• 1. VỀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA LUỒNG TÀU, VÙNG QUAY TÀU VÀ VÙNG NƯỚC TRƯỚC BẾN SỐ 3 CẢNG CHÂN MÂY - THỪA THIÊN HUẾ NGÀY 21/8/2023
  • Căn cứ Đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 0108/ĐĐN-HHH ngày 17/8/2023 của Công ty TNHH MTV Hào Hưng Huế;

             Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thông số kỹ thuật luồng nhánh, vùng quay tàu và vùng nước trước Bến số 3 cảng Chân Mây - Thừa Thiên Huế, độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước số "0" Hải đồ như sau:

          1. Luồng vào Bến số 3 cảng Chân Mây

          Trong phạm vi đáy luồng có bề rộng thay đổi từ 341m đến 108m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: 10.0m (mười mét không).

          2. Vùng quay tàu

          Trong phạm vi vùng quay tàu được giới hạn bởi đường tròn đường kính 320m, tâm tại vị trí có tọa độ:

   Hệ VN-2000

   Hệ WGS-84

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   16°19'39.3"

   108°00'52.3"

   16°19'35.6"

   108°00'58.8"

    

          Độ sâu đạt: 10.0m (mười mét không).

          3. Vùng nước trước Bến số 3

          Trong phạm vi vùng nước trước Bến số 3 được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

   Tên điểm

   Hệ VN-2000

   Hệ WGS-84

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   KN1

   16°19'44.5"

   108°00'55.9"

   16°19'40.9"

   108°01'02.5"

   KN2

   16°19'35.7"

   108°00'55.8"

   16°19'32.1"

   108°01'02.4"

   M1

   16°19'44.5"

   108°00'58.9"

   16°19'40.8"

   108°01'05.5"

   M2

   16°19'35.7"

   108°00'58.9"

   16°19'32.0"

   108°01'05.5"

          Độ sâu đạt: 10.0m (mười mét không).

          Lưu ý: Dải cạn có độ sâu từ 9.2m đến 9.9m, nằm dọc theo tuyến mép bến, khu vực rộng nhất lấn vào vùng nước khoảng 3m.

   Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: VN50020, V14N0020;

    - Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn.        

   (Nguồn Tổng Công ty bảo đảm hàng hải Miền Bắc)

    

 • 2. VỀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT LUỒNG NHÁNH, VÙNG QUAY TÀU, VÙNG ĐẬU TÀU TRƯỚC BẾN SỐ 3 CẢNG CHÂN MÂY - THỪA THIÊN HUẾ NGÀY 30/6/2021
  • HUE - 22 - 2021

   Vùng biển             : Thừa Thiên - Huế

   Tên luồng             : Luồng nhánh vào Bến số 3 cảng Chân Mây

          Căn cứ Đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 2306/ĐĐN-HHH ngày 23/6/2021 của Công ty TNHH MTV Hào Hưng Huế;

             Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về thông số kỹ thuật luồng nhánh, vùng quay tàu, vùng đậu tàu trước Bến số 3 cảng Chân Mây - Thừa Thiên Huế, độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước "số 0 hải đồ" như sau:

          1. Luồng nhánh vào Bến số 3 cảng Chân Mây

          1.1. Chiều dài và hướng tuyến luồng

          Luồng nhánh tính từ điểm tiếp giáp với luồng hàng hải Chân Mây - Thừa Thiên Huế đến vùng quay tàu trước Bến số 3 cảng Chân Mây có chiều dài khoảng 646m, hướng tuyến luồng 122°49' - 302°49';

          1.2. Độ sâu

          Trong phạm vi đáy luồng có bề rộng thay đổi từ 340,7m đến 108m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: 10,0m (mười mét không).

          2. Vùng quay tàu

          Trong phạm vi vùng quay tàu được giới hạn bởi đường tròn đường kính 320m, tâm tại vị trí có tọa độ:

   Hệ VN-2000

   Hệ WGS-84

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   16°19'39.3"

   108°00'52.3"

   16°19'35.6"

   108°00'58.8"

    

          Độ sâu đạt: 10,0m (mười mét không).

          3. Vùng đậu tàu trước Bến số 3

          Trong phạm vi vùng đậu tàu trước Bến số 3 được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

   Tên điểm

   Hệ VN-2000

   Hệ WGS-84

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   KN1

   16°19'44.5"

   108°00'55.9"

   16°19'40.9"

   108°01'02.5"

   KN2

   16°19'35.7"

   108°00'55.8"

   16°19'32.1"

   108°01'02.4"

   M1

   16°19'44.5"

   108°00'58.9"

   16°19'40.8"

   108°01'05.5"

   M2

   16°19'35.7"

   108°00'58.9"

   16°19'32.0"

   108°01'05.5"

   Độ sâu đạt: 10,0m (mười mét không).

   Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: VN50020, V14N0020;

    - Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn.    

   (Nguồn: Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc)

    

 • 3. VỀ KHU VỰC THI CÔNG VÀ PHƯƠNG TIỆN THI CÔNG NẠO VÉT VÙNG ĐẬU TÀU, VŨNG QUAY TÀU VÀ LUỒNG VÀO CẢNG THUỘC DỰ ÁN BẾN SỐ 03 – CẢNG CHÂN MÂY NGÀY 03/6/2020
  • HUE-18-2020

    

   Vùng biển

   : Thừa Thiên – Huế

   Tên luồng

   : Chân Mây

                Căn cứ đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 016/ĐĐN-HHH của Công ty TNHH MTV Hào Hưng Huế; Văn bản chấp thuận phương tiện hoạt động thi công số 667/CVHHTTH-PC ngày 13/5/2020 của Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế;

           Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thiết lập khu vực thi công và phương tiện thi công công trình nạo vét vùng đậu tàu, vũng quay tàu và luồng vào cảng thuộc dự án Bến số 03 – Cảng Chân Mây như sau:

   1. Khu vực thi công nạo vét
   • Khu vực thi công công trình nạo vét được giới hạn bởi các điểm sau:

   Tên điểm

   Hệ VN-2000

   Hệ WGS-84

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   KN1-BS2

    16°19'44.5"

    108°00'53.9"

   16°19'40.9"

   108°01'00.4"

   KN2-BS2

    16°19'44.6"

    108°00'45.0"

   16°19'40.9"

   108°00'51.6"

   KN4-BS2

    16°19'52.7"

    108°00'36.7"

   16°19'49.0"

   108°00'43.3"

   A6

    16°19'52.8"

    108°00'25.2"

   16°19'49.2"

   108°00'31.8"

   A7

   16°19'39.2"

   108°00'46.8"

   16°19'35.6"

   108°00'53.4"

   KN5-PN1

   16°19'34.0"

   108°00'50.2"

   16°19'30.4"

   108°00'56.8"

            - Phạm vi thi công vũng quay tàu được giới hạn bởi đường tròn có bán kính 160m, tâm tại vị trí có tọa độ:

   Tên điểm

   Hệ VN-2000

   Hệ WGS-84

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   O3

   16°19'39.3"

   108°00'52.3"

   16°19'35.6"

   108°00'58.8"

            - Khu vực hố chứa tạm được giới hạn các điểm sau:

   Tên điểm

   Hệ VN-2000

   Hệ WGS-84

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   H1

   16°19'35.7"

   108°00'58.9"

   16°19'32.0"

   108°01'05.5"

   H2

   16°19'35.8"

   108°00'52.1"

   16°19'32.1"

   108°00'58.7"

   H3

   16°19'27.6"

   108°00'52.1"

   16°19'23.9"

   108°00'58.7"

   H4

   16°19'27.6"

   108°00'58.8"

   16°19'23.9"

   108°01'05.4"

            2. Các phương tiện tham gia thi công:

   Stt

   Số đăng ký

   Chủng loại

   1

   SG-8088

   Ponton

   2

   SG-8424

   Sà lan

   3

   LA-07442

   Tàu kéo

    

    

            3. Thời gian thi công: Từ ngày 03/6/2020 đến ngày 30/9/2020

    

   HƯỚNG DẪN HÀNH HẢI

            Các phương tiện thủy hoạt động trên luồng hàng hải Chân Mây lưu ý tăng cường cảnh giới khi đi qua khu vực thi công nói trên.

   (Nguồn: Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc)

 • 4. VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH VỊ TRÍ CÁC PHAO P1, P2 BÁO HIỆU KHU VỰC THI CÔNG NẠO VÉT VÙNG QUAY TÀU, LUỒNG VÀO CẢNG THUỘC DỰ ÁN BẾN SỐ 3 CẢNG CHÂN MÂY NGÀY 26/12/2019
  • HUE-24-2019

    

   Vùng biển

   : Thừa Thiên - Huế

   Tên luồng

   Tên luồng nhánh

   Tên báo hiệu

   Tọa độ địa lý

   : Chân Mây

   : Luồng vào bến số 3 cảng Chân Mây

   : Phao số P1, P2

   :

   STT

   Tên báo hiệu

   Hệ VN-2000

   Hệ WGS-84

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   1

   Phao số P1

   16°19'44.5"

   108°00'55.2"

   16°19'40.9"

   108°01'01.8"

   2

   Phao số P2

   16°19'35.7"

   108°00'55.2"

   16°19'32.1"

   108°01'01.7"

    

   Căn cứ Đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 2612/CV-TBHH ngày 26/12/2019 của Công ty TNHH MTV Hào Hưng Huế về việc điều chỉnh vị trí các phao P1, P2 báo hiệu khu vực thi công vũng quay tàu, luồng vào cảng thuộc dự án Bến số 3 - cảng Chân Mây;

             Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo điều chỉnh vị trí các phao P1, P2 báo hiệu khu vực thi công nạo vét vùng quay tàu, luồng vào cảng thuộc dự án Bến số 3 cảng Chân Mây về vị trí thiết kế mới có tọa độ như sau:

   STT

   Tên báo hiệu

   Hệ VN-2000

   Hệ WGS-84

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   1

   Phao số P1

   16°19'48.4"

   108°00'28.5"

   16°19'44.8"

   108°00'35.1"

   2

   Phao số P2

   16°19'45.0"

   108°00'45.2"

   16°19'41.3"

   108°00'51.8"

    

   Các đặc tính khác của báo hiệu không thay đổi.

   Ghi chú: -  Hải đồ cần cập nhật: VN50020, V14N0020;

                  - Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn

   (Nguồn: Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc)

 • 5. VỀ KHU VỰC THI CÔNG CÔNG TRÌNH NẠO VÉT VÙNG QUAY TÀU, LUỒNG VÀO CẢNG THUỘC DỰ ÁN BẾN SỐ 03 – CẢNG CHÂN MÂY NGÀY 05/12/2019
  • HUE-23-2019

    

   Vùng biển

   : Thừa Thiên – Huế

   Tên luồng

   : Chân Mây

                Căn cứ đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 2711/ĐĐN-HHH ngày 27/11/2019 của Công ty TNHH MTV Hào Hưng Huế; Các văn bản chấp thuận phương tiện hoạt động thi công số 309/CVHHTTH-PC ngày 19/03/2019 và số 542/CVHHTTH-PC ngày 07/5/2019 của Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế;

           Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thiết lập khu vực thi công công trình nạo vét vùng quay tàu, luồng vào cảng thuộc dự án Bến số 03 – Cảng Chân Mây như sau:

   1. Khu vực thi công nạo vét
   • Khu vực thi công công trình nạo vét được giới hạn bởi các điểm sau:

   Tên điểm

   Hệ VN-2000

   Hệ WGS-84

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   M1

    16°19'44.5"

    108°00'58.9"

   16°19'40.8"

   108°01'05.5"

   M2

    16°19'35.7"

    108°00'58.9"

   16°19'32.0"

   108°01'05.5"

   KN1

    16°19'44.5"

    108°00'53.9"

   16°19'40.9"

   108°01'00.4"

   KN2

    16°19'44.6"

    108°00'45.0"

   16°19'40.9"

   108°00'51.6"

   A6

   16°19'52.8"

   108°00'25.2"

   16°19'49.2"

   108°00'31.8"

   A7

   16°19'39.2"

   108°00'46.8"

   16°19'35.6"

   108°00'53.4"

   A8

   16°19'37.6"

   108°00'46.8"

   16°19'33.9"

   108°00'53.4"

   A9

   16°19'35.7"

   108°00'48.2"

   16°19'32.0"

   108°00'54.8"

   KN5

   16°19'34.0"

   108°00'50.2"

   16°19'30.4"

   108°00'56.8"

   T4

   16°19'52.7"

   108°00'29.0"

   16°19'49.1"

   108°00'35.6"

   T5

   16°19'41.3"

   108°00'47.3"

   16°19'37.6"

   108°00'53.9"

   KN1-BS2

   16°19'44.5"

   108°00'53.9"

   16°19'40.9"

   108°01'00.4"

   KN2-BS2

   16°19'44.6"

   108°00'45.0"

   16°19'40.9"

   108°00'51.6"

   KN4-BS2

   16°19'52.7"

   108°00'36.7"

   16°19'49.0"

   108°00'43.3"

            - Khu vực hố chứa tạm được giới hạn các điểm sau:

   Tên điểm

   Hệ VN-2000

   Hệ WGS-84

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   H1

   16°19'35.7"

   108°00'58.9"

   16°19'32.0"

   108°01'05.5"

   H2

   16°19'35.8"

   108°00'52.1"

   16°19'32.1"

   108°00'58.7"

   H3

   16°19'27.6"

   108°00'52.1"

   16°19'23.9"

   108°00'58.7"

   H4

   16°19'27.6"

   108°00'58.8"

   16°19'23.9"

   108°01'05.4"

            2. Các phương tiện tham gia thi công:

   Stt

   Số đăng ký

   Chủng loại

   1

   LA-06617

   Tàu hút

   2

   SG 8606

   Tàu hút

   3

   LA-04408

   Tàu kéo

   4

   LA-07442

   Tàu kéo


    3. Thời gian thi công: Từ ngày 05/12/2019 đến ngày 30/12/2019

   HƯỚNG DẪN HÀNH HẢI

   Các phương tiện thủy hoạt động trên luồng hàng hải Chân Mây lưu ý tăng cường cảnh giới khi đi qua khu vực thi công nói trên.

   Ghi chú - Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn.

   (Nguồn: Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc)

   Bản dấu đỏ