoảng 8m;

   - Dải cạn có độ sâu từ 9.5m đến 10.9m, kéo dài từ điểm K4 về phía điểm K3 khoảng 65m, khu vực rộng nhất lấn vào vùng nước khoảng 8m.

   2. Vùng đậu tàu phía Đông:

   Trong phạm vi vùng đậu tàu được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

   Tên
   điểm

   Hệ VN-2000

   Hệ WGS-84

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   A

   16°19'54.9"

   108°00'56.7"

   16°19'51.2"

   108°01'03.3"

   B

   16°19'58.2"

   108°00'56.7"

   16°19'54.5"

   108°01'03.3"

   C

   16°19'58.2"

   108°00'58.0"

   16°19'54.5"

   108°01'04.6"

   D

   16°19'54.9"

   108°00'58.0"

   16°19'51.2"

   108°01'04.6"

    

   Độ sâu đạt: 5.0m (năm mét không).

   3. Vùng quay tàu phía Đông

   Trong phạm vi vùng quay tàu được giới hạn bởi đường tròn bán kính 120m, tâm tại vị trí có tọa độ:

   Tên
   điểm

   Hệ VN-2000

   Hệ WGS-84

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   O2

   16°19'48.9"

   108°00'52.5"

   16°19'45.3"

   108°00'59.1"

    

   Độ sâu đạt: 10.5m (mười mét rưỡi).

   HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

   Các phương tiện thuỷ hoạt động trên vùng đậu tàu trước Bến số 1 cảng Chân Mây lưu ý dải cạn nói trên./.

   (Nguồn Tổng Công ty bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc)
 • 2. VỀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA VÙNG ĐẬU TÀU TRƯỚC BẾN SỐ 1, VÙNG ĐẬU TÀU PHÍA ĐÔNG CẢNG CHÂN MÂY VÀ VÙNG QUAY TÀU PHÍA ĐÔNG NGÀY 22/11/2021
  • HUE - 39- 2021

   Vùng biển             : Thừa Thiên - Huế

   Tên luồng             : Luồng hàng hải Chân Mây

          Căn cứ Đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 512/ĐĐN-CM ngày 18/11/2021 của Công ty cổ phần cảng Chân Mây;

          Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thông số kỹ thuật của vùng đậu tàu trước Bến số 1, vùng đậu tàu phía Đông cảng Chân Mây và vùng quay tàu phía Đông, độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước số "0" Hải đồ như sau:

          1. Vùng đậu tàu trước Bến số 1:

             Trong phạm vi vùng đậu tàu được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

   Tên điểm

   Hệ VN-2000

   Hệ WGS-84

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   K1

   16°19'52.6"

   108°00'55.9"

   16°19'49.0"

   108°01'02.5"

   K2

   16°19'52.6"

   108°00'52.8"

   16°19'49.0"

   108°00'59.4"

   K3

   16°20'08.5"

   108°00'52.8"

   16°20'04.8"

   108°00'59.4"

   K4

   16°20'06.3"

   108°00'55.9"

   16°20'02.6"

   108°01'02.5"

   Độ sâu đạt: 11.4m (mười một mét tư).

   Lưu ý: Dải cạn có độ sâu nhỏ nhất 10.0m, tại khu vực hạ lưu Bến số 1, từ điểm K4 về phía thượng lưu khoảng 55m và từ điểm K4 về phía điểm K3 khoảng 65m, khu vực rộng nhất lấn vào vùng nước khoảng 15m.

          2. Vùng đậu tàu phía Đông:

          Trong phạm vi vùng đậu tàu được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

   Tên điểm

   Hệ VN-2000

   Hệ WGS-84

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   A

   16°19'54.9"

   108°00'56.7"

   16°19'51.2"

   108°01'03.3"

   B

   16°19'58.2"

   108°00'56.7"

   16°19'54.5"

   108°01'03.3"

   C

   16°19'58.2"

   108°00'58.0"

   16°19'54.5"

   108°01'04.6"

   D

   16°19'54.9"

   108°00'58.0"

   16°19'51.2"

   108°01'04.6"

    

          Độ sâu đạt: 5.0m (năm mét).

          3. Vùng quay tàu phía Đông

          Trong phạm vi vùng quay tàu được giới hạn bởi đường tròn bán kính 120m, tâm tại vị trí có tọa độ:

   Tên điểm

   Hệ VN-2000

   Hệ WGS-84

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   O2

   16°19'48.9"

   108°00'52.5"

   16°19'45.3"

   108°00'59.1"

    

             Độ sâu đạt: 10.5m (mười mét rưỡi).

   HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

   Các phương tiện thuỷ hoạt động trên vùng đậu tàu trước Bến số 1 - cảng Chân Mây lưu ý dải cạn nêu trên./.

   Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: VN50020, V14N0020;

    - Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn.           

   (Nguồn: Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc)

 • 3. VỀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÙNG ĐẬU TÀU TRƯỚC BẾN SỐ 1 VÀ VÙNG ĐẬU TÀU PHÍA ĐÔNG CẢNG CHÂN MÂY - THỪA THIÊN HUẾ NGÀY 12/10/2020
  • HUE - 35- 2020

   Vùng biển             : Thừa Thiên - Huế

   Tên luồng             : Luồng hàng hải Chân Mây

          Căn cứ Đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 364/ĐN-CM ngày 09/10/2020 của Công ty cổ phần cảng Chân Mây; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về thông số kỹ thuật của vùng đậu tàu trước Bến số 1 và vùng đậu tàu phía Đông cảng Chân Mây - Thừa Thiên Huế, độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước "số 0 hải đồ" như sau:

          1. Vùng đậu tàu trước Bến số 1:

          1.1. Vùng đậu tàu phía thượng lưu Bến số 1

          Trong phạm vi vùng đậu tàu phía thượng lưu Bến số 1 được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

   Tên điểm

   Hệ VN-2000

   Hệ WGS-84

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   K1

   16°19'52.6"

   108°00'55.9"

   16°19'49.0"

   108°01'02.5"

   K2

   16°19'52.6"

   108°00'52.8"

   16°19'49.0"

   108°00'59.4"

   K1’

    16°19'58.2"

    108°00'55.9"

    16°19'54.5"

    108°01'02.5"

   K2’

   16°19'58.2"

    108°00'52.8"

    16°19'54.5"

    108°00'59.4"

   Độ sâu đạt: -10,0m (âm mười mét).

   Lưu ý: Dải cạn có độ sâu nhỏ nhất -9,8m, phía thượng lưu Bến số 1, từ điểm K1 về phía hạ lưu khoảng 16m, khu vực rộng nhất lấn vào vùng nước khoảng 28m.

   1.2. Vùng đậu tàu phía hạ lưu Bến số 1

   Trong phạm vi vùng đậu tàu phía hạ lưu Bến số 1 được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

   Tên điểm

   Hệ VN-2000

   Hệ WGS-84

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   K1’

    16°19'58.2"

    108°00'55.9"

    16°19'54.5"

    108°01'02.5"

   K2’

   16°19'58.2"

    108°00'52.8"

    16°19'54.5"

    108°00'59.4"

   K3

   16°20'08.5"

   108°00'52.8"

   16°20'04.8"

   108°00'59.4"

   K4

   16°20'06.3"

   108°00'55.9"

   16°20'02.6"

   108°01'02.5"

   Độ sâu đạt: -10,9m (âm mười mét chín).

   Lưu ý: Dải cạn có độ sâu nhỏ nhất -10,3m, tại khu vực hạ lưu Bến số 1, từ điểm K4 về phía thượng lưu khoảng 24m, khu vực rộng nhất lấn vào vùng nước khoảng 12m.

   2. Vùng đậu tàu phía Đông:

          Trong phạm vi vùng đậu tàu được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

   Tên điểm

   Hệ VN2000

   Hệ WGS84

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   A

   16°19'54.9"

   108°00'56.7"

   16°19'51.2"

   108°01'03.3"

   B

   16°19'58.2"

   108°00'56.7"

   16°19'54.5"

   108°01'03.3"

   C

   16°19'58.2"

   108°00'58.0"

   16°19'54.5"

   108°01'04.6"

   D

   16°19'54.9"

   108°00'58.0"

   16°19'51.2"

   108°01'04.6"

    

   Độ sâu đạt: -4,8m (âm bốn mét tám).

   HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

   Các phương tiện thuỷ hoạt động trên vùng đậu tàu trước Bến số 1 - cảng Chân Mây lưu ý các dải cạn nêu trên./.

   Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: VN50020, V14N0020;

   (Nguồn: Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc)